1 Pedro 1:1-25

  • Mga panamyaw (1, 2)

  • Bag-o nga pagkabun-ag pakadto sa buhi nga paglaum (3-12)

  • Mangin balaan subong matinumanon nga mga anak (13-25)

1  Halin kay Pedro, nga apostol+ ni Jesucristo, para sa mga pinili sang Dios nga umalagi nga mga pumuluyo nga nagalinapta sa Ponto, Galacia, Capadocia,+ Asia,* kag Bitinia.  Ginpili kamo sang Dios nga aton Amay+ suno sa iya katuyuan. Ginhatagan niya kamo sang balaan nga espiritu+ agod mangin balaan kamo. Ginhimo niya ini agod magtuman kamo sa iya, kag matinluan kamo paagi sa dugo ni Jesucristo:+ Kabay nga ang wala tupong nga kaayo kag paghidait mangin bugana sa inyo.  Dayawon ang Dios kag Amay sang aton Ginuong Jesucristo, kay suno sa iya daku nga kaluoy ginhatagan niya kita sang bag-o nga pagkabun-ag+ pakadto sa isa ka buhi nga paglaum+ paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa mga patay,+  pakadto sa indi madinulunton, wala sing dagta, kag indi maalimunaw nga palanublion.+ Ginatigana ini sa langit para sa inyo,+  nga ginatipigan sang Dios paagi sa iya gahom bangod may pagtuo kamo. Ginatipigan kamo sang Dios para sa kaluwasan nga handa nga ipahayag sa tion sang katapusan.  Bangod sini nagakasadya gid kamo, bisan pa nga sa malip-ot nga tion, kon kinahanglanon, nag-antos kamo sang nanuhaytuhay nga pagtilaw,+  agod ang inyo pagtuo nga natilawan,+ nga ang balor daku pa sa bulawan nga nagakawala bisan nga gintilawan* na ini sa kalayo, mangin kabangdanan nga makabaton kamo sing kadayawan, himaya, kag kadungganan sa tion sang pagpahayag kay Jesucristo.+  Bisan pa wala gid ninyo sia makita, ginahigugma ninyo sia. Bisan pa sa karon wala ninyo sia makita, apang nagatuo kamo sa iya kag nagakasadya sing tuman upod ang indi malaragway kag daku nga kalipay,  kay napat-od ninyo nga ang inyo pagtuo magaresulta sa inyo kaluwasan.*+ 10  Tuhoy sa sini nga kaluwasan, ang mga manalagna nga nagtagna tuhoy sa wala tupong nga kaayo para sa inyo naghimo sang maukod nga pag-usisa kag mahalungon nga pagpanalawsaw.+ 11  Padayon nila nga gin-usisa kon san-o kag paano mahanabo ang mga butang nga ginapakita sang balaan nga espiritu nga yara sa ila tuhoy sa Cristo,+ kay ini nagpanaksi na nga daan tuhoy sa mga pag-antos sang Cristo+ kag tuhoy sa himaya nga mabaton niya pagkatapos sini. 12  Ginpahayag sa ila sang Dios nga wala sila nagaalagad para sa ila kaugalingon, kundi para sa inyo ginsulat nila ang mga butang nga nabatian ninyo karon nga ginapahayag sang mga nagabantala sang maayong balita sa bulig sang balaan nga espiritu nga ginpadala halin sa langit.+ Handum gid sang mga anghel nga mahangpan ini nga mga butang. 13  Gani ihanda ninyo ang inyo hunahuna* para sa hilikuton;+ hupti nga bug-os ang inyo ikasarang sa paghunahuna sing maayo;+ ipahamtang ang inyo paglaum sa wala tupong nga kaayo nga dalhon sa inyo sa tion sang pagpahayag kay Jesucristo. 14  Subong matinumanon nga mga anak, untati na ninyo ang pagpadihon sa mga kailigbon nga yara anay sa inyo sang wala pa kamo sing nahibaluan, 15  sa baylo mangin balaan kamo sa tanan ninyo nga paggawi subong sang Isa nga Balaan nga nagtawag sa inyo,+ 16  kay nasulat na: “Dapat mangin balaan kamo, tungod balaan ako.”+ 17  Kag kon nagapangabay kamo sa Amay nga nagahukom nga wala sing ginapasulabi+ pasad sa binuhatan sang kada isa, maggawi kamo nga may kahadlok sa Dios+ samtang umalagi kamo nga pumuluyo sa sini nga kalibutan. 18  Kay nakahibalo kamo nga indi paagi sa madinulunton nga mga butang, sa pilak ukon bulawan, nga nahilway* kamo+ sa inyo wala sing pulos nga dalanon sang pagkabuhi nga nabaton ninyo sa inyo mga katigulangan.* 19  Kundi paagi sa hamili nga dugo+ sang Cristo,+ nga kaangay sang dugo sang kordero nga wala sing depekto kag wala sing higko.+ 20  Ang matuod, ginpili na sia sang Dios sa wala pa matukod ang kalibutan,+ apang ginpadayag sia sa katapusan sang mga tion tungod sa inyo.+ 21  Paagi sa iya nagatuo kamo sa Dios,+ ang isa nga nagbanhaw sa iya+ kag naghatag sa iya sang himaya,+ agod magtuo kamo kag magsalig sa Dios. 22  Bangod sa inyo pagkamatinumanon sa kamatuoran ginpaputli ninyo ang inyo kaugalingon,* amo nga may utudnon kamo nga pagpalangga nga indi salimpapaw.+ Gani karon, maghigugmaanay kamo sing hanuot halin sa tagipusuon.+ 23  Kay ginhatagan na kamo sang bag-o nga pagkabun-ag,+ indi paagi sa madinulunton, kundi sa indi madinulunton nga binhi,*+ paagi sa pulong sang buhi kag wala katapusan nga Dios.+ 24  Kay “ang tanan nga tawo kaangay sa hilamon, kag ang tanan nga himaya sini kaangay sang bulak sa latagon; ang hilamon nagakalaya, kag ang bulak nagakapulak, 25  apang ang pulong ni Jehova* nagapabilin sing dayon.”+ Kag ini nga “pulong” amo ang maayong balita nga ginbantala sa inyo.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “gin-ulay.”
Ukon “kaluwasan sang inyo kalag.”
Sa literal, “wagkusi ang inyo hunahuna.”
Sa literal, “nagawad; natubos.”
Ukon “tradisyon.”
Ukon “kalag.”
Binhi nga may ikasarang sa pagpadamo, ukon pagpamunga.
Tan-awa ang Apendise A5.