Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova yaa d zoa hakɩka

A Zeova yaa d zoa hakɩka

“B boola [a Abrahaam] tɩ Wẽnnaam zoa.”—ZAK 2:23.

1. Wẽnnaam sẽn naan tõnd a meng wõnegã yĩnga, bõe la d tõe n maane?

NEBÃ wae n yetame tɩ “biig sã n pa wõnd a ba, a wõnda a yaaba.” Sɩd me, kamb wʋsg wõnda b roagdbã hal sõma. Sẽn paase, kambã rɩkda b ba-rãmbã la b ma-rãmbã zʋgo. A Zeova yaa d saasẽ Ba la d vɩɩmã Kõata. (Yɩɩl 36:10) Tõnd sẽn yaa a kambã, d wõnd-a-la bũmb kẽer pʋgẽ. A sẽn naan tõnd a meng wõnegã, d tõe n tagsame n bao n wʋm bũmb võore, la d yõg zoodo.—Sɩng. 1:26.

2. Bõe n kɩt tɩ d tõe n paam t’a Zeova yɩ d zoa hakɩka?

2 D tõe n paamame t’a Zeova yɩ d zoa hakɩka. Yaa a sẽn nong tõndã, n paas d sẽn tẽed yẽ la a Bi-riblã n kɩt tɩ d tõe n paam a zoodã. A Zezi yeela woto: “Wẽnnaam nonga dũniyã, hal tɩ b kõ b Biig sẽn ka to, tɩ ned ning fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.” (Zã 3:16) Pĩnd wẽndẽ, neb wʋsg n yɩ a Zeova zo-rãmba. D na n gomã bãmb b yiib yelle.

“MAM ZOA A ABRAHAAM”

3, 4. Bõe n kɩt t’a Abrahaam ne a Zeova zoodã yaa toor ne Israyɛll nebã ne a Zeova zoodã?

3 A Zeova goma a Abrahaam sẽn yaa Israyɛll nebã yaabã  yelle, n yeel t’a yaa yẽ “zoa.” (Ezai 41:8) Yiib Kibay 20:7 pʋgẽ me, b boola a Abrahaam tɩ Wẽnnaam zoa. Bõe n kɩt t’a Abrahaam paam n yɩ Naandã zoa? Yaa a tẽebã.—Sɩng. 15:6; karm-y Zak 2:21-23.

4 A Zeova leb n da yaa Israyɛll buudã nebã Ba la b zoa me. Zu-bʋko, nin-kãensã sẽn da yaa a Abrahaam yagensã wa n konga a Zeova zoodã. Bõe yĩnga? Yaa b sẽn pa kell n tall tẽeb ne a pʋlemsã yĩnga.

5, 6. a) Wãn to la y paam n lebg a Zeova zoa? b) Sogs-bʋs la d segd n sok d mense?

5 Y sã n bãngd a Zeova n paasdẽ, y tẽebã pãng na n paasdame, tɩ y maneg n nong-a me. Tẽeg-y wakat ning y sẽn bãng tɩ Wẽnnaam sɩd beeme, la tɩ y tõe n lebga a zoa wã yelle. Y bãngame t’a Ãdem sẽn beegã kɩtame tɩ d fãa rogd ne yel-wẽndã. Y bãngame me tɩ beegrã kɩtame tɩ ninsaalbã pa tar Wẽnnaam zood ye. (Kol. 1:21) Rẽ poore, y bãngame tɩ d Ba sẽn be saasẽ wã pa zãr ne-do, la tɩ d yell pak-a lame. Y wa n bãngame t’a Zeova tʋma a Bi-riblã t’a ki tõnd yel-wẽnã yĩnga. Y sẽn tẽ a Zezi maoongã, y paam n lebga Wẽnnaam zoa.

6 La rũndã-rũndã, yɩta sõma tɩ tõnd ned kam fãa sok a meng woto: ‘M modgdame tɩ maam ne Wẽnnaam zoodã pãng paasdẽ bɩ? Beoog sẽn vẽeg fãa, m neeme tɩ m nong a Zeova la m teeg-a n yɩɩd pĩndã bɩ?’ Ned a to sẽn da yaa Wẽnnaam zoa hakɩk yaa a Zedeõ. Bɩ d gom a mak-sõngã yelle, n bãng d sẽn tõe n dɩk a togs-n-taar to-to.

