Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Maan-y sũ-noog tɩ Pe-bilã yi-kãadmã daar taame!

Maan-y sũ-noog tɩ Pe-bilã yi-kãadmã daar taame!

“Bɩ d maan sũ-noog n kɩdem . . . tɩ bõe, Pe-bilã pʋg-peegr daar taame.”—WIL. 19:7.

1, 2. a) Ãnda yi-kãadem n na n wa ne sũ-no-kãseng saasẽ? b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

WAKAT fãa, yi-kãadem seglg rɩkda sẽka. La d na n goma rĩm yi-kãadem yelle. B sẽn sɩng a seglgã rat n taa yʋʋm 2000 masã. Wakat ning rĩmã sẽn na n kẽ kãadmã taame n sa. Ka la bilfu, yɩɩl rãamd n na n yɩt na-yirã, tɩ kʋʋng yɩɩnd saasẽ, n yetẽ: “Haleluya! Tɩ bõe, tõnd Zu-soaba Wẽnnaam sẽn tõe fãa rɩta naam. Bɩ d maan sũ-noog n kɩdem n waoog bãmba, tɩ bõe, Pe-bilã pʋg-peegr daar taame, la b pʋg-paalã seglame n sɛ.”—Wil. 19:6, 7.

2 ‘Pe-bil’ ning yell b sẽn gomd ka wã yaa a Zezi Kirist. (Zã 1:29) A yi-kãadmã na n waa ne sũ-no-kãseng saasẽ. Fu-bʋs buud la a yeelg yi-kãadmã yĩnga? Ãnda la pʋg-paalã? Wãn to la b segl-a yi-kãadmã yĩnga? Yi-kãadmã na n yɩɩ wakat bʋgo? Rẽ yĩnga neb nins sẽn saagdẽ n na n vɩɩmd tẽngã zug wakat sẽn kõn sa wã me na n kɩdma sũ-noog bɩ? D na n bao n wʋma Yɩɩl Sõamyã 45 soabã vɛrse-rãmb a taabã võore, tɩ na n sõng-d lame tɩ d paam sogs-kãensã leoore.

 A FUTÃ YŨUG NOOMAME

3, 4. a) Bõe la yɩɩl-gʋlsdã yeel pʋg-paalã sɩdã fut wɛɛngẽ, la bõe n kɩt t’a sũur maneg n noome? b) “Rĩm-poakã” yaa ãnda, la “rĩm-dãmbã kom-pugli” wã yaa ãnd dãmba?

3 Karm-y Yɩɩl Sõamyã 45:9, 10. A Zezi Kirist sẽn yaa pʋg-paalã sɩdã ninga a naamã fut yi-kãadmã yĩnga. A futã yũug nooma wʋsgo. Yũugã yaa wa miir ne aloɛs la kas yũugu. Israyɛlle, b ra ningda bõn-kãens ka-sõngã pʋgẽ n pʋdgd maan-kʋʋdbã zutu.—Yik. 30:23-25.

4 Yi-kãadmã sẽn kolgdã, n paas yɩɩlã b sẽn yɩɩnd na-yirã kɩtame tɩ pʋg-paalã sɩdã sũur maneg n noome. “Rĩm-poakã” me maanda sũ-noogo. Rĩm-poak-kãng yaa Wẽnnaam siglgã babg ning sẽn be saasẽ wã. “Rĩm-dãmbã kom-pugli” wã sẽn yaa malɛgsã naaga siglgã bab-kãnga. Kʋʋngã sẽn be saasẽ n yɩɩndẽ wã kelgr sɩd be yamleoogo. B yeta woto: “Bɩ d maan sũ-noog n kɩdem . . . tɩ bõe, Pe-bilã pʋg-peegr daar taame.”

B SEGLA PƲG-PAALÃ YI-KÃADMÃ YĨNGA

5. Ãnda la pʋg-paalã?

