2 Hari 21:1-26

21  Labindalawang taóng gulang si Manases+ nang magsimula siyang maghari, at limampu’t limang taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Hepziba.  At ginawa niya ang masama sa paningin ni Jehova,+ ayon sa mga karima-rimarim na bagay ng mga bansang+ pinalayas ni Jehova mula sa harap ng mga anak ni Israel.  Kaya itinayo niyang muli ang matataas na dako na winasak ni Hezekias na kaniyang ama,+ at nagtayo ng mga altar para kay Baal at gumawa ng sagradong poste, gaya ng ginawa ni Ahab+ na hari ng Israel; at nagsimula siyang yumukod+ sa buong hukbo ng langit+ at naglingkod sa mga iyon.+  At nagtayo siya ng mga altar sa bahay ni Jehova,+ na tungkol doon ay sinabi ni Jehova: “Sa Jerusalem ko ilalagay ang aking pangalan.”+  At nagtayo siya ng mga altar para sa buong hukbo ng langit+ sa dalawang looban ng bahay ni Jehova.+  At pinaraan niya sa apoy ang sarili niyang anak,+ at nagsagawa siya ng mahika+ at naghanap ng mga tanda at nag-atas ng mga espiritista+ at ng mga manghuhula+ ng mga pangyayari. Ginawa niya nang lansakan ang masama sa paningin ni Jehova, upang galitin siya.  Karagdagan pa, inilagay niya ang inukit na imahen+ ng sagradong poste na ginawa niya sa bahay+ na tungkol doon ay sinabi ni Jehova kay David at kay Solomon na kaniyang anak: “Sa bahay na ito at sa Jerusalem, na siya kong pinili mula sa lahat ng tribo ng Israel, ay ilalagay ko ang aking pangalan hanggang sa panahong walang takda.+  At hindi ko na muling pagagalain pa ang paa ng Israel mula sa lupa na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno,+ kung maingat lamang nilang gagawin ang ayon sa lahat ng iniutos ko sa kanila,+ may kinalaman nga sa lahat ng kautusan na iniutos sa kanila ng aking lingkod na si Moises.”  At hindi sila nakinig,+ kundi patuloy silang inililigaw ni Manases upang gawin ang masama+ nang higit pa kaysa sa mga bansa+ na nilipol ni Jehova mula sa harap ng mga anak ni Israel. 10  At si Jehova ay patuloy na nagsalita sa pamamagitan ng kaniyang mga lingkod na mga propeta,+ na sinasabi: 11  “Sa dahilang ginawa ni Manases+ na hari ng Juda ang mga karima-rimarim+ na bagay na ito, gumawi siya nang higit na balakyot kaysa sa lahat ng ginawa ng mga Amorita+ na nauna sa kaniya, at pinangyari niyang magkasala+ maging ang Juda sa pamamagitan ng kaniyang mga karumal-dumal na idolo. 12  Kaya naman ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Narito, magpapasapit ako ng kapahamakan sa Jerusalem+ at sa Juda, na ang sinumang makarinig nito ay mangingilabot+ ang kaniyang dalawang tainga. 13  At iuunat ko nga sa ibabaw ng Jerusalem ang pising panukat+ na ginamit sa Samaria+ at gayundin ang kasangkapang pangnibel na ginamit sa sambahayan ni Ahab;+ at talagang pupunasan+ ko ang Jerusalem upang luminis kung paanong pinupunasan ng isa ang mangkok na walang hawakan, na pinupunasan at itinataob.+ 14  At pababayaan ko nga ang nalabi+ ng aking mana+ at ibibigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, at sila ay totoong magiging mga samsam at mga kinamkam sa lahat ng kanilang mga kaaway,+ 15  sa dahilang ginawa nila ang masama sa aking paningin at patuluyang ginagalit ako mula nang araw na lumabas ang kanilang mga ninuno mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito.’ ”+ 16  At mayroon ding dugong walang-sala na ibinubo+ ni Manases na lubhang pagkarami-rami, hanggang sa mapuno niya ang Jerusalem sa dulo’t dulo, bukod pa sa kaniyang kasalanan na pinangyari niyang ipagkasala ng Juda sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa paningin ni Jehova.+ 17  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Manases at sa lahat ng kaniyang ginawa at sa kaniyang kasalanan na ipinagkasala niya, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda? 18  Sa wakas si Manases ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at inilibing sa hardin ng kaniyang bahay, sa hardin ni Uza;+ at si Amon na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 19  Dalawampu’t dalawang taóng gulang si Amon+ nang magsimula siyang maghari, at dalawang taon siyang naghari sa Jerusalem.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Mesulemet na anak