Deuteronomio 32:1-52

  • Ambahanon ni Moises (1-47)

    • Si Jehova, ang Igang (4)

    • Ginkalimtan sang Israel ang ila nga Igang (18)

    • “Akon ang pagtimalos” (35)

    • “Magkasadya kamo nga mga pungsod upod sa iya katawhan” (43)

  • Si Moises mapatay sa Bukid Nebo (48-52)

32  “O langit, magpamati ka, kay magahambal ako,Magpamati ang duta sa akon pulong.   Ang akon panudlo magatupa nga daw ulan;Ang akon mga pulong magatulo nga daw tun-og,Pareho sang talithi sa hilamonPareho sang mabunok nga ulan sa mga tanom.   Ibantala ko ang ngalan ni Jehova.+ Isugid ninyo ang pagkagamhanan sang aton Dios!+   Ang Igang, himpit ang iya hinimuan,+Matarong* ang tanan niya nga ginahimo.+ Matutom sia nga Dios+ kag wala gid sing pagkadimatarong sa iya;+Matarong sia kag matadlong.+   Sila ang naghimo sing malain.+ Indi niya sila mga anak, sila ang may sala.+ Tiko sila kag balingag nga kaliwatan!+   Ngaa amo sini ang ginahimo ninyo kay Jehova,+O buangbuang kag indi maalam nga katawhan?+ Indi bala nga sia ang inyo Amay nga nagtuga sa inyo,+Ang Isa nga naghimo sa inyo kag nagpabakod sa inyo?   Dumduma ang mga adlaw sang una;Binagbinaga ninyo ang mga tuig sang nagligad nga mga kaliwatan. Pamangkuta ninyo ang inyo amay, kag isugid niya ini sa inyo;+Pamangkuta ninyo ang mga gulang, kag ihambal nila ini sa inyo.   Sang ginhatag sang Labing Mataas sa mga pungsod ang ila palanublion,+Sang ginbahinbahin niya ang mga anak ni Adan,*+Ginbutangan niya sing dulunan ang mga katawhan+Suno sa kadamuon sang mga anak ni Israel.+   Kay ang parte ni Jehova amo ang iya katawhan;+Si Jacob amo ang iya palanublion.+ 10  Nakita niya sia sa kamingawan+Kag sa mahawan nga desyerto nga may nagauwang nga ilahas nga mga sapat.+ Ginbantayan niya sia kag gin-atipan,+Kag gin-amligan niya sia nga daw tawotawo sang iya mata.+ 11  Subong sang isa ka agila nga nagatudlo sa iya mga boto,Nga nagalupad sa ibabaw sang iya mga boto,Nga nagahumlad sang iya mga pakpak kag nagakuha sa ila,Kag nagadala sa ila paagi sa iya mga pakpak,+ 12  Si Jehova lamang ang nagatuytoy sa iya;*+Wala sing iban nga dios upod sa iya.+ 13  Ginpagahom niya sia sa mataas nga mga lugar sang duta,+Gani ginkaon niya ang patubas sang latagon.+ Ginpasuyop niya sia sing dugos halin sa daku nga batoKag sing lana halin sa bato-bantiling, 14  Ginhatagan niya sia sing mantikilya halin sa mga baka kag sing gatas sang mga karnero,Sing pinakamatambok nga mga karnero,*Kag sing mga karnero nga lalaki nga ginpahalab sa Basan, kag sing mga kanding nga lalaki,Sing pinakamaayo nga* trigo;+Kag nag-inom ka sing alak halin sa duga* sang ubas. 15  Sang nagtambok si Jesurun,* nagpanindak sia kag nagrebelde. Nagtambok sia, nagtibsol sia kag naghabok.+ Gani gintalikdan niya ang Dios, nga naghimo sa iya,+Kag gintamay niya ang Igang sang iya kaluwasan. 16  Ginpaakig nila sia paagi sa iban nga mga dios;+Ginpaakig nila sia paagi sa makangilil-ad nga mga butang.+ 17  Sa baylo nga sa Dios, naghalad sila sa mga demonyo,+Sa mga dios nga indi nila kilala,Sa mga dios nga bag-o lang nag-abot,Sa mga dios nga wala makilala sang inyo mga katigulangan. 