5 Karm-y Yɩɩl Sõamyã 45:11, 12. D bãngame tɩ pʋg-paalã sɩdã yaa a Zezi. La ãnda la pʋg-paalã? Yaa neb 144000 sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb t’a Zezi yaa b Zu-soabã. (Karm-y Efɛɛz rãmb 5:23, 24.) Nin-kãensã na n naaga a Zezi n dɩ naam Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ. (Luk 12:32) Sẽn paase, b ‘pʋgda Pe-bilã a sẽn kẽnd zĩig ning fãa.’ (Wil. 14:1-4) B lebga ‘Pe-bilã paga,’ n tɩ be ne-a saasẽ.—Wil. 21:9; Zã 14:2, 3.

6. a) Bõe yĩng tɩ b boond sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã tɩ ‘rĩmã bi-pugla’? b) Bõe yĩng tɩ b sagl-b tɩ b ‘yĩm b nebã’ yelle?

6 B boonda pʋg-paalã tɩ “bi-pugla,” la “rĩmã bi-pugl” me. (Yɩɩl 45:14) Yaa rĩm bʋg bi-puglã? Yaa Rĩm a Zeova. Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã lebga a Zeova “kamba.” (Rom 8:15-17) Nin-kãens sẽn na n tɩ zĩnd saasẽ n lebg Pe-bilã pagã yĩnga, b sagl-b lame tɩ b ‘yĩm b nebã ne b ba-yirã yelle.’ B segd n kɩtame tɩ b “yam zĩnd ne bũmb nins sẽn be yĩngri, la ka ne bũmb nins sẽn be dũniyã ye.”—Kol. 3:1-4.

7. a) Wãn to la Kiristã sɩng n segend pag ning a sẽn na n wa kẽ kãadem ne wã? b) Pʋg-paalã manesem yaa wãn to ne a Zezi?

7 Hal sẽn kaoose, Kiristã sɩng n segenda pag ning a sẽn na n wa kẽ kãadem ne saasẽ wã. Tʋm-tʋmd a Poll wilgame tɩ Kiristã ‘nonga a tẽedbã n kõ a meng bãmb yĩngã, t’a tõe n maneg bãmb tɩ b yɩ sõma la a pek bãmb wa b sẽn pek bũmb ne koom la ne a goamã, t’a tõe n dees bãmb tɩ yɩ a neb sẽn tar ziiri, tɩ rẽgdo, wall yõbdo, wall bũmb sẽn wẽnd woto ra zĩndi, la tɩ bãmb zĩnd pʋ-peelem tɩ yell kaẽ ye.’ (Ef. 5:25-27) Sẽn paase, a Poll yeela Korẽnt kiris-nebã sẽn da paam vʋʋsem sõng zaeebã woto: “Mam maanda sũ-kiir yãmb yĩng wa Wẽnnaam sẽn maandã, mam sẽn sɩʋ yãmb sɩd a yembrã yĩnga, tɩ mam tõe n dɩk yãmb n kõ Kirist wa pʋg-sad sẽn ka sãam ye.” (2 Kor. 11:2) Rĩm a Zezi Kirist getame tɩ pʋg-paalã yaa neere, bala, a sẽn tũud Wẽnnaam to-to wã tata a yam. Pʋg-paalã me sika a meng a Zezi sẽn na n lebg a sɩdã taoore, n sak t’a yaa a ‘zu-soaba.’

B KUILSA PƲG-PAALÃ RĨMÃ YIRI

8. Bõe yĩng tɩ b sẽn yeel tɩ pʋg-paalã ‘tara ziir wʋsgã’ zemse?

8 Karm-y Yɩɩl Sõamyã 45:14, 15. Pʋg-paalã manega a meng sõma, n ‘tar ziir wʋsgo,’ n na n tɩ kẽ kãadem ne  Rĩmã. Wilgr 21:2 wã pʋgẽ, b maka pʋg-paalã ne tẽnga. Tẽn-kãng sẽn yaa Zerizalɛm-paalgã bee saasẽ, n tar Wẽnnaam ziiri, t’a vẽenemã yaa “wa kugr sẽn yaa sõma wʋsgo, wa kugr sẽn boond tɩ zasp sẽn pɩnd wa vɛɛre.” (Wil. 21:10, 11) Wilgr 21:18-21 wã me bilga Zerizalɛm-paalgã neermã sẽn yaa to-to wã. Rẽnd yɩɩl-gʋlsdã bee bʋʋm a sẽn yeel tɩ pʋg-paalã ‘tara ziir wʋsgã.’ Rĩmã kãadem sẽn na n zĩnd saasẽ wã, pa zems tɩ pʋg-paalã maneg a meng woto sɩda?

