2 Hari 17:1-41

17  Nang ikalabindalawang taon ni Ahaz na hari ng Juda, si Hosea+ na anak ni Elah ay naging hari ng Israel sa Samaria+ sa loob ng siyam na taon.  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova, lamang ay hindi gaya ng mga hari ng Israel na nauna sa kaniya.+  Si Salmaneser+ na hari ng Asirya+ ay umahon laban sa kaniya, at si Hosea ay naging lingkod niya at nagsimulang magbayad sa kaniya ng tributo.+  Gayunman, ang hari ng Asirya ay may natuklasang sabuwatan+ kay Hosea, na nagsugo siya ng mga mensahero kay So na hari ng Ehipto+ at hindi dinala ang tributo sa hari ng Asirya na gaya ng naunang mga taon. Kaya ikinulong siya ng hari ng Asirya at iginapos sa bahay-kulungan.+  At ang hari ng Asirya ay umahon laban sa buong lupain at umahon sa Samaria at nangubkob+ laban doon sa loob ng tatlong taon.  Nang ikasiyam na taon ni Hosea, binihag ng hari ng Asirya ang Samaria+ at pagkatapos ay dinala ang Israel sa pagkatapon+ sa Asirya at pinatahan sila sa Hala+ at sa Habor sa ilog ng Gozan+ at sa mga lunsod ng mga Medo.+  At nangyari iyon sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagkasala+ laban kay Jehova na kanilang Diyos, na nag-ahon sa kanila mula sa lupain ng Ehipto mula sa ilalim ng kamay ni Paraon na hari ng Ehipto,+ at nagsimula silang matakot sa ibang mga diyos;+  at patuloy silang lumakad sa mga batas+ ng mga bansa na pinalayas ni Jehova mula sa harap ng mga anak ni Israel, at sa mga batas ng mga hari ng Israel na kanilang ginawa;  at sinaliksik ng mga anak ni Israel ang mga bagay na hindi tama para kay Jehova na kanilang Diyos+ at patuloy na nagtayo para sa kanilang sarili ng matataas na dako+ sa lahat ng kanilang mga lunsod, mula sa tore+ ng mga bantay hanggang sa nakukutaang lunsod; 10  at patuloy silang nagtayo para sa kanilang sarili ng mga sagradong haligi+ at mga sagradong poste+ sa ibabaw ng bawat mataas na burol+ at sa ilalim ng bawat mayabong na punungkahoy;+ 11  at doon sa lahat ng matataas na dako ay patuloy silang gumawa ng haing usok na katulad ng mga bansa+ na dinala ni Jehova sa pagkatapon dahil sa kanila, at patuloy silang gumawa ng masasamang bagay upang galitin+ si Jehova; 12  At patuloy silang naglingkod sa mga karumal-dumal na idolo,+ na may kinalaman dito ay sinabi ni Jehova sa kanila: “Huwag ninyong gagawin ang bagay na ito”;+ 13  at si Jehova ay patuloy na nagbabala+ sa Israel+ at Juda+ sa pamamagitan ng lahat ng kaniyang mga propeta+ at ng bawat tagapangitain,+ na nagsasabi: “Tumalikod kayo mula sa inyong masasamang lakad+ at tuparin ninyo ang aking mga utos,+ ang aking mga batas,+ ayon sa lahat ng kautusan+ na iniutos ko sa inyong mga ninuno+ at siyang ipinadala ko sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta”;+ 14  at hindi sila nakinig kundi patuloy na pinatigas ang kanilang mga leeg+ tulad ng mga leeg ng kanilang mga ninuno na hindi nanampalataya+ kay Jehova na kanilang Diyos; 15  at patuloy nilang itinakwil ang kaniyang mga tuntunin at ang kaniyang tipan+ na ipinakipagtipan niya sa kanilang mga ninuno at ang kaniyang mga paalaala+ na ibinabala niya sa kanila, at sila ay sumunod sa mga walang-kabuluhang idolo+ at naging mga walang kabuluhan+ din, maging sa pagtulad sa mga bansang nasa buong palibot nila, na tungkol sa kanila ay inutusan sila ni Jehova na huwag gumawang tulad ng mga iyon;+ 16  At patuloy nilang iniwan ang lahat ng utos+ ni Jehova na kanilang Diyos at gumawa para sa kanilang sarili ng mga binubong estatuwa,+ dalawang guya,+ at gumawa ng sagradong poste,+ at nagsimula silang yumukod sa buong hukbo ng langit+ at naglingkod kay Baal;+ 17  at patuloy nilang pinaraan sa apoy+ ang kanilang mga anak na lalaki at ang kanilang mga anak na babae at nanghula+ sila at naghanap ng mga tanda,+ at patuloy nilang ipinagbili+ ang kanilang sarili sa paggawa ng masama sa paningin ni Jehova, upang galitin+ siya; 18  Dahil dito ay lubhang nagalit+ si Jehova laban sa Israel, anupat inalis niya sila mula sa kaniyang paningin.+ Hindi siya nag-iwan ng sinuman maliban lamang sa tribo ni Juda.+ 19  Maging ang Juda ay hindi tumupad sa mga utos ni Jehova na kanilang Diyos,+ kundi lumakad sila sa mga batas ng Israel+ na kanilang ginawa. 20  Dahil dito ay itinakwil ni Jehova ang buong binhi+ ng Israel at patuloy silang pinighati at ibinigay sa kamay ng mga mananamsam, hanggang sa maitaboy niya sila mula sa harap niya.