Yeqa uye kokuphakathi

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EBulgaria

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EBulgaria

 OFakazi bakaJehova eBulgaria bakukhuthalele ukufundisa abantu iqiniso ngoNkulunkulu. Kusukela ngomnyaka ka-2000 oFakazi abanengi abavela kwamanye amazwe bebelokhu bethuthela eBulgaria ukuze bancedise emsebenzini lo. Yibuphi ubunzima abantu abathuthela kwamanye amazwe ukuze bayetshumayela abahlangana labo? Yiziphi izibusiso abazitholayo ngokwenza njalo? Zwana ukuthi abanye abathuthela eBulgaria bathini.

Okwenza Bafisa Ukuyancedisa

 Umfowethu owayehlala e-England okuthiwa nguDarren uthi: “Sasilesifiso sokuthuthela endaweni elabamemezeli abalutshwana ukuze sitshumayele khona. Ngilomkami uDawn, sathuthela eLondon ukuze siyetshumayeza abantu abakhuluma isiRussian. Sasesike sahlela kanengi ukuyancedisa kwelinye ilizwe kodwa sasisehluleka ngenxa yezizatho ezitshiyeneyo futhi kwasala kancane ukuthi sikhalale. Kodwa ngokuya kwesikhathi omunye umngane wethu wasinceda sananzelela ukuthi izimo zethu zasezisivumela ukuthi sithuthele kwelinye ilizwe.” UDarren loDawn bahle baqalisa ukudinga ilizwe elilabamemezeli abalutshwana ababengathuthela kulo. Yikho ngo-2011 bakhetha ukuthuthela eBulgaria.

UDarren loDawn

 Ukubona indlela labo ababethuthele kwamanye amazwe ababethokoza ngayo kwakhuthaza labanye ukuthi babelesifiso sokuyatshumayela kwamanye amazwe. Udade Giada owayehlala e-Italy lomkakhe uLuca uthi: “Ngaxoxa labodadewethu abatshisekayo ababencedisa eSouth America lase-Africa. Ukubona indlela ababethokoza ngayo lokuzwa izinto ezinhle ezazisenzakala empilweni zabo kwangenza lami ngazimisela ukwenza okunengi enkonzweni.”

ULuca loGiada

 Ngo-2015 uTomasz lomkakhe uVeronika labantwababo ababili uKlara loMathias bathuthela eBulgaria besuka eCzech Republic. Kungani bakhetha ukwenza njalo? UTomasz uthi: “Sacabangisisa ngezibonelo zabantu ababethuthele kwamanye amazwe futhi abanye babo yizihlobo zethu. Saxoxa ngezibusiso ababezithola njalo sananzelela indlela ababethokoza ngayo. Lathi sasifuna ukunambitha impilo enjalo.” Khathesi imuli le iyathokoza kakhulu ngoba incedisa edolobheni leMontana eBulgaria.

UKlara, uTomasz, uVeronika loMathias

 Omunye owathuthela eBulgaria nguLinda. Uthi: “Ngize ngivakatshele e-Ecuador ngahlangana labanye abafowethu labodadewethu ababethuthele khona ukuze bayetshumayela. Lokho kwangenza ngacabanga ukuthi lami ngingenelisa ukuyatshumayela lapho okulabamemezeli abalutshwana khona.” Umfowethu uPetteri lomkakhe uNadja abavela eFinland labo bacabangisisa ngezibonelo zabanye. Bathi: “Ebandleni esasikulo kulabanye abake bathuthela kwezinye indawo ezilabamemezeli abalutshwana. Babehlala besitshela ngendlela ababekholisa ngayo ukutshumayela kulezondawo. Babesithi abazisoli ngitsho ngokukhetha abakwenzayo!”

ULinda

UNadja loPetteri

Hlela Kuseselesikhathi

 Kuqakathekile ukuthi labo abafuna ukuthuthela kwamanye amazwe bahlele kuseselesikhathi. (ULukha 14:28-30) Udade okuthiwa nguNele ohlala eBelgium uthi: “Ngathi sengizimisele ukuthuthela kwelinye ilizwe, ngathandaza njalo ngadinga emabhukwini ethu izihloko ezikhuluma ngendaba le. Izihloko engazitholayo zanginceda ngabona okumele ngikwenze ukuze ngenelise ukuthutha.”