9. B talla pʋg-paalã n kẽng ãnda nengẽ, la a futã yaa wãn to?

9 B talla pʋg-paalã n kẽng a sɩdã sẽn yaa Rĩungã Rĩmã nengẽ. Rĩmã tũnuga ne Wẽnnaam Gomdã, n maneg pʋg-paalã t’a yaa sõma la pʋ-peelem soaba, n yaa yɩlemd wa b sẽn pek bũmb ne koom. (Ef. 5:26, 27) Pʋg-paalã segd n ninga fut sẽn zems kãadmã yĩng me. A sɩd maana woto, bala, a “futã wʋga ne sãnem.” Sẽn paase, b na n kuils-a-la Rĩmã yir ne “fut sẽn gʋl n maneg tɩ yaa neere.” Pʋg-paalã sẽn na n kẽ kãadem ne Pe-bilã yĩnga, b kõ-a-la “fu-peels sẽn yaa sõma t’a yeelge. Tɩ bõe, fu-peels yaa Wẽnnaam nebã tʋʋm-sõma.”—Wil. 19:8.

YI-KÃADMÃ DAAR TAAME

10. Pe-bilã yi-kãadmã segd n yɩɩ wakat bʋgo?

10 Karm-y Wilgr 19:7. Pe-bilã yi-kãadmã segd n yɩɩ wakat bʋgo? Baa Wilgr 19:7 sẽn yeel tɩ “pʋg-paalã seglame n sɛ” wã, sak-kãng vɛrse-rãmb a taabã pa gomd yi-kãadem yell ye. B gomda yɛl sẽn na n zĩnd to-kãsengã baasgẽ yelle. (Wil. 19:11-21) Rẽ yĩnga woto rat n yeelame tɩ Rĩmã na n kẽe kãadem nand t’a tõog a bɛɛbã fãa bɩ? Ayo. Wilgr sebrã pa bilgd yɛlã pʋgd-pʋgd ye. Yɩɩl Sõamyã 45 soabã wilgame tɩ yaa Rĩm a Zezi Kirist sã n wa bob a sʋʋgã n sãam a bɛɛbã fãa poor la a na n kẽ kãadem.—Yɩɩl 45:4, 5.

11. Togs-y Kiristã sẽn na n tõog a bɛɛbã fãa to-to wã pʋgdg-pʋgdga.

11 Dẽnd Biiblã wilgame tɩ b na n deng n sãama “pʋg-yood-kãsengã,” rat n yeel tɩ “Babilon-kãsengã” sẽn yaa ziri tũudmã fãa wã. (Wil. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Rẽ poore, Kiristã na n sãama a Sʋɩtãan poorẽ dãmbã sẽn ket tẽngã zugã, Armagedõ sẽn yaa ‘Wẽnnaam sẽn tõe fãa da-kãsengã zabrã’ sasa. (Wil. 16:14-16; 19:19-21) Sẽn na n baase, Rĩmã na n yõga a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã n lob bog-zulung pʋgẽ, tɩ b pa le tõog n maan ned wẽng ye.—Wil. 20:1-3.

12, 13. a) Pe-bilã yi-kãadmã na n yɩɩ wakat bʋgo? b) Saasẽ, ãnd dãmb n na n kɩdem sũ-noog Pe-bilã kãadem yĩnga?

12 Yaoolem wakatã sasa, kiris-ned sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã sã n sak Wẽnnaam n tãag kũum, b vʋʋgd-a lame t’a kẽng saasẽ. La Babilon-kãsengã sãoong poore, nand tɩ Armagedõ sɩnge, Kiristã na n tigma sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeeb n ket tẽngã zugã tɩ b zĩnd ne yẽ saasẽ. (1 Tes. 4:16, 17) Yaa Armagedõ zabrã poor la b na n maan Pe-bilã yi-kãadmã. Ad sɩd na n yɩɩ sũ-noog tɛkẽ! Wilgr 19:9 yeta woto: “Bark bee neb nins b sẽn bool tɩ b wa Pe-bilã pʋg-peegr kibsã zutu.” Sɩd me, neb 144000 sẽn yaa pʋg-paalã na n kɩdma sũ-noogo. Rĩmã sẽn yaa pʋg-paalã sɩdã me sũur na n yɩɩ noog wʋsgo, a sẽn paam t’a na-rɩt-n-taasã fãa bʋʋg-a saasẽ wã. Na n yɩɩ wa b sẽn zĩ Rĩmã ‘taablẽ a soolmã pʋgẽ, n dɩtẽ la b yũuda.’ (Luk 22:18, 28-30) La pa pʋg-paalã ne pʋg-paalã sɩd bal n na n kɩdem sũ-noog ye.

