Deuteronomio 1:1-46

  • Paghalin sa Bukid Horeb (1-8)

  • Mga pangulo kag hukom gintangdo (9-18)

  • Pagrebelde sa sugo sa Kades-barnea (19-46)

    • Nangindi ang Israel sa pagsulod sa duta (26-33)

    • Pagsakop sa Canaan napaslawan (41-46)

1  Amo ini ang ginsiling ni Moises sa bug-os nga Israel sa rehiyon sang Jordan sa kamingawan, sa desyerto nga kapatagan sa atubangan sang Suf, sa ulot sang Paran, sang Tofel, sang Laban, sang Hazerot, kag sang Dizahab.  (Onse ka adlaw ang pagpanglakaton halin sa Horeb pakadto sa Kades-barnea+ kon mag-agi sa dalan nga pakadto sa Bukid Seir.)  Sang ika-40 nga tuig,+ sa nahauna nga adlaw sang ika-11 nga bulan, ginsugid ni Moises sa mga Israelinhon* ang tanan nga ginsiling sa iya ni Jehova para sa ila.  Ginsugid niya ini pagkatapos niya mapierde si Sihon+ nga hari sang mga Amornon, nga nagaistar sa Hesbon, kag sa tapos niya mapierde sa Edrei si Og+ nga hari sang Basan, nga nagaistar sa Astarot.*+  Ginpaathag ni Moises ang Kasuguan+ didto sa rehiyon sang Jordan sa duta sang Moab, kag nagsiling sia:  “Si Jehova nga aton Dios nagsiling sa aton sa Horeb, ‘Madugay na kamo nga nagaistar sa sining kabukiran.+  Magkadto kamo sa kabukiran sang mga Amornon+ kag sa tanan nila nga kaingod nga rehiyon sa Araba,+ sa kabukiran, sa Sepela, sa Negeb, sa rehiyon malapit sa baybayon.+ Magkadto kamo sa sini nga mga duta sang mga Canaanhon kag tubtob sa Lebanon*+ kag sa daku nga suba sang Eufrates.+  Tan-awa ninyo ang duta nga ginahatag ko sa inyo. Magsulod kamo kag panag-iyahi ninyo ang duta nga ginpanumpa ni Jehova sa inyo mga amay, kay Abraham, kay Isaac,+ kag kay Jacob,+ nga ihatag sa ila kag sa ila mga kaliwat.’*+  “Ginsilingan ko kamo sadto, ‘Indi ko masarangan ang pagdala sa inyo kon ako lang.+ 10  Ginpadamo kamo ni Jehova nga inyo Dios, kag karon pareho na kamo kadamo sang mga bituon sa langit.+ 11  Kabay pa nga si Jehova nga Dios sang inyo mga katigulangan magpadamo pa sa inyo+ sing isa ka libo ka pilo, kag kabay pa nga pakamaayuhon niya kamo suno sa ginsaad niya sa inyo.+ 12  Kon ako lang, paano ko masarangan ang katungdanan sa pagdala sa inyo kag paghusay sa inyo mga problema kag pagreklamo?+ 13  Magpili kamo sa inyo mga tribo sing maalam, mainandamon, kag may ikasarang nga mga lalaki, kag himuon ko sila nga mga pangulo ninyo.’+ 14  Nagsabat kamo sa akon, ‘Maayo ang ginsiling mo nga himuon namon.’ 15  Gani ginpili ko ang mga lalaki nga maalam kag may ikasarang nga mga pangulo sa inyo mga tribo, kag ginhimo ko sila nga mga pangulo sang kada 1,000, mga pangulo sang kada 100, mga pangulo sang kada 50, mga pangulo sang kada 10, kag mga manugdumala sang inyo mga tribo.+ 16  “Ginsugo ko ang inyo mga hukom sadto nga tion, ‘Kon may ginahusay kamo nga kaso sa tunga sang inyo mga utod, dapat nga matarong ang inyo paghukom+ sa ulot sang isa ka tawo kag sang iya utod ukon sang dumuluong nga pumuluyo.+ 17  Indi kamo magpasulabi sa inyo paghukom.+ Pamatian ninyo ang gamhanan kag ang kubos man.+ Indi kamo mahadlok sa tawo,+ kay ang inyo paghukom halin sa Dios.+ Kag kon mabudlay para sa inyo ang isa ka kaso, dalhon ninyo ini sa akon, kag pamatian ko ini.’+ 18  Ginsugid ko sa inyo sadto nga tion ang tanan nga butang nga dapat ninyo himuon. 19  “Dayon naghalin kita sa Horeb kag nagpanglakaton sa kabug-usan sang malapad kag makahaladlok nga kamingawan+ nga nakita ninyo samtang nagaagi kamo sa dalan nga pakadto sa kabukiran sang mga Amornon,+ suno sa ginsugo ni Jehova nga aton Dios, kag sang ulihi nakalab-ot kita sa Kades-barnea.+ 20  Dayon nagsiling ako sa inyo, ‘Nag-abot na kamo sa kabukiran sang mga Amornon, nga ginahatag sa aton ni Jehova nga aton Dios. 21  Tan-awa ang duta nga ginahatag sa inyo ni Jehova nga inyo Dios. Magtaklad kamo kag panag-iyahi ini, suno sa ginsiling sa inyo ni Jehova nga Dios sang inyo mga katigulangan.+ Indi kamo mahadlok.’ 22  “Apang, nagpalapit kamo tanan sa akon kag nagsiling kamo, ‘Magpadala kita anay sing mga lalaki agod tan-awon ang duta. Dayon isugid nila sa aton kon diin nga dalan kita maagi kag kon ano nga mga siudad ang kadtuan naton.’