2 Hari 6:1-33

6  At ang mga anak+ ng mga propeta ay nagsimulang magsabi kay Eliseo: “Narito ngayon! Ang dakong+ tinatahanan namin sa harap mo ay napakasikip+ para sa amin.  Payaunin mo kami, pakisuyo, hanggang sa Jordan upang kumuha mula roon ang bawat isa ng isang biga at gumawa roon para sa aming sarili+ ng isang dakong matatahanan.” Kaya sinabi niya: “Humayo kayo.”  At may isa na nagsabi: “Halina, pakisuyo, at sumama ka sa iyong mga lingkod.” Sa gayon ay sinabi niya: “Ako ay sasama.”  Kaya sumama siya sa kanila, at nang maglaon ay dumating sila sa Jordan at pinasimulan nilang putulin ang mga punungkahoy.+  At nangyari, may isa na nagbubuwal ng kaniyang biga, at ang talim ng palakol+ ay bumagsak sa tubig. At nagsimula siyang sumigaw at magsabi: “Ay, panginoon ko,+ sapagkat hiram lamang iyon!”+  Nang magkagayon ay sinabi ng lalaki ng tunay na Diyos: “Saan iyon bumagsak?” Kaya ipinakita niya sa kaniya ang dako. Kaagad siyang pumutol ng isang piraso ng kahoy at inihagis iyon doon at pinalutang ang talim ng palakol.+  Sinabi niya ngayon: “Iahon mo iyon.” Kaagad niyang iniunat ang kaniyang kamay at kinuha iyon.  At ang hari ng Sirya+ ay nasangkot sa pakikipagdigma laban sa Israel. Sa gayon ay sumangguni siya sa kaniyang mga lingkod,+ na sinasabi: “Sa ganoo’t ganitong dako kayo magkakampong kasama ko.”+  Nang magkagayon ang lalaki ng tunay na Diyos+ ay nagsugo sa hari ng Israel, na nagsasabi: “Mag-ingat ka na huwag dumaan sa dakong ito,+ sapagkat doon bumababa ang mga Siryano.”+ 10  Kaya ang hari ng Israel ay nagsugo sa dako na sinabi sa kaniya ng lalaki ng tunay na Diyos.+ At binabalaan+ niya siya, at hindi siya lumapit doon, ni minsan o makalawang ulit. 11  Nang magkagayon ay nagngalit ang puso ng hari ng Sirya tungkol sa bagay na ito,+ kung kaya tinawag niya ang kaniyang mga lingkod at sinabi sa kanila: “Hindi ba ninyo sasabihin sa akin kung sino sa mga kasama natin ang panig sa hari ng Israel?”+ 12  At sinabi ng isa sa kaniyang mga lingkod: “Wala, panginoon kong hari, kundi si Eliseo+ na propetang nasa Israel ang nagsasabi+ sa hari ng Israel ng mga bagay na sinasalita mo sa iyong pinakaloob na silid-tulugan.”+ 13  Kaya sinabi niya: “Humayo kayo at tingnan ninyo kung nasaan siya, upang makapagsugo ako at makuha siya.”+ Nang maglaon ay may ulat na isinaysay sa kaniya, na nagsasabi: “Naroon siya sa Dotan.”+ 14  Kaagad siyang nagpadala roon ng mga kabayo at ng mga karong pandigma at ng isang makapal na hukbong militar;+ at pumaroon sila nang gabi at pumalibot sa lunsod. 15  Nang ang lingkod+ ng lalaki ng tunay na Diyos ay bumangon nang maaga upang tumindig, at lumabas, aba, naroon ang isang hukbong militar na pumapalibot sa lunsod na may mga kabayo at mga karong pandigma. Kaagad na sinabi sa kaniya ng tagapaglingkod niya: “Ay, panginoon ko!+ Ano ang gagawin natin?” 16  Ngunit sinabi niya: “Huwag kang matakot,+ sapagkat mas marami ang kasama natin kaysa sa mga kasama nila.”+ 17  At nagsimulang manalangin+ si Eliseo at nagsabi: “O Jehova, idilat mo ang kaniyang mga mata,+ pakisuyo, upang makakita siya.” Kaagad na idinilat ni Jehova ang mga mata ng tagapaglingkod, anupat siya ay nakakita; at, narito! ang bulubunduking pook ay punô ng mga kabayo at mga pandigmang karo+ ng apoy sa buong palibot ni Eliseo.+ 18  Nang magsimula silang lumusong sa kaniya, si Eliseo ay nanalangin kay Jehova at nagsabi: “Pakisuyo, bulagin+ mo ang bansang ito.” Kaya binulag niya sila ayon sa salita ni Eliseo. 