Eyokuqala KwabaseKhorinte 10:1-33

  • Izixwayiso ezisembalini yama-Israyeli (1-13)

  • Baxwayiswa ngokukhonza izithombe (14-22)

    • Itafula kaJehova letafula yamadimoni (21)

  • Inkululeko lokuba lendaba labanye (23-33)

    • “Konke elikwenzayo kwenzeleni inkazimulo kaNkulunkulu” (31)

10  Bafowethu, ngifuna likwazi ukuthi bonke okhokho bethu babengaphansi kweyezi+ lokuthi bonke badabula phakathi kolwandle+  njalo bonke babhabhathizelwa kuMosi bengaphansi kweyezi ngesikhathi bedabula elwandle.  Bonke badla ukudla okufananayo okuvela kuNkulunkulu+  futhi bonke banatha okufananayo okuvela kuNkulunkulu+ ngoba babejayele ukunatha edwaleni elivela kuNkulunkulu elalibalandela. Lelodwala kwakunguKhristu.+  Lanxa kunjalo abanengi babo abazange bamthokozise uNkulunkulu, yikho babulawa enkangala.+  Izinto lezi zaba yisibonelo kithi ukuze singafisi izinto eziyingozi njengalokho bona abakwenzayo.+  Lingakhonzi izithombe njengalokho abanye babo abakwenzayo, njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Abantu bahlala phansi badla banatha, basebesukuma bazikholisela.”+  Kasingafebi* njengabanye babo abafebayo* kwacina kufe abangu-23 000 ngelanga elilodwa.+  Kasingamlingi uJehova*+ njengabanye babo abamlingayo bacina belunywe zinyoka bafa.+ 10  Lingakhononi njengabanye babo abakhononayo+ bacina bebulewe ngumbhubhisi.+ 11  Izinto lezi zenzakala kubo ukuze zibe yisibonelo kithi futhi zabhalelwa ukuthi zibe yisixwayiso kithi+ thina esesifikelwe yikuphela komumo wezinto. 12  Ngakho lowo ocabanga ukuthi umile kananzelele angawi.+ 13  Akulasilingo esilehleleyo ngaphandle kwalezo ezijayelekileyo ebantwini.+ Lanxa kunjalo, uNkulunkulu uthembekile futhi kasoze avume ukuthi lilingwe ngalokho elingeke lenelise ukukubekezelela.+ Kodwa nxa selilingwa uzakwenza ukuthi kube lendlela yokuphunyuka ukuze lenelise ukuqinisela.+ 14  Bathandekayo balekelani ukukhonza izithombe.+ 15  Ngikhuluma njengomuntu okhuluma labantu abaqedisisayo, yikho yahlulelani lina lokho engikukhulumayo. 16  Inkomitsho yesibusiso thina esiyibusisayo kayitsho ukuhlanganyela egazini likaKhristu yini?+ Isinkwa esisihlephunayo kasitsho ukuhlanganyela emzimbeni kaKhristu yini?+ 17  Lanxa thina sibanengi, singumzimba owodwa+ ngenxa yokuthi kulesinkwa esisodwa futhi sonke sidla lesosinkwa esisodwa. 18  Cabangani ngama-Israyeli emvelo: Ama-Israyeli adlayo imihlatshelo ayabe engahlanganyeli e-alithareni yini?+ 19  Lapha ngitshoni? Ngitsho ukuthi okuhlatshelwe isithombe kuqakathekile yini kumbe isithombe yiso esiqakathekileyo? 20  Hatshi, engikutshoyo yikuthi abezinye izizwe banikela imihlatshelo yabo emadimonini hatshi kuNkulunkulu+ futhi angifuni ukuthi lina lihlanganyele lamadimoni.+ 21  Ngeke linathe inkomitsho kaJehova* lenkomitsho yamadimoni. Ngeke lidle “etafuleni kaJehova”*+ lasetafuleni yamadimoni. 22  ‘Kanti sifuna ukwenza uJehova* abe lobukhwele yini’?+ Kambe silamandla kulaye? 23  Izinto zonke zisemthethweni* kodwa kayisizo zonke ezincedayo. Izinto zonke zisemthethweni kodwa kayisizo zonke ezakhayo.+ 24  Umuntu ngamunye kangazifuneli okunceda yena kodwa kaqhubeke esenza okunceda abanye.+ 25  Dlanini loba yiphi inyama ethengiswa emakethe njalo lingabuzi ngenxa yemizwangedwa yenu, 26  ngoba “umhlaba lakho konke okukuwo ngokukaJehova.”*+ 27  Nxa ongakholwayo engalinxusa futhi lani lifuna ukuhamba, dlanini loba yini ebekwe phambi kwenu, lingabuzi ngenxa yemizwangedwa yenu. 28  Kodwa nxa umuntu angathi kini, “Lokhu kungumhlatshelo onikeliweyo,” lingadli ngenxa yalowo olitshelileyo langenxa yomzwangedwa.+ 29  Kangitsho umzwangedwa wakho kodwa ngitsho owalowomuntu. Kungani kumele inkululeko yami yahlulelwe ngumzwangedwa womunye umuntu?+ 30  Nxa ngisidla njalo ngibonga, kungani kumele kukhulunywe kubi ngami ngenxa yalokho engibonga uNkulunkulu ngakho?+ 31  Ngakho nxa lisidla kumbe linatha kumbe lisenza loba yini, konke elikwenzayo kwenzeleni inkazimulo kaNkulunkulu.+ 32  Nanzelelani ukuthi kalikhubi amaJuda lamaGrikhi kanye lebandla likaNkulunkulu,+ 33  njengoba nje lami ngizama ukuthokozisa bonke abantu ezintweni zonke, ngingazifuneli okunceda mina+ kodwa okunceda abanengi ukuze basindiswe.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ziyavunyelwa.”