+ 23  Maayo man ang inyo panugda, gani nagpili ako sing 12 ka lalaki, isa sa kada tribo.+ 24  Nagtaklad sila sa kabukiran+ kag nakalab-ot sila sa Nalupyakan* sang Escol kag nagpangespiya sila didto. 25  Nagkuha sila sing pila ka patubas sang duta kag gindala ini sa aton. Pagbalik nila, nagsiling sila sa aton, ‘Maayo ang duta nga ginahatag sa aton ni Jehova nga aton Dios.’+ 26  Apang indi ninyo luyag magtaklad, kag nagrebelde kamo sa sugo ni Jehova nga inyo Dios.+ 27  Nagkumod kamo sa inyo mga tolda kag nagsiling kamo, ‘Naakig sa aton si Jehova amo nga ginpagua niya kita sa duta sang Egipto agod laglagon kita sang mga Amornon. 28  Ano nga sahi sang lugar ang kadtuan naton? Ginpaluya sang aton mga kauturan ang aton buot,*+ kay nagsiling sila, “Ang mga tawo didto mas dalagku kag mas mataas sangsa aton, kag ang ila mga siudad mas dalagku kag may pader tubtob sa langit,*+ kag nakita namon didto ang mga kaliwat sang mga Anakim.” ’+ 29  “Gani nagsiling ako sa inyo, ‘Indi kamo mahadlok sa ila.+ 30  Si Jehova nga inyo Dios magauna sa inyo kag magapakig-away sia para sa inyo,+ pareho sang nakita ninyo nga ginhimo niya sa Egipto.+ 31  Nakita man ninyo sa kamingawan kon paano kamo gindala ni Jehova nga inyo Dios pareho sang pagkugos sang isa ka tawo sa iya anak, sa tanan nga lugar nga ginkadtuan ninyo tubtob nag-abot kamo sa sini nga lugar.’ 32  Apang, wala sapayan sini tanan, wala kamo magtuo kay Jehova nga inyo Dios,+ 33  nga nag-una sa inyo sa pagpangita sing lugar nga makampuhan ninyo. Nagapakita sia sa inyo paagi sa kalayo kon gab-i kag paagi sa panganod kon adlaw agod ipakita sa inyo ang dalan nga dapat ninyo laktan.+ 34  “Nabatian ni Jehova ang inyo ginsiling. Gani naakig sia kag nagpanumpa,+ 35  ‘Wala sing bisan isa sa sining malaut nga kaliwatan ang makakita sa maayo nga duta nga ginpanumpa ko nga ihatag sa inyo mga amay,+ 36  luwas kay Caleb nga anak ni Jefone. Makita niya ini, kag ihatag ko sa iya kag sa iya mga anak ang duta nga iya ginkadtuan, bangod bug-os tagipusuon nga nagsunod sia kay Jehova.+ 37  (Naakig man gani si Jehova sa akon tungod sa inyo, kag nagsiling sia sa akon, “Indi ka man makasulod didto.+ 38  Si Josue nga anak ni Nun, nga nagabulig sa imo,+ amo ang magasulod didto.+ Pabakura sia,*+ bangod sia ang magapanguna sa Israel sa pagsulod sa duta agod panublion ini.”) 39  Ang inyo mga kabataan nga siling ninyo mangin bihag+ kag ang inyo mga anak nga karon wala makahibalo kon ano ang maayo ukon malain magasulod didto. Ihatag ko ini sa ila agod panag-iyahan nila.+ 40  Apang kamo, magbalik kamo kag magkadto kamo sa kamingawan paagi sa dalan nga pakadto sa Pula nga Dagat.’+ 41  “Dayon nagsiling kamo sa akon, ‘Nakasala kami kay Jehova. Mataklad kami kag magapakig-away, suno sa ginsugo sa amon ni Jehova nga amon Dios!’ Gani gintaklus ninyo ang inyo mga hinganiban sa inaway, kag pagdumdom ninyo mahapos lang ang pagtaklad sa bukid.+ 42  Apang nagsiling si Jehova sa akon, ‘Silinga sila: “Indi kamo magtaklad kag magpakig-away, kay mapierde kamo sang inyo mga kaaway bangod indi ako mag-upod sa inyo.” ’+ 43  Ginsiling ko ini sa inyo, apang wala kamo magpamati. Nagrebelde kamo sa sugo ni Jehova kag matinaastaason nga nagtaklad kamo sa bukid. 44  Dayon ginsugata kamo sang mga Amornon nga nagaistar sa amo nga bukid kag ginlagas nila kamo pareho sang paglagas sang mga putyukan, kag nag-alaplaag kamo sa Seir tubtob sa Horma. 45  Gani nagbalik kamo kag naghibi sa atubangan ni Jehova, apang wala kamo ginpamatian ni Jehova kag wala sia magsapak sa inyo. 46  Amo kon ngaa nagpabilin kamo sa Kades sing malawig nga tion.

Footnote

Sa literal, “mga anak ni Israel.”
Ukon “mapierde si Og nga hari sang Basan nga nagaistar sa Astarot kag sa Edrei.”
Mahimo gid nga nagapatuhoy sa kabukiran sang Lebanon.
Sa literal, “binhi.”
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Bangod sa aton mga kauturan natunaw ang aton tagipusuon.”
Buot silingon, may mataas nga mga pader.
Ukon mahimo, “Ginpabakod sia sang Dios.”