A ZEOVA YAA LAAFƖ WẼNNAAM

7-9. a) Togs-y-yã a Zedeõ ne malɛkã sẽn sõs ne taab to-to wã, la rẽ sẽn naf a Zedeõ to-to. (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.) b) Bõe la d tõe n maan n paas tõnd ne a Zeova zoodã pãnga?

7 Bʋ-kaood a Zedeõ wakatẽ wã tɩ Israyɛll nebã ra tara zu-loeese. Rẽ tɩ b kẽe kãabg tẽngẽ wã. Madiã nebã ra namsda Israyɛll nebã. Rẽ n so t’a Zedeõ ra soos n tɩ pãbd kood vẽ wẽkr koglg pʋgẽ, sẽn na yɩl tɩ Madiã nebã sã n watẽ bɩ a tõog n solg koodã tao-tao. Bʋkaoodb sak a 6 wilgame t’a Zeova malɛk n wa a Zedeõ nengẽ Ofra. Malɛkã bool-a lame tɩ “gãndaoogo,” tɩ ling-a. Baa a Zeova sẽn da fãag Israyɛll nebã Eziptã, a Zedeõ ra maanda sãmb-sãmb ne a sã n na n sõnga bãmb wakat kãngã. Malɛkã goma a Zeova yʋʋr yĩnga, n yeel a Zedeõ t’a Zeova na n sɩd sõng-a lame.

8 A Zedeõ ra sokda a meng a sẽn na n maan to-to n “fãag Israyɛll nebã.” Rẽ n so, t’a Zeova yeel-a yaa: “Mam bee ne foom. Fo na n tõoga Madiã nebã wa nin-yende.” (Bʋk. 6:11-16) Baasgo, a Zedeõ kosa Wẽnnaam bãnde. Bõe yĩnga? Tõe t’a ra ket n sokda a meng rẽ sẽn na n yɩ to-to. La a sẽn sõs ne malɛkã to-to wã wilgdame t’a ra pa maand sãmb-sãmb ne Wẽnnaam sã n beeme ye.

9 Bũmb ning sẽn maan rẽ poorã paasa a Zedeõ tẽebã, la kɩt t’a maneg n nong Wẽnnaam. A segla rɩɩbo, n tall n wa kõ malɛkã. Malɛkã rɩka a rasaarã, n sɩɩs rɩɩbã tɩ yõk bugum. A Zedeõ sẽn yã woto wã, a bãngame tɩ yaa a Zeova n sɩd tʋm malɛkã. A yɛɛsame, n yeel woto: “Kato! M Zu-soab a Wẽnnaam! Mam yãa Zu-soabã malɛkã.” (Bʋk. 6:17-22) La rẽ yĩnga, kɩtame t’a Zedeõ zoet Wẽnnaam n pa le baood a zood bɩ? Ayo. A Zedeõ maneg n basa a yam ne a Zeova. A sẽn pʋd tẽn-kugr ning a sẽn maan be wã yʋʋr tɩ “Zu-soabã la laafɩ” wã wilgda rẽ vẽenega. (Karm-y Bʋkaoodb 6:23, 24.) D sã n bʋgs bũmb nins a Zeova sẽn maand n kõt tõnd daar  fãa wã zugu, d bãngdame t’a yaa d zoa hakɩka. D sã n pʋʋsd a Zeova wakat fãa, d na n maneg n basa d yam ne-a, tɩ d zoodã me pãng paasdẽ.

ÃNDA N NA N SIG A ZEOVA ZÃNDẼ?

