2 Hari 14:1-29

14  Nang ikalawang taon ni Jehoas+ na anak ni Jehoahaz na hari ng Israel, si Amazias+ na anak ni Jehoas na hari ng Juda ay naging hari.  Dalawampu’t limang taóng gulang siya nang magsimula siyang maghari, at dalawampu’t siyam na taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Jehoadin+ ng Jerusalem.  At patuloy siyang gumawa ng matuwid sa paningin ni Jehova,+ gayunma’y hindi tulad ni David na kaniyang ninuno.+ Ginawa niya ang ayon sa lahat ng ginawa ni Jehoas na kaniyang ama.+  Yaon lamang matataas na dako ang hindi nawala.+ Ang bayan ay naghahain pa rin at gumagawa ng haing usok sa matataas na dako.+  At nangyari, nang ang kaharian ay maging matatag sa kaniyang kamay, pinasimulan niyang pabagsakin+ ang kaniyang mga lingkod na nagpabagsak sa kaniyang amang hari.+  At ang mga anak ng mga nanakit ay hindi niya pinatay, ayon sa nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ni Jehova, na nagsasabi:+ “Ang mga ama ay hindi dapat patayin dahil sa mga anak, at ang mga anak ay hindi dapat patayin dahil sa mga ama; kundi ang bawat isa ay dapat patayin dahil sa kani-kaniyang kasalanan.”+  Siya ang nagpabagsak sa mga Edomita+ sa Libis ng Asin,+ sampung libong lalaki, at sumakop sa Sela sa digmaan, at ang pangalan nito ay tinawag na Jokteel hanggang sa araw na ito.  Nang magkagayon ay nagsugo si Amazias ng mga mensahero kay Jehoas na anak ni Jehoahaz na anak ni Jehu na hari ng Israel, na nagsasabi: “Pumarito ka. Magkita tayo nang mukhaan.”+  Kaya si Jehoas na hari ng Israel ay nagsugo kay Amazias na hari ng Juda, na nagsasabi: “Ang matinik na panirang-damo na nasa Lebanon ay nagsugo sa sedro+ na nasa Lebanon, na nagsasabi, ‘Ibigay mo ang iyong anak na babae sa aking anak bilang asawa.’ Gayunman, isang mabangis na hayop sa parang na nasa Lebanon ang dumaan at yumurak sa matinik na panirang-damo.+ 10  Walang alinlangang pinabagsak+ mo ang Edom, at itinaas ka ng iyong puso.+ Tamasahin mo ang iyong karangalan+ at manahanan ka sa iyong sariling bahay. Bakit ka nga makikipaghidwaan+ sa ilalim ng di-kaayaayang mga kalagayan+ at kailangang mabuwal, ikaw at ang Juda na kasama mo?” 11  At si Amazias ay hindi nakinig.+ Kaya si Jehoas na hari ng Israel ay umahon, at nagkita sila nang mukhaan,+ siya at si Amazias na hari ng Juda, sa Bet-semes,+ na sakop ng Juda. 12  At ang Juda ay natalo sa harap ng Israel,+ kung kaya tumakas sila, ang bawat isa tungo sa kaniyang tolda. 13  At si Amazias na hari ng Juda na anak ni Jehoas na anak ni Ahazias ang nabihag ni Jehoas na hari ng Israel doon sa Bet-semes, pagkatapos nito ay pumaroon sila sa Jerusalem at sinira niya ang pader ng Jerusalem sa Pintuang-daan ng Efraim+ hanggang sa Panulukang Pintuang-daan,+ apat na raang siko. 14  At kinuha niya ang lahat ng ginto at pilak at ang lahat ng kagamitang masusumpungan sa bahay ni Jehova+ at sa kabang-yaman ng bahay ng hari at ang mga bihag na panagot at pagkatapos ay bumalik sa Samaria. 15  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Jehoas, kung ano ang kaniyang ginawa at ang kaniyang kalakasan at kung paano siya lumaban kay Amazias na hari ng Juda, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel? 16  Sa wakas si Jehoas ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at inilibing sa Samaria+ kasama ng mga hari ng Israel, at si Jeroboam+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 17  At si Amazias+ na anak ni Jehoas na hari ng Juda ay nabuhay pa nang labinlimang taon pagkamatay ni Jehoas+ na anak ni Jehoahaz na hari ng Israel.+ 18  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Amazias, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda?+ 19  Nang maglaon ay nagkaisa silang magsabuwatan+ laban sa kaniya sa Jerusalem, at tumakas siya patungong Lakis;+ ngunit nagsugo sila ng tutugis sa kaniya sa Lakis at pinatay siya roon.+ 20  Kaya dinala nila siyang nakapatong sa mga kabayo at inilibing+ siya sa Jerusalem kasama ng kaniyang mga ninuno sa Lunsod ni David.+ 21  Nang magkagayon ay kinuha ng buong bayan ng Juda si Azarias,+ na labing-anim na taóng gulang+ noon, at ginawa nila siyang hari bilang kahalili ng kaniyang amang si Amazias.+ 22  Siya ang nagtayo ng Elat+ at nagsauli nito sa Juda pagkaraang ang hari ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno. 23  Nang ikalabinlimang taon ni Amazias na anak ni Jehoas na hari ng Juda, si Jeroboam+ na anak ni Jehoas na hari ng Israel ay naging hari sa Samaria sa loob ng apatnapu’t isang taon. 24  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova. Hindi niya nilisan ang lahat ng kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ 25  Siya ang nagsauli ng hangganan ng Israel mula sa pagpasok sa Hamat+ hanggang sa dagat ng Araba,+ ayon sa salita ni Jehova na Diyos ng Israel na nagsalita sa pamamagitan ng kaniyang lingkod na si Jonas+ na anak ni Amitai, ang propeta na mula sa Gat-heper.+ 26  Sapagkat nakita ni Jehova ang napakapait na kapighatian ng Israel.+ Walang sinumang mahina ni may sinumang walang-kabuluhan, ni may katulong man para sa Israel.+ 27  At si Jehova ay nangako na hindi papawiin ang pangalan ng Israel mula sa silong ng langit.+ Dahil dito ay iniligtas+ niya sila sa pamamagitan ng kamay ni Jeroboam na anak ni Jehoas. 28  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Jeroboam at sa lahat ng kaniyang ginawa at sa kaniyang kalakasan, kung paano siya lumaban at kung paano niya isinauli ang Damasco+ at ang Hamat+ sa Juda sa Israel, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel? 29  Sa wakas si Jeroboam ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno, kasama ng mga hari ng Israel, at si Zacarias+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa