Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có thể nào làm bạn với Đức Chúa Trời không?

Có thể nào làm bạn với Đức Chúa Trời không?

Cha yêu thương trên trời mời tất cả những ai đang tìm kiếm ngài trở thành bạn ngài. Bạn sẽ nhận lời mời của ngài không?