10. Yɩɩl Sõamyã 15:3, 5 wilgame tɩ sẽn na yɩl t’a Zeova lebg d zoa, bõe la d segd n maane?

10 La sẽn na yɩl t’a Zeova lebg d zoa, bũmb kẽer la d segd n maane. Yɩɩl Sõamyã 15 wã pʋgẽ, a Davɩɩd wilga bũmb nins d sẽn segd n maan n paam n ‘n sig a Zeova zãndẽ,’ rat n yeel tɩ paam n lebg a zoa. (Yɩɩl 15:1) D na n goma bõn-kãensã b yiib yelle: Yaa ra kãneg neda, la yɩ pʋ-peelem soaba. A Davɩɩd yeelame tɩ sẽn dat n yɩ-a a Zeova zoa “ka kãnegd ned ye,” la t’a “ka reegd kũun n zãmb bʋʋm soab ye.”—Yɩɩl 15:3, 5.

11. Bõe yĩng tɩ d segd n zãag d meng ne tẽn-kãnbo?

11 Yɩɩll a to pʋgẽ, a Davɩɩd yeela woto: “Gũus tɩ f zelemdã ra gom wẽng ye.” (Yɩɩl 34:14) D sã n pa tũ sagl-kãngã, d na n sãama tõnd ne d saasẽ Ba wã zoodã. Sɩd me, a Sʋɩtãan sẽn yaa a Zeova bɛ-kãsengã nonga tẽn-kãnbo. D sã n gũusd ne goam nins d sẽn togsd d taabã, la bũmb ning d sẽn yet b zugã, d na n kell n yɩ a Zeova zo-rãmba. Sẽn yɩɩd fãa, d segd n gũusa ne manesem ning d sẽn tar ne saam-biis nins sẽn lʋɩt taoor tigingã pʋgẽ wã.—Karm-y Hebre dãmb 13:17; 1 Tesalonik rãmb 5:12.

12, 13. a) Wãn to la d wilgd tɩ d yaa pʋ-peelem dãmba? b) D sã n yaa pʋ-peelem dãmba, wata ne bi-bʋse?

12 A Zeova Kaset rãmbã yaa pʋ-peelem dãmba. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame: “Bɩ y pʋʋs tõnd yĩnga, tɩ bõe, tõnd tara sũur-kaset sõma, tõnd sẽn dat n maan bũmb fãa tɩ zemsã yĩnga.” (Heb. 13:18) D sẽn dat n maan “bũmb fãa” ne pʋ-peelmã, d pa wẽgd d tẽed-n-taasã ye. Wala makre, d sã n dɩk d tẽed-n-taag tʋʋma, d segd n yao-a-la ligd ning d sẽn sar ne taabã. D sẽn yaa kiris-nebã, d segd n maana pʋ-peelem ne d tʋm-tʋmdbã, la ne neb a taabã. La sã n yaa d tẽed-n-taag n dɩk-d tʋʋma, d pa segd n bao t’a maan tõnd lohorem n yɩɩd tʋm-tʋmdb a taabã ye.

13 Dũniyã neb n mi n pẽgda a Zeova Kaset rãmbã b pʋ-peelmã yĩnga. Wala makre, tʋʋmd taoor-soab a ye wilgame t’a Zeova Kaset rãmbã sã n pʋlem bũmbu, b maandame. A yeela woto: “Wakat fãa, yãmb noor pa lebd poorẽ ye.” (Yɩɩl 15:4) Pʋ-peelem a woto sõngda tõnd tɩ d ket n yaa a Zeova zo-rãmba. Sẽn paase, waoogda a yʋʋrã.

D SÕNG D TAABÃ TƖ B LEBG A ZEOVA ZO-RÃMBA

14, 15. Wãn to la d tõe n sõng neb a taabã tɩ b lebg a Zeova zo-rãmba?