18  Ginkalimtan ninyo ang Igang+ nga inyo amay,Kag wala ninyo pagdumduma ang Dios nga nagbun-ag sa inyo.+ 19  Sang makita ini ni Jehova, ginsikway niya sila+Bangod ginpaakig sia sang iya mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi. 20  Gani nagsiling sia, ‘Lipdan ko ang akon nawong sa ila;+Tan-awon ko kon ano ang madangatan nila. Kay malaut sila nga kaliwatan,+Mga anak nga indi matutom.+ 21  Ginpaakig* nila ako tungod sa ila wala pulos nga mga dios;+Ginpaakig nila ako tungod sa ila wala pulos nga mga diosdios.+ Gani paimunon ko man sila paagi sa wala pulos nga katawhan;+Paakigon ko sila paagi sa buangbuang nga pungsod.+ 22  Kay ang akon kaakig nagpadabdab sing kalayo+Nga magadabdab tubtob sa Lulubngan,*+Sunugon sini ang duta kag ang patubas siniKag padabdabon sini ang mga sadsaran sang mga bukid. 23  Dugangan ko ang ila kapahamakan;Ubuson ko sa ila ang akon mga pana. 24  Magaluya sila tungod sa gutom+Kag lamunon sila sang mataas nga hilanat kag mapait nga kalaglagan.+ Ipadala ko batok sa ila ang may bangkil nga mga sapat+Kag ang dalitan nga mga man-ug* nga nagasaug sa yab-ok. 25  Sa gua, mapatyan sila tungod sa espada;+Kag sa sulod, mapatyan sila tungod sa kahadlok+Mapatyan sila sing pamatan-on nga mga lalaki kag sing mga dalaga,Sing mga lapsag kag sing ubanon nga mga tawo.+ 26  Nagsiling ako kuntani: “Palaptahon ko sila;Pauntaton ko ang paghinambit sa ila sang mga tawo,” 27  Kon indi lang ako nahangawa sa mangin reaksion sang kaaway,+Kay basi magsala sila sa paghangop sini.+ Kag basi magsiling sila: “Napierde naton sila paagi sa aton gahom;+Indi si Jehova ang naghimo sini tanan.” 28  Kay ang Israel isa ka pungsod nga wala sing kaalam,*Kag wala sila sing paghangop.+ 29  Kon maalam lamang sila kuntani!+ Hunahunaon nila ini.+ Binagbinagon nila ang ila madangatan.+ 30  Paano malagas sang isa lang ang 1,000,Kag paano matabog sang duha lang ang 10,000?+ Luwas lang kon ginbayaan sila sang ila Igang+Kag gintugyan sila ni Jehova sa ila mga kaaway. 31  Kay ang ila igang indi pareho sang aton Igang,+Bisan ang aton mga kaaway nakahibalo sini.+ 32  Kay ang ila puno sang ubas halin sa puno sang ubas sang SodomaKag halin sa mga ulubasan sang Gomorra.+ Ang ila mga ubas makahililo,Mapait ang mga pinungpong sini.+ 33  Ang ila alak dalit sang mga man-ug,Kag makahalalit nga dalit sang mga kobra. 34  Indi bala nga gintago ko ini,Kag ginselyuhan sa akon bodega?+ 35  Akon ang pagtimalos, kag ang pagbalos,+Sa gintalana nga tion nga makadalin-as sila,+Kay malapit na ang adlaw sang ila kapahamakan,Kag ang matabo sa ila nagadalidali sa pag-abot.’ 36  Kay hukman ni Jehova ang iya katawhan,+Kag maluoy* sia sa iya mga alagad,+Kon makita niya nga wala na sila sing kusog,Kag ang nabilin na lang amo ang mga wala sing mahimo kag maluya. 37  Dayon magasiling sia, ‘Diin na ang ila mga dios,+Ang igang nga gindangpan nila, 38  Nga nagakaon anay sang tambok sang ila mga halad,*Nga nagainom sang alak sang ila mga dulot nga ilimnon?