2 Hari 4:1-44

4  At may isang babaing mula sa mga asawa ng mga anak+ ng mga propeta na sumigaw kay Eliseo, na nagsasabi: “Ang iyong lingkod, ang asawa ko, ay patay na; at alam na alam mo na ang iyong lingkod ay nanatiling may pagkatakot+ kay Jehova, at ang pinagkakautangan+ ay pumarito upang kunin ang dalawa kong anak bilang mga alipin niya.”  Sa gayon ay sinabi ni Eliseo sa kaniya: “Ano ang gagawin ko para sa iyo?+ Sabihin mo sa akin; ano ang mayroon ka sa bahay?” Dito ay sinabi niya: “Ang iyong alilang babae ay walang anumang bagay sa bahay maliban sa isang may-bibig na banga ng langis.”+  Nang magkagayon ay sinabi niya: “Yumaon ka, humingi ka ng mga sisidlan para sa iyong sarili mula sa labas, mula sa lahat ng iyong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman. Huwag kang masiyahan sa iilan.  At yumaon ka at isara mo ang pinto sa likuran mo at ng iyong mga anak, at magbuhos ka sa lahat ng sisidlang ito, at itabi mo ang mga punô na.”  Sa gayon ay nilisan niya siya. Nang isara niya ang pinto sa likuran niya at ng kaniyang mga anak, inilapit nila sa kaniya ang mga sisidlan, at siya ang nagbuhos.+  At nangyari, nang mapuno na ang mga sisidlan ay sinabi niya sa kaniyang anak: “Ilapit mo sa akin ang isa pang sisidlan.”+ Ngunit sinabi nito sa kaniya: “Wala nang iba pang sisidlan.” Sa gayon ay huminto ang langis.+  Kaya pumasok siya at nagsabi sa lalaki ng tunay na Diyos, at sinabi niya ngayon: “Yumaon ka, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang,+ at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa anumang natitira.”+  At nangyari, isang araw ay dumaraan si Eliseo patungo sa Sunem,+ na doon ay may isang kilaláng babae, at pinasimulan nitong pigilan+ siya upang kumain ng tinapay. At nangyari, sa tuwing siya ay dumaraan, bumabaling siya roon upang kumain ng tinapay.  Nang maglaon ay sinabi niya sa kaniyang asawa:+ “Narito ngayon, alam na alam ko na ang palaging dumaraan sa atin ay isang banal na lalaki ng Diyos.+ 10  Pakisuyo, gumawa tayo ng isang maliit na silid-bubungan+ sa pader at maglagay roon para sa kaniya ng isang higaan at isang mesa at isang silya at isang patungan ng lampara;+ at mangyayari nga na kailanma’t dumarating siya sa atin ay makababaling siya roon.”+ 11  At nangyari isang araw, gaya ng dati ay dumating siya roon at bumaling sa silid-bubungan at humiga roon. 12  Kaya sinabi niya kay Gehazi+ na kaniyang tagapaglingkod: “Tawagin mo ang babaing Sunamitang+ ito.” Sa gayon ay tinawag niya ito upang makatayo ito sa harap niya. 13  Nang magkagayon ay sinabi niya sa kaniya: “Pakisuyo, sabihin mo sa kaniya, ‘Narito, nagpakasakit ka para sa amin ng lahat ng pagpapakasakit na ito.+ Ano ba ang magagawa para sa iyo?+ Mayroon bang anumang dapat sabihin sa hari+ o sa pinuno+ ng hukbo para sa iyo?’ ” Dito ay sinabi niya: “Sa gitna ng aking sariling bayan ako tumatahan.”+ 14  At sinabi niya: “Kung gayon, ano ang magagawa para sa kaniya?” Sinabi ngayon ni Gehazi: “Ang totoo ay wala siyang anak na lalaki,+ at matanda na ang kaniyang asawa.” 15  Kaagad niyang sinabi: “Tawagin mo siya.” Kaya tinawag niya ito, at nanatili itong nakatayo sa pasukan. 