14 Yaa sɩd tɩ neb nins d sẽn segd koɛɛgã mooneg sasa wã tõe n tẽeda Wẽnnaam, la wʋsg pa tagsd t’a tõe n yɩɩ b zoa hakɩk ye. Wãn to la d tõe n sõng nin-kãensã? Tẽeg-y bũmb ning a Zezi sẽn yeel a karen-biis 70 a sẽn tʋm tɩ b tɩ moonã. A yeel-b-la woto: “Yãmb sã n sig ned yiri, bɩ y yeele: ‘Bɩ laafɩ zĩnd yi-kãngã pʋgẽ.’ La ned sẽn nong laafɩ sã n be be, yãmb laafɩ na zĩnd a zugu, la a sã n ka beẽ, bɩ y tall y laafɩ.” (Luk 10:5, 6) D sã n wilgdẽ tɩ d nonga nebã, tõe n kɩtame tɩ b bao n bãng sɩdã. Moonegã sasa, ned sũur sã n yik ne tõnd tɩ d leok-a ne bʋgsem, tõe n kɩtame t’a sũurã sigi, tɩ nindaar bɩ a sak n kelge.

 15 D sã n seg neb sẽn tar yẽesem ziri tũudmã pʋgẽ, wall sẽn nong ziri tũudmã yel-maandɩ, d pa sãamd d sũur ne-b ye. D wilgd-b lame tɩ b yell pak-d lame. D reegda ned ning fãa sẽn wat tõnd tigissã sõma, sẽn yɩɩd fãa, neb nins sũy sẽn sãam ne rũndã-rũndã dũni wã, la sẽn dat n bãng Wẽnnaam ning tõnd sẽn tũudã. Gũusg Gasgã pʋgẽ, sõss n mi n be be tɩ b gom-zug yaa: “Biiblã toeemda neba.” Sõs-kãens wae n gomda neb a woto buud yelle.

D YAA D ZOA WÃ TƲMD-N-TAASE

16. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ d yaa a Zeova zo-rãmb la a “tʋmd-n-taas” me?

16 Neb sã n tʋmd ne taaba, naoor wʋsgo b wat n lebga zo-rãmba. Sẽn dɩk-b b mens n kõ a Zeova wã pa a zo-rãmb bal ye. B yaa a “tʋmd-n-taas” me. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 3:9.) Sɩd me, d sã n kẽesd d toog koɛɛgã mooneg la karen-biisã maaneg pʋgẽ, d bãngda d saasẽ Ba wã n paasdẽ. D bãngda a vʋʋsem sõngã sẽn sõngd-d to-to moonegã pʋgẽ.

17. Wãn to la d tigis-kãsemsã wilgd t’a Zeova yaa d zoa hakɩka?

17 D sã n moond Rĩungã koɛɛgã wʋsgo, tõnd ne a Zeova zoodã pãng paasdame. D na n neeme tɩ baa bɛɛbã sẽn dat tɩ koe-moonegã tʋʋmd yalsã, a Zeova pa basd tɩ b tõog ye. Yɛl kẽer sẽn maan yʋʋmã noorã pa wilgd vẽeneg tɩ Wẽnnaam wilgd-d-la sor sɩda? D sẽn paamd tɩ b sõngd-d tɩ d bãngd a Zeova la a raabã sõma wã noom-d-la wʋsgo. Sõss nins d sẽn paamd tigis-kãsemsẽ wã wilgdame tɩ d saasẽ Ba wã sɩd mi d zu-loeesã, la bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-dã. Tigis-kãseng a ye poore, zak rãmb n gʋls lɛtr n tool b Betɛllã, n yeel woto: “Sõssã sɩd yɩ-d-la noogo. D ra nee vẽeneg t’a Zeova nonga tõnd ned kam fãa, la t’a ratame tɩ d vɩɩmã yɩ sõma.” Alemayn saam-biig ne a pag n tɩ maan tigis-kãseng Diblẽ sẽn be Irlãnd soolmẽ wã. Rẽ poore, b gʋlsa lɛtr n tool filiyallã, n wilg tɩ b sũur yaa noog b sẽn deeg-b sõma wã. B paasame: “La yaa a Zeova ne a Zezi Kirist sẽn yaa Rĩm ning a sẽn yãkã la d pʋʋsd bark n yɩɩda. Bãmb n kɩt tɩ d naag b nin-buiidã sẽn zemsd taab sõma wã. Daar fãa, d neeme tɩ d sɩd zemsda taaba. Bũmb nins d sẽn yã Diblẽ wã na n pa d yamẽ wakat fãa, tɩ d tẽegdẽ tɩ d sẽn paam n naag yãmb n tũud d Wẽnnaam sẽn ka to wã sɩd yaa zu-zẽkre.”