+ Pabuliga sila sa inyo. Himua sila nga dalangpan ninyo. 39  Tan-awa ninyo karon, ako amo ang Dios,+Kag wala na sing iban nga dios luwas sa akon.+ Ako ang nagapatay, kag ako man ang nagahatag sing kabuhi.+ Ako ang nagapilas,+ kag ako man ang nagapaayo,+Kag wala sing may makaluwas sa akon kamot.+ 40  Kay ginabayaw ko ang akon kamot sa langit,Kag nagapanumpa ako: “Subong nga buhi ako tubtob san-o,”+ 41  Kon bairon ko ang akon nagabadlak nga espada,Kag magahanda ako sa paghukom,+Timalusan ko ang akon mga kaaway+Kag balusan ko ang mga nagadumot sa akon. 42  Hubugon ko sa dugo ang akon mga baslay,Sang dugo sang mga ginpatay kag sang mga bihag,Kag ang akon espada magakaon sang unod,Halin sa mga ulo sang mga lider sang kaaway.’ 43  Magkasadya kamo nga mga pungsod upod sa iya katawhan,+Kay itimalos niya ang dugo sang iya mga alagad,+Kag balusan niya ang iya mga kaaway+Kag tumbasan niya ang sala sang duta* sang iya katawhan.” 44  Gani ginhambal ni Moises kag ni Hosea*+ nga anak ni Nun ang tanan nga pulong sini nga ambahanon samtang nagapamati ang katawhan.+ 45  Sang nahambal na ni Moises ining tanan nga pulong sa bug-os nga Israel, 46  nagsiling sia sa ila: “Hupti ninyo sa inyo tagipusuon ang tanan nga pulong nga akon ginapaandam sa inyo subong,+ agod matudluan ninyo ang inyo mga anak nga tumanon gid nila ang tanan nga pulong sini nga Kasuguan.+ 47  Kay indi ini wala sing pulos nga pulong para sa inyo, kundi nagakahulugan ini sang inyo kabuhi,+ kag paagi sa sini nga pulong magakabuhi kamo sing malawig sa duta nga inyo panag-iyahan sa tabok sang Jordan.” 48  Naghambal si Jehova kay Moises sa sini man nga adlaw: 49  “Magtaklad ka sa sini nga bukid sang Abarim,+ sa Bukid Nebo,+ nga yara sa duta sang Moab, nga nagaatubang nayon sa Jerico, kag tan-awa ang duta sang Canaan, nga ginahatag ko sa mga Israelinhon agod panag-iyahan nila.+ 50  Mapatay ka sa bukid nga takladan mo, kag ilubong ka pareho sang imo mga katigulangan,* subong nga si Aaron nga imo utod napatay sa Bukid Hor+ kag ginlubong pareho sang iya mga katigulangan, 51  bangod nangin indi matutom kamo sa akon sa atubangan sang mga Israelinhon may kaangtanan sa tubig sa Meriba+ nga yara sa Kades sa kamingawan sang Zin, bangod wala ninyo ako ginpakabalaan sa atubangan sang katawhan sang Israel.+ 52  Makita mo sa malayo ang duta nga ginahatag ko sa katawhan sang Israel, apang indi ka makakadto didto.”+

Footnote

Sa literal, “Hustisya.”
Ukon mahimo, “ang kaliwatan sang tawo.”
Si Jacob.
Sa literal, “Sing tambok sang mga karnero.”
Sa literal, “Sing sapay sang batobato sang.”
Sa literal, “dugo.”
Buot silingon, “Isa nga Matadlong,” isa ka titulo sa pagpadungog sa Israel.
Ukon “Ginpaimon.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “reptilya.”
Ukon mahimo, “bungol sa laygay.”
Ukon “masubuan.”
Ukon “nagakaon anay sang ila pinakamaayo nga mga halad.”
Ukon “tinluan niya ang duta.”
Ang una nga ngalan ni Josue. Ang Hosea ginpalip-ot nga ngalan ni Hosaias, nga nagakahulugan “Ginluwas ni Jah; Si Jah Nagluwas.”
Sa literal, “magsimpon sa imo katawhan.”