Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Biiblã sɩd yaa Wẽnnaam Gomd bɩ?

Sebr sẽn yaa Wẽnnaam n so pa segd n tall to ye. Sɩd me, Biiblã ka to ye. Bala, b yiisa a tõrã sẽn yɩɩd bãmb milyaar-dãmba, ne buud-goam kobse. Biiblã saglsã tara pãnga, hali n tõe n maneg ned vɩɩm.—Karm-y 1 Tesalonik rãmb 2:13; 2 Tɩmote 3:16.

Tõnd kɩsa sɩd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde, bala a sẽn togs bũmb ning beoog daarã wɛɛngẽ wã pidsdame. Ninsaal pa tõe n bãng sẽn wat beoog a toor ye. D gom a Ezai sebrã yelle. B yãa seb-kãng kopi a ye tãng bokẽ, mog-kɩɩngã sɛɛgẽ. B gʋlsa kopi-kãng yʋʋm koabg sẽn deng a Zezi rogmã. A pʋgẽ wã, b pĩnd n togsame tɩ Babilon ra na n wa lebga raboogo. Bãngr-gom-kãng reng n pidsa yʋʋm wʋsg a Zezi koe-moonegã poore.Karm-y Ezai 13:19, 20; 2 Pɩɛɛr 1:20, 21.

Wãn-wãn la b gʋls Biiblã?

Yaa sẽn yɩɩd yʋʋm 1600 la b rɩk n gʋls Biiblã. Yaa sẽn zems neb 40 n gʋls-a. La b sɛbã fãa sẽn naag taabã gom-zu-raoog yaa a yembre, n pa kɩɩsd taab ye. Maana wãn tɩ wa yaa woto? Bala, yaa Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls-a.—Karm-y 2 Sãmwɛll 23:2.

Wẽnnaam tũnuga ne malɛgse, vẽnegr toor-toor la zãmsd n kɩt tɩ b gʋls Biiblã. Naoor wʋsgo, a ninga koɛɛg ning a sẽn dat tɩ b gʋlsã gʋlsdã yamẽ, n bas t’a togs rẽ ne a meng goama.—Karm-y Wilgr 1:1; 21:3-5.