13 Wa d sẽn zoe n gomã, kʋʋng n  na n yɩɩl saasẽ n yeel woto: “Bɩ d maan sũ-noog n kɩdem n waoog [a Zeova,] tɩ bõe, Pe-bilã pʋg-peegr daar taame, la b pʋg-paalã seglame n sɛ.” (Wil. 19:6, 7) La a Zeova neb nins sẽn be tẽngã zugã yẽ? Bãmb me na n naag n kɩdmame bɩ?

‘B NA N TALLA BÃMB N WA NE SŨ-NOOGO’

14. Ãnd dãmb la b sẽn bool tɩ pʋg-paalã ‘pʋg-sad-taas’ Yɩɩl Sõamyã 45 pʋgẽ wã?

14 Karm-y Yɩɩl Sõamyã 45:13, 15, 16. No-rɛɛs a Zakari reng n togsame tɩ yaoolem wakatã, buud toor-toor neb n na n naag Israyɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã neb nins sẽn ket tẽngã zugã, n tũ a Zeova ne sũ-noogo. Ad a sẽn yeelã: “Baraare, bu-zẽms piig sẽn yaa buud toor-toor na n gãda Zʋɩf ned fuug n yeele: ‘Bas-y tɩ d tũ yãmb n kẽnge, bala, tõnd wʋmame tɩ Wẽnnaam bee ne yãmba.’ ” (Zak. 8:23) Yɩɩl Sõamyã 45:13 boola nin-kãens tɩ “Tiir soolem nebã,” la “arzegs rãmbã.” B wata sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã nengẽ n na n teel-ba, la b bao tɩ bãmb me sõng-b tɩ b tõog n tũ a Zeova. Yʋʋmd 1935 wã tɛka, sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã sõnga neb milyõ-rãmb tɩ b lebg tɩrse. (Dan. 12:3) Nin-kãensã yaa sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã tũud-n-taase. B zãaga b mens ne ziri tũudmã yɛl fãa. Yaa rẽ la b sẽn boond-b tɩ pʋg-paalã ‘pʋg-sad-taasã.’ B rɩka b mens n kõ a Zeova, n be Rĩm a Zezi Kirist poorẽ ne b sũy fãa.

15. Wãn to la sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã ‘pʋg-sad-taasã’ sõngd-b n tʋmdẽ?

15 Sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã  n ket tẽngã zugã sũur nooma wʋsg ne b ‘pʋg-sad-taasã,’ b sẽn sõngd-b ne yẽesem n moond ‘Wẽnnaam soolem koe-noogã’ dũniyã tɛk fãa wã. (Mat. 24:14) Sɩd me, “Sɩɩg Sõng ne pʋg-paalã yetame tɩ yaa: ‘Wa-y-yã.’ “ La pa bãmb bal ye. Sẽn wʋmd-bã me yetame tɩ “Wa-y-yã.” (Wil. 22:17) Woto rat n yeelame tɩ neb nins a Zezi sẽn boond t’a ‘piis a taabã’ wʋma sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeebã sẽn yeel tɩ “wa-y-yã,” la tɩ bãmb me naagame n yet dũniyã gill neb fãa tɩ “wa-y-yã.”—Zã 10:16.

16. Bõe la sẽn na n vɩɩmd-b tẽngã zugã na n naag n maane?

16 Sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã nonga neb nins a Zezi sẽn boond t’a ‘piis a taabã.’ B sũy nooma wʋsg a Zeova sẽn kɩt tɩ nin-kãensã na n naag n kɩdem sũ-noog Pe-bilã yi-kãadmã yĩngã. Biiblã reng n togsame tɩ b na n talla pʋg-paalã ‘pʋg-sad-taasã’ n “wa ne sũ-noog la kɩdengo.” Vẽenega, sẽn saagd-b n na n wa vɩɩmd tẽngã zug wakat sẽn kõn sa wã na n naaga saasẽ dãmbã, n kɩdem sũ-noog Pe-bilã yi-kãadem sasa. Wilgr sebrã yeelame tɩ kʋʋn-kãsengã yasa “geerã ne Pe-bilã taoore,” n waoogd a Zeova. B be a Zeova wẽnd-doogã tẽng zug samandã pʋgẽ, n tʋmd a tʋʋma.—Wil. 7:9, 15.

Pʋg-paalã ‘pʋg-sad-taasã’ na n kɩdma sũ-noog Pe-bilã yi-kãadem yĩnga (Ges-y sull 16)

‘YÃMB KAMBÃ NA N DEEGA Y BA-RÃMBÃ’ ZĨIGA

17, 18. Pe-bilã yi-kãadmã poore, ãnd dãmb n na n lebg a ‘kamba,’ la ãnd dãmb me n na n lebg a kamb a naamã sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã sasa?

17 Karm-y Yɩɩl Sõamyã 45:17. Kiristã pʋg-paalã ‘pʋg-sad-taasã’ sã n wa yã yi-kãadmã sẽn wat ne bark nins dũni-paalgã pʋgẽ wã, b sũy na n maneg n yɩɩ noogo. Rĩm a Zezi Kirist na n vʋʋga a “ba-rãmbã” bɩ a yaab-rãmbã tɩ b vɩɩmd tẽngã zugu. A sẽn na n vʋʋg-bã yĩnga, nin-kãensã na n lebga a ‘kamba.’ (Zã 5:25-29; Heb. 11:35) Dũni-paalgã pʋgẽ, Kiristã na n yãka neb nin-kãens sʋka, n kɩt tɩ b lebg “kom-bɛɛmb” bɩ taoor-lʋɩtb dũniyã gill zugu. Sãmbg sẽn kae, a na n yãka neb rũndã-rũndã kãsem-dãmbã sʋk me tɩ b yɩ taoor-lʋɩtba.—Ezai 32:1.

18 Kiristã naamã sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã sasa, a na n paama kamb a taab me. Neb nins sẽn tẽed a Zezi maoongã na n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa tẽngã zugu. (Zã 3:16) B sẽn na n paam vɩɩmã a Zezi maasem yĩngã kɩtame t’a na n lebg b “Ba sẽn ka kiida.”—Ezai 9:5, 6.

BƖ D MOON RĨMÃ YƲƲRE

19, 20. Bõe yĩng tɩ Yɩɩl Sõamyã 45 soabã goam tar yõod ne kiris-nebã fãa rũndã-rũndã?

19 Karm-y Yɩɩl Sõamyã 45:2, 18. Yɩɩl Sõamyã 45 soabã goamã tara yõod ne kiris-nebã fãa. Sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeeb n ket tẽngã zugã sẽn mi tɩ ka la bilfu, b na n tɩ naaga b ba-biisã la a Zezi Kirist sẽn yaa pʋg-paalã sɩdã saasẽ wã, b sũy yaa noog wʋsgo. Yɩɩlã goam kɩtame tɩ neb nins a Zezi sẽn boond t’a piis a taabã maneg n sakd b Rĩm-kãsengã. Kɩtame me tɩ b sũy noom b sẽn paam n teend sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeeb n ket tẽngã zugã. Pe-bilã yi-kãadem poore, Kiristã ne a na-rɩt-n-taasã na n ninga sẽn be-b tẽngã zugã bark wʋsgo.—Wil. 7:17; 21:1-4.

20 D sẽn gũud bãngr-goam nins sẽn gomd Rĩmã yellã pidsgã yĩnga, d pa rat ne d sũur fãa n moon a yʋʋrã sɩda? Bɩ d kell n zĩnd neb nins sẽn na n pẽg Rĩmã “wakat fãa” wã sʋka.