1 Pedro 2:1-25

  • Palambua ang handum sa pulong (1-3)

  • Buhi nga bato gintukod nga espirituwal nga balay (4-10)

  • Pagkabuhi subong dumuluong sa kalibutan (11, 12)

  • Nagakaigo nga pagpasakop (13-25)

    • Cristo, huwaran naton (21)

2  Gani isikway ninyo ang tanan nga kalainan,+ pagpangdaya, pagkasalimpapaw, kahisa, kag ang tanan nga pagpanglibak.  Subong sang bag-o lang nabun-ag nga mga lapsag,+ palambua ninyo ang paghandum sa wala simbog* nga gatas sang pulong, agod paagi sini magtubo kamo sa kaluwasan,+  kay natilawan* na ninyo nga ang Ginuo maayo gid.  Samtang nagapalapit kamo sa iya, nga isa ka buhi nga bato nga ginsikway sang mga tawo+ apang pinili kag hamili sa Dios,+  kamo subong buhi nga mga bato ginatukod nga mangin isa ka espirituwal nga balay+ sang balaan nga mga saserdote, agod magdulot sang espirituwal nga mga halad+ nga kalahamut-an sa Dios paagi kay Jesucristo.+  Kay ang Kasulatan nagasiling: “Nagabutang ako sa Sion sing isa ka pinili nga bato, pinakahamili nga sadsaran nga pamusod nga bato, kag wala sing nagatuo sa sini ang mapaslawan.”*+  Gani, hamili sia sa inyo, bangod nagatuo kamo; apang sa mga wala nagatuo, “ang bato nga ginsikway sang mga manunukod+ nangin ang pinakaimportante nga pamusod nga bato”*+  kag “bato nga kasandaran kag igang nga makapatumba.”+ Nagakasandad sila bangod indi sila matinumanon sa pulong. Amo sini ang madangatan sang mga tawo nga kaangay sa ila.  Apang kamo “pinili nga rasa, harianon nga mga saserdote, balaan nga pungsod,+ katawhan nga ginkuha para panag-iyahan sang Dios,+ agod mapahayag ninyo sing lapnag ang pagkahalangdon”*+ sang Isa nga nagtawag sa inyo halin sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa.+ 10  Kay sadto indi kamo katawhan sang Dios, apang karon katawhan na niya kamo;+ wala kamo sadto ginpakitaan sing kaluoy, apang karon ginkaluy-an na kamo.+ 11  Mga hinigugma, ginalaygayan ko kamo subong mga dumuluong kag umalagi nga mga pumuluyo+ nga padayon kamo nga maglikaw sa undanon nga mga kailigbon,+ nga nagapakig-away sa inyo.*+ 12  Hupti nga maayo ang inyo paggawi sa tunga sang mga pungsod,+ agod bisan patupatuan nila kamo nga malinapason, masaksihan nila ang inyo maayong mga buhat,+ kag subong resulta, himayaon nila ang Dios sa adlaw sang iya pag-usisa. 13  Tungod sa Ginuo magpasakop kamo sa tanan nga awtoridad nga ginhimo sang tawo,+ sa hari man+ subong pinakamataas nga awtoridad 14  ukon sa mga gobernador nga ginpadala niya sa pagsilot sa mga nagahimo sang malaut apang sa pagdayaw sa mga nagahimo sang maayo.+ 15  Kay kabubut-on sang Dios nga paagi sa paghimo sing maayo, mapahipos* ninyo ang indi makatarunganon nga mga tawo nga nagahambal sang mga butang nga wala nila mahibalui.+ 16  Hilway kamo nga mga tawo,+ apang gamita ninyo ang inyo kahilwayan, indi subong tabon* sa paghimo sing malain,+ kundi subong mga ulipon sang Dios.+ 17  Padunggi ninyo ang tanan nga sahi sang tawo,+ higugmaa ang tanan nga kauturan,*+ kahadluki ang Dios,+ padunggi ang hari.+ 18  Ang mga alagad dapat magpasakop sa ila mga agalon upod ang nagakaigo nga kahadlok,+ indi lamang sa mga maayo kag makatarunganon, kundi sa mga mabudlay man pahamut-an. 19  Kay kalahamut-an ang isa kon nagabatas sia sang kabudlayan* kag nagaantos sing indi makatarunganon bangod sang iya pagtuman* sa Dios.+ 20  Kay ano ang dalayawon kon ginsakit kamo bangod sang inyo sala kag ginabatas ninyo ini?+ Apang kon nagabatas kamo sang pag-antos bangod sa paghimo sing maayo, kalahamut-an ini sa Dios.+ 21  Sa katunayan, gintawag kamo sa sini nga dalanon, bangod ang Cristo mismo nag-antos tungod sa inyo,+ nga nagabilin sang huwaran agod sundon ninyo sing maayo ang iya mga tikang.+ 22  Wala sia sing nahimo nga sala,+ kag wala man sia nagpanglimbong.+ 23  Sang ginainsulto* sia,+ wala sia magbalos.+ Sang nagaantos sia,+ wala sia magpamahog, kundi ginsalig niya ang iya kaugalingon sa Isa nga nagahukom+ sing matarong. 24  Gindala niya sa usok*+ ang aton mga sala+ paagi sa iya kaugalingon nga lawas, agod madula na ang aton mga sala kag magkabuhi kita sa pagkamatarong. Kag “nag-ayo kamo paagi sa iya mga pilas.”+ 25  Kay kaangay kamo sadto sa mga karnero nga nagtalang,+ apang karon nagbalik na kamo sa manugbantay+ kag manugtatap sang inyo kalag.*

Footnote

Ukon “puro.”
Ukon “naeksperiensiahan.”
Sa literal, “mahuy-an.”
Sa literal, “ang ulo sang pamusod.”
Sa literal, “pagkaayo,” ang iya dalayawon nga mga kinaiya kag binuhatan.
Ukon “kalag.”
Sa literal, “mabusalan.”
Ukon “balibad.”
Sa literal, “ang paghiliutod.”
Ukon “kasubo; kasakit.”
Sa literal, “konsiensia.”
Ukon “ginayaguta.”
Ukon “kahoy.”
Ukon “kabuhi.”