19  Sinabi ngayon ni Eliseo sa kanila: “Hindi ito ang daan, at hindi ito ang lunsod. Sundan ninyo ako, at ihahatid ko kayo sa lalaking hinahanap ninyo.” Ngunit inihatid niya sila sa Samaria.+ 20  At nangyari, nang makarating sila sa Samaria, si Eliseo ay nagsabi: “O Jehova, idilat mo ang kanilang mga mata upang makakita+ sila.” Kaagad na idinilat ni Jehova ang kanilang mga mata, at sila ay nakakita; at narito, sila ay nasa gitna ng Samaria. 21  Sinabi ngayon ng hari ng Israel kay Eliseo nang makita niya sila: “Sasaktan ko ba sila, sasaktan ko ba sila,+ ama ko?”+ 22  Ngunit sinabi niya: “Huwag mo silang saktan. Yaon bang mga binihag mo sa pamamagitan ng iyong tabak at sa pamamagitan ng iyong busog ang mga sasaktan mo?+ Maghain ka ng tinapay at tubig sa harap nila upang makakain sila at makainom+ at makahayo sa kanilang panginoon.” 23  Kaya naghanda siya ng isang malaking piging para sa kanila; at nagsimula silang kumain at uminom, pagkatapos nito ay pinayaon niya sila at humayo sila sa kanilang panginoon. At ni minsan ay hindi na pumaroong muli sa lupain ng Israel ang mga pangkat ng mandarambong+ na mga Siryano. 24  At nangyari nga na pagkatapos nito ay tinipon ni Ben-hadad na hari ng Sirya ang buong kampo niya at umahon at kinubkob+ ang Samaria. 25  Sa kalaunan ay nagkaroon ng malaking taggutom sa Samaria,+ at, narito! kinubkob nila iyon hanggang sa ang isang ulo ng asno+ ay magkahalaga ng walumpung pirasong pilak, at ang isang kapat na takal na kab ng dumi+ ng kalapati ay nagkakahalaga ng limang pirasong pilak. 26  At nangyari nang dumaraan ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader, isang babae ang sumigaw sa kaniya, na nagsasabi: “Magligtas ka, O panginoon kong hari!”+ 27  Dito ay sinabi niya: “Kung hindi ka iligtas ni Jehova, saan magmumula ang ipanliligtas ko sa iyo?+ mula ba sa giikan o mula sa pisaang pang-alak o panlangis?” 28  At ang hari ay nagsabi sa kaniya: “Ano ba ang nangyayari sa iyo?” Kaya sinabi niya: “Ang babae ngang ito ay nagsabi sa akin, ‘Ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon, at ang aking anak ay kakainin natin bukas.’+ 29  Kaya pinakuluan+ namin ang aking anak at kinain siya.+ Pagkatapos ay sinabi ko sa kaniya nang sumunod na araw, ‘Ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya.’ Ngunit itinago niya ang kaniyang anak.” 30  At nangyari, nang marinig ng hari ang mga salita ng babae, kaagad niyang hinapak+ ang kaniyang mga kasuutan; at nang dumaraan siya sa ibabaw ng pader ay nakita ng bayan, at, narito! siya ay may telang-sako na panloob sa kaniyang laman. 31  At sinabi niya: “Gayon nawa ang gawin ng Diyos sa akin, at gayon nawa ang idagdag niya roon, kung ang ulo ni Eliseo na anak ni Sapat ay mananatili sa kaniya sa araw na ito!”+ 32  At si Eliseo ay nakaupo sa kaniyang sariling bahay, at ang matatandang lalaki ay nakaupong kasama niya,+ nang magsugo siya ng isang lalaki mula sa harap niya. Bago pa makarating sa kaniya ang mensahero, sinabi niya sa matatandang lalaki: “Nakita ba ninyo kung paanong ang anak na ito ng isang mamamaslang+ ay nagsugo upang tagpasin ang aking ulo? Tiyakin ninyo ito: pagdating ng mensahero, isara ninyo ang pinto, at itulak ninyo siya ng pinto. Hindi ba iyon ang yabag+ ng mga paa ng kaniyang panginoon sa likuran niya?” 33  Habang siya ay nagsasalita pa sa kanila, narito, ang mensahero ay lumulusong sa kaniya, at ang hari ay nagsabi: “Narito, ito ang kapahamakan mula kay Jehova.+ Bakit pa ako maghihintay kay Jehova?”+

Talababa