+ 21  Sapagkat pinilas niya ang Israel mula sa sambahayan ni David, at ginawa nilang hari si Jeroboam na anak ni Nebat; at inihiwalay ni Jeroboam+ ang Israel mula sa pagsunod kay Jehova, at pinagkasala niya sila ng malaking kasalanan.+ 22  At ang mga anak ni Israel ay lumakad sa lahat ng kasalanan ni Jeroboam na kaniyang ginawa.+ Hindi nila nilisan ang mga iyon, 23  hanggang sa alisin ni Jehova ang Israel mula sa kaniyang paningin,+ gaya ng sinalita niya sa pamamagitan ng lahat ng kaniyang mga lingkod na mga propeta.+ Kaya ang Israel ay yumaon mula sa sarili nitong lupa tungo sa pagkatapon sa Asirya hanggang sa araw na ito.+ 24  Pagkaraan nito ay nagdala ang hari ng Asirya ng mga tao mula sa Babilonya+ at Cuta at Ava+ at Hamat+ at Separvaim+ at pinatahan sila sa mga lunsod ng Samaria+ kahalili ng mga anak ni Israel; at pinasimulan nilang ariin ang Samaria at nanahanan sa mga lunsod nito. 25  At nangyari, nang pasimula ng kanilang pananahanan doon ay hindi sila natakot+ kay Jehova. Kaya nagsugo si Jehova ng mga leon+ sa gitna nila, at ang mga iyon ay pumatay sa gitna nila. 26  Kaya nagpasabi sila sa hari ng Asirya, na sinasabi: “Ang mga bansa na iyong dinala sa pagkatapon at pagkatapos ay pinamayan sa mga lunsod ng Samaria ay hindi nakakakilala sa relihiyon ng Diyos ng lupain, anupat patuloy siyang nagsusugo ng mga leon sa gitna nila;+ at, narito! pinapatay sila ng mga iyon, yamang walang sinuman ang nakakakilala sa relihiyon ng Diyos ng lupain.” 27  Dahil doon ay nag-utos ang hari ng Asirya, na nagsasabi: “Papuntahin ninyo riyan ang isa sa mga saserdote+ na dinala ninyo sa pagkatapon mula riyan, upang makayaon siya at makatahan diyan at maituro sa kanila ang relihiyon ng Diyos ng lupain.” 28  Kaya ang isa sa mga saserdote na dinala nila sa pagkatapon mula sa Samaria ay pumaroon at nagsimulang manahanan sa Bethel,+ at siya ay naging guro nila kung paano nila dapat katakutan si Jehova.+ 29  Gayunman, ang bawat bansa ay naging tagagawa ng kani-kanilang diyos,+ na inilalagay naman nila sa bahay ng matataas na dako na ginawa ng mga Samaritano, bawat bansa, sa kanilang mga lunsod na tinatahanan nila. 30  At ginawa naman ng mga lalaki ng Babilonya ang Sucot-benot, at ginawa naman ng mga lalaki ng Cut+ ang Nergal, at ginawa naman ng mga lalaki ng Hamat ang Asima. 31  Kung tungkol sa mga Avita,+ ginawa nila ang Nibhaz at ang Tartak; at ang mga Separvita+ ay nagsusunog ng kanilang mga anak sa apoy+ kina Adramelec at Anamelec na mga diyos ng Separvaim. 32  At sila ay natatakot kay Jehova at nag-atas para sa kanilang sarili mula sa mga tao sa pangkalahatan ng mga saserdote+ ng matataas na dako, at sila ay naging mga tagapagsagawa ng tungkulin para sa kanila sa bahay ng matataas na dako. 33  Kay Jehova sila natatakot,+ ngunit sila ay mga mananamba ng kani-kanilang mga diyos,+ ayon sa relihiyon ng mga bansa na mula roon ay dinala nila sila sa pagkatapon.+ 34  Hanggang sa araw na ito ay ginagawa nila ang ayon sa dati nilang mga relihiyon.+ Walang natatakot kay Jehova+ at walang gumagawa ng ayon sa kaniyang mga batas at sa kaniyang mga hudisyal na pasiya+ at sa kautusan+ at sa utos+ na iniutos ni Jehova sa mga anak ni Jacob,+ na ang pangalan ay ginawa niyang Israel;+ 35  nang si Jehova ay makipagtipan+ sa kanila at mag-utos sa kanila, na sinasabi: “Huwag kayong matakot sa ibang mga diyos,+ at huwag kayong yumukod sa kanila ni maglingkod sa kanila ni maghain sa kanila.+ 36  Kundi si Jehova, na siyang nag-ahon sa inyo mula sa lupain ng Ehipto taglay ang dakilang kapangyarihan at unat na bisig,+ ang Isa na dapat ninyong katakutan,+ at sa kaniya kayo dapat yumukod,+ at sa kaniya kayo dapat maghain.+ 37  At ang mga tuntunin+ at ang mga hudisyal na pasiya+ at ang kautusan at ang utos na kaniyang isinulat para sa inyo+ ay dapat ninyong ingatang laging gawin;+ at huwag kayong matakot sa ibang mga diyos. 38  At ang tipan na ipinakipagtipan ko sa inyo ay huwag ninyong limutin;+ at huwag kayong matakot sa ibang mga diyos.+ 39  Kundi si Jehova+ na inyong Diyos ang dapat ninyong katakutan, yamang siya ang magliligtas sa inyo mula sa kamay ng lahat ng inyong mga kaaway.”+ 40  At hindi sila sumunod, kundi ginagawa nila ang ayon sa dati nilang relihiyon.+ 41  At ang mga bansang ito ay natatakot kay Jehova,+ ngunit ang pinaglilingkuran nila ay ang kani-kanilang mga nililok na imahen. Kapuwa ang kanilang mga anak at ang kanilang mga apo ay gumagawa nang ayon sa ginawa ng kanilang mga ninuno hanggang sa araw na ito.

Talababa