16  Nang magkagayon ay sinabi niya: “Sa takdang panahong ito sa susunod na taon ay yayakap ka ng isang anak na lalaki.”+ Ngunit sinabi niya: “Hindi, panginoon ko, O lalaki ng tunay na Diyos! Huwag kang magsinungaling tungkol sa iyong alilang babae.” 17  Gayunman, ang babae ay nagdalang-tao at nagsilang ng isang anak na lalaki+ nang takdang panahong ito nang sumunod na taon, gaya ng sinalita ni Eliseo sa kaniya.+ 18  At ang bata ay patuloy na lumaki, at nangyari, isang araw ay pumaroon siya sa kaniyang ama na kasama ng mga manggagapas+ gaya ng dati. 19  At patuloy niyang sinasabi sa kaniyang ama: “Ang ulo ko, O ang ulo ko!”+ Sa gayon ay sinabi niya sa tagapaglingkod: “Dalhin mo siya sa kaniyang ina.”+ 20  Kaya binuhat niya ito at dinala sa kaniyang ina. At nanatili itong nakaupo sa kaniyang mga tuhod hanggang tanghali, at ito ay namatay.+ 21  Nang magkagayon ay umakyat siya at inihiga ito sa higaan+ ng lalaki ng tunay na Diyos+ at isinara ang pinto sa kaniya at lumabas. 22  Tinawag niya ngayon ang kaniyang asawa at sinabi: “Isugo mo sa akin, pakisuyo, ang isa sa mga tagapaglingkod at ang isa sa mga asnong babae, at tatakbo ako hanggang sa lalaki ng tunay na Diyos at babalik.”+ 23  Ngunit sinabi niya: “Bakit ka paroroon sa kaniya ngayon? Hindi naman isang bagong buwan+ ni isang sabbath.” Gayunman, sinabi niya: “Maaari naman.” 24  Kaya siniyahan niya ang asnong babae+ at sinabi sa kaniyang tagapaglingkod: “Magpatakbo ka at humayo. Huwag kang tumigil sa pagpapatakbo alang-alang sa akin malibang sabihin ko sa iyo.” 25  At humayo siya at pumaroon sa lalaki ng tunay na Diyos sa Bundok Carmel. At nangyari, nang makita siya ng lalaki ng tunay na Diyos doon sa unahan, kaagad niyang sinabi kay Gehazi na kaniyang tagapaglingkod:+ “Tingnan mo! Ang babaing Sunamita ay naroon. 26  Ngayon ay tumakbo ka, pakisuyo, upang salubungin siya at sabihin sa kaniya, ‘Nasa mabuting kalagayan ka ba? Nasa mabuting kalagayan ba ang iyong asawa? Nasa mabuting kalagayan ba ang iyong anak?’ ” Dito ay sinabi niya: “Nasa mabuting kalagayan naman.” 27  Nang dumating siya sa lalaki ng tunay na Diyos sa bundok, kaagad niya siyang hinawakan sa kaniyang mga paa.+ Sa gayon ay lumapit si Gehazi upang itaboy siya,+ ngunit ang lalaki ng tunay na Diyos+ ay nagsabi: “Pabayaan mo siya,+ sapagkat ang kaniyang kaluluwa ay mapait+ sa loob niya; at ikinubli+ iyon ni Jehova mula sa akin at hindi sinabi sa akin.” 28  Sinabi ngayon ng babae: “Humingi ba ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng panginoon ko? Hindi ba sinabi ko, ‘Huwag mo akong akayin sa isang bulaang pag-asa’?”+ 29  Kaagad niyang sinabi kay Gehazi:+ “Bigkisan mo ang iyong mga balakang+ at tanganan mo ang baston+ ko sa iyong kamay at humayo ka. Sakaling may makasalubong kang sinuman, huwag mo siyang batiin;+ at sakaling may sinumang bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin. At ilagay mo ang baston ko sa ibabaw ng mukha ng bata.”+ 30  Dahil dito ay sinabi ng ina ng bata: “Buháy si Jehova+ at buháy ang iyong kaluluwa,+ hindi kita iiwan.”+ Kaya tumindig siya at sumama sa kaniya. 