 ZO-RÃMB SÕSDA NE TAABA

18. Pʋʋsgã wɛɛngẽ, sogs-bʋs la d segd n sok d menga?

18 Zo-rãmb sã n minim n sõsd ne taaba, b zoodã paasdame. Rũndã-rũndã, nebã wae n tũnugda ne ẽntɛrnetã la portaabl-dãmb n toond taab mesaaz-rãmb la b sõsd ne taaba. La tõnd ne a Zeova sẽn yaa d zoa wã yẽ? D sõsda ne-a sõma bɩ? A “wʋmda pʋʋsgo.” (Yɩɩl 65:3) La daar fãa, naoor a wãn la yãmb pʋʋsd a Zeova?

19. Sã n yaa toog ne tõnd tɩ d togs a Zeova bũmb ning sẽn be d sũurẽ wã, bõe n tõe n sõng tõndo?

19 Yaa toog ne a Zeova Kaset rãmb kẽer tɩ b togs bũmb ning sẽn be b sũurẽ wã. La a Zeova ratame tɩ d sã n wa pʋʋsd-a bɩ d maan woto. (Yɩɩl 119:145; Wiis. 3:41) Baa sã n yaa toog ne tõnd tɩ d togs bũmb ning sẽn be d sũurẽ wã, d tõe n paama sõngre. A Poll yeela Rom kiris-nebã woto: “Tõnd ka mi tõnd sẽn na n kos bũmb nins tɩ zems ye. La Sɩɩg Sõng meng wẽeda siir ned sẽn ka tõe n togs ye, n yõkd Wẽnnaam sɛɛg tõnd yĩnga. La sẽn feesd-a sũyã mii bũmb ning sẽn yaa Sɩɩg Sõng yam. Bãmb yõkda Wẽnnaam sɛɛg Wẽnnaam nebã yĩng tɩ zems Wẽnnaam daabo.” (Rom 8:26, 27) D sã n karem Biiblã sɛb kẽer wala Zoob, Yɩɩl Sõamyã la Yelbũna, n bʋgs b goamã zugu, d tõe n bãnga d sẽn na n togs a Zeova bũmb sẽn be d sũurẽ wã to-to.

20, 21. Bõe la a Poll yeel Filip rãmb 4:6, 7 pʋgẽ tɩ kengd raoodo?

20 D sã n wa tar zu-loeese, yɩta sõma tɩ d tẽeg saglg ning a Poll sẽn kõ Filip kiris-nebã. A yeela woto: “Da maan-y yɩɩr ne bũmb ba a yembr ye. La ne pʋʋsgo, la ne bark pʋʋsgo, bɩ y wilg Wẽnnaam yãmb sẽn dat bũmb ninsi.” D sã n pelg d pʋg n pʋʋs a Zeova woto, d na n paama belsgo. Bala, a Poll paasame: “Wẽnnaam laafɩ sẽn yɩɩd nebã bãngr fãa na gũ yãmb sũyã la yãmb tagsg Kirist Zezi maasem yĩnga.” (Fil. 4:6, 7) D sẽn paam tɩ “Wẽnnaam laafɩ” wã tõe n gũ d sũyã la d tagsgã, pa segd n kɩt tɩ d wilg-a d mi-beoog wakat fãa sɩda?

Wãn to la pʋʋsgã paasd tõnd ne a Zeova zoodã pãnga? (Ges-y sull 21)

21 Pʋʋsgã paasda tõnd ne a Zeova zoodã pãnga. Woto wã, bɩ d ‘pʋʋs Wẽnnaam n da bas ye.’ (1 Tes. 5:17) D segd n maana d sẽn tõe fãa n paasd tõnd ne Wẽnnaam zoodã pãnga, la d maand bũmb nins a sẽn dat tɩ d maanã. Segdame me tɩ d tagsd bark nins d sẽn paamd a Zeova sẽn yaa d Wẽnnaam, d Ba la d zoa hakɩkã nengẽ wã yelle.