Yeqa uye kokuphakathi

Ukubekezelela Inhlupho

OFakazi bakaJehova kabavumi ukuthi loba yikuphi ukugula kubenze bangathokozi ekukhonzeni kwabo.

Uhlala Ekhuthele Ekukhonzeni Lanxa Wabanjwa Ngumkhuhlane Obuhlungu Kakhulu

U-Virginia usegule umkhuhlane ohlasela imisipha okweminyaka engu 23. Lanxa kunjalo ithemba lakhe liqine saka.

UJehova Ungibusise Ngendlela Emangalisayo

UFélix Alarcón wathola ukuphila okulenjongo lanxa wayehlelwa yingozi ebuhlungu kakhulu eyamtshiya egogekile kusukela entanyeni kusehla.

Mina Kimi Kuhle Ukuba Seduze LoNkulunkulu

Ngesikhathi uSarah Maiga eleminyaka engu-9 umzimba wakhe wema ukukhula kodwa waqhubeka ekhula ekukhonzeni uJehova.

Izandla Zami Ngamehlo Ami

UJames Ryan wazalwa eyisacuthe futhi ngokuhamba kwesikhathi waba yisiphofu. Kuyini okwenza ukuthi ukuphila kwakhe kube lenjongo?

Ukuba Yisacuthe Akungivimbelanga Ukuthi Ngifundise Abanye

UWalter Markin kezwa endlebeni kodwa ukukhonza uJehova uNkulunkulu kumenze wathokoza okumangalisayo.

Ngalibamba Iqiniso LeBhayibhili Ngingelazo Ingalo Lezandla

Ijaha elisakhulayo lehlelwa yingozi elitshiya ligogekile kodwa lithola isizathu sokukholwa ukuthi uMdali ukhona.