31  At si Gehazi ay yumaon sa unahan nila at pagkatapos ay inilagay ang baston sa ibabaw ng mukha ng bata, ngunit walang tinig ni pagbibigay-pansin man.+ Kaya bumalik siya upang salubungin siya at isinaysay sa kaniya, na sinasabi: “Ang bata ay hindi gumising.”+ 32  Nang maglaon ay dumating si Eliseo sa bahay, at naroon, ang bata ay patay, na inihiga sa kaniyang higaan.+ 33  Nang magkagayon ay pumasok siya at isinara ang pinto sa kanilang dalawa+ at nagsimulang manalangin kay Jehova.+ 34  Pagkatapos ay sumampa siya at dumapa sa ibabaw ng bata+ at inilagay ang kaniyang sariling bibig sa kaniyang bibig at ang kaniyang sariling mga mata sa kaniyang mga mata at ang kaniyang sariling mga palad sa kaniyang mga palad at nanatiling nakadapa sa ibabaw niya, at ang laman ng bata ay unti-unting uminit. 35  Nang magkagayon ay muli siyang naglakad sa bahay, minsang patungo rito at minsang patungo roon, na pagkatapos nito ay sumampa siya at dumapa sa ibabaw ng bata. At ang bata ay nagsimulang bumahin hanggang sa pitong ulit, na pagkatapos nito ay idinilat ng bata ang kaniyang mga mata.+ 36  Tinawag niya ngayon si Gehazi at sinabi: “Tawagin mo ang babaing Sunamitang+ ito.” Kaya tinawag niya ito at pumaroon ito sa kaniya. Nang magkagayon ay sinabi niya: “Buhatin mo ang iyong anak.”+ 37  At pumasok siya at sumubsob sa kaniyang paanan at yumukod sa kaniya sa lupa,+ na pagkatapos nito ay binuhat niya ang kaniyang anak at lumabas.+ 38  At bumalik si Eliseo sa Gilgal,+ at may taggutom+ sa lupain. Samantalang nakaupo sa harap niya+ ang mga anak+ ng mga propeta, sa kalaunan ay sinabi niya sa kaniyang tagapaglingkod:+ “Isalang mo ang malaking palayok at magpakulo ka ng nilaga para sa mga anak ng mga propeta.”+ 39  Sa gayon ay may isang lumabas sa parang upang manguha ng mga malva,+ at nakasumpong siya ng baging na ligáw at nanguha ng mga ligáw na upo mula roon, hanggang mapuno ang kaniyang kasuutan, at nang magkagayon ay dumating at ginayat ang mga iyon sa lagaang palayok, sapagkat wala silang kabatiran sa mga iyon. 40  Pagkatapos ay ibinuhos nila iyon upang kainin ng mga lalaki. At nangyari, nang sandaling kumain sila mula sa nilaga, sila ay sumigaw at nagsimulang magsabi: “May kamatayan sa palayok,+ O lalaki ng tunay na Diyos.”+ At hindi sila nakakain. 41  Kaya sinabi niya: “Kumuha nga kayo ng harina.” Pagkahagis niya nito sa palayok, siya ay nagsabi: “Magbuhos kayo para sa bayan upang makakain sila.” At wala nang anumang nakapipinsala ang nasa palayok.+ 42  At may isang lalaki na dumating mula sa Baal-salisa,+ at nagdala+ siya sa lalaki ng tunay na Diyos ng tinapay mula sa mga unang hinog na bunga,+ dalawampung tinapay na sebada,+ at ng bagong butil sa kaniyang supot na pantinapay. Pagkatapos ay sinabi niya: “Ibigay mo iyon sa bayan upang makakain sila.”+ 43  Gayunman, sinabi ng kaniyang tagapagsilbi: “Paano ko ilalagay ito sa harap ng isang daang lalaki?”+ Dito ay sinabi niya: “Ibigay mo iyon sa bayan upang makakain sila, sapagkat ito ang sinabi ni Jehova, ‘Magkakaroon ng kainan at may mga matitira.’ ”+ 44  Sa gayon ay inilagay niya iyon sa harap nila, at nagsimula silang kumain, at nagkaroon sila ng mga tira ayon sa salita ni Jehova.+

Talababa