UNele (kwesokudla)

 UKristian lomkakhe u-Irmina abadabuka ePoland sebeleminyaka edlula 9 beseBulgaria. Ukuqala bangene leqembu elikhuluma isiBulgarian bengakasuki ePoland kwabanceda kakhulu ukuthi bafunde ulimi lolo. Bathi: “Sazibonela ngawethu ukuthi nxa ungavuma ukusetshenziswa nguJehova uNkulunkulu, kasoze ayekele ukukunakekela futhi uzahlala uthokoza. Nxa ungathi kuJehova: ‘Ngilapha. Thuma mina!’ uzamangala ususenza izinto owawungakaze ucabange ukuthi ungazenza.”—U-Isaya 6:8

UKristian lo-Irmina

 UReto lomkakhe uCornelia abavela eSwitzerland bona baqalisa ukugcina imali kuseselesikhathi njalo bazimisela lokuphila bengelazinto ezinengi ukuze benelise ukuyancedisa kwelinye ilizwe. Bathi: “Kusasele umnyaka ukuthi sithuthele eBulgaria saqala sayakhona okweviki eyodwa ukuze siyebona ukuthi yindawo enjani. Safika saxoxa labanye abanali futhi basinika amacebo ayezasinceda nxa sesithuthele kulelolizwe.” UReto loCornelia bawasebenzisa amacebo lawo njalo sebeleminyaka edlula 20 beseBulgaria.

UCornelia loReto labantwababo uLuca loYannik

Ukulwisana lobunzima

 Abantu abathuthela kwamanye amazwe kumele bazimisele ukuvumelana lezimo ezintsha lanxa ukwenza njalo kungaba nzima kwezinye izikhathi. (ImiSebenzi 16:9, 10; 1 KwabaseKhorinte 9:19-23) Okujayele ukuhlupha abanengi yikufunda olunye ulimi. ULuca esike sakhuluma ngaye uthi: “Sisangena ebandleni elisebenzisa ulimi lwethu, sasikukholisa kakhulu ukuphendula ngamazwi ethu. Kodwa lokhu kwatshintsha sesithuthele eBulgaria. Kwasekunzima kimi lomkami ukuphendula yona impendulo elula nje. Sasesidlulwa langabantwana ngoba impendulo zabo zazingcono kakhulu kulezethu.”

 URavil ovela eGermany uthi: ‘Ukufunda ulimi olutsha kwakunzima kakhulu. Kodwa okwangincedayo yikungakhalali nxa ngingaphambanisa ukulukhuluma lokukhumbula ukuthi ngenzela uJehova inkonzo engcwele.’

URavil loLilly

 ULinda esike sakhuluma ngaye uthi: “Akulula kimi ukufunda olunye ulimi futhi isiBulgarian sona sinzima kakhulu. Kukanengi ngifuna ukukhalala. Phela uyabe uyindlubu ewele ephokweni nxa usehluleka ukukhuluma labantu njalo ungezwa lokuthi bathini. Ukuze ngihlale ngiqinile ekukhonzeni ngangitaditsha ngesiSwedish kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngacina ngilufundile ulimi lolu ngincediswa ngabafowethu labodadewethu.”

 Obunye ubunzima abantu abathuthela kwamanye amazwe abahlangana labo yikukhumbula ekhaya. Phela bayabe betshiye izihlobo labangane emuva. U-Eva lomkakhe uYannis abathuthela eBulgaria bathi: “Ekuqaliseni sasisiba lesizungu, kodwa okwasincedayo yikuhlala sifonela izihlobo labangane lokudinga abangane abatsha lapho esasikhona.”

UYannis lo-Eva

 Kulobunye futhi ubunzima abantu abathuthela kwamanye amazwe abahlangana labo. URobert lomkakhe uLiana abavela eSwitzerland bathi: “Kwakunzima kakhulu ukuthi sifunde ulimi kanye lamasiko amatsha. Okunye okwakunzima yikuhlala endaweni eqandayo ngoba sasingakujayelanga.” Imuli le isileminyaka engu-14 ihlala eBulgaria futhi okuyinceda ukuthi ingakhalali yikungacabangi kakhulu ngobunzima ehlangana labo.

URobert loLiana

Izibusiso

 Udadewethu uLilly wazibonela ngawakhe ubuhle bokuyatshumayela lapho okulabamemezeli abalutshwana khona. Uthi: “Sengimazi ngcono uJehova, mhlawumbe bengingasoze ngibemazi ngalindlela aluba angizange ngithuthele kwelinye ilizwe. Ukuba lesikhathi esinengi sokufundisa abantu ngoJehova kwenze ngathokoza, ngahlaliseka njalo ngaba seduze laye.” Umkakhe uRavil uvumelana laye. Uthi: “Akulampilo engcono kulaleyi ngoba isisinike ithuba lokwazi abantu abavela emazweni atshiyeneyo abazingcitshi zokufundisa futhi abakhutheleyo ekukhonzeni. Sengifunde okunengi kakhulu kubo.”

 Ukuzinikela kwabanengi ngalindlela kwenze kwaba lempumela emihle emsebenzini wokutshumayela ‘izindaba ezinhle zoMbuso emhlabeni wonke.’ (UMathewu 24:14) Labo abathuthele eBulgaria abakuthandabuzi lakancane ukuthi uJehova ubancedisile ukuthi bagcwalise izifiso zenhliziyo yabo njalo waphumelelisa konke ababekuhlelile.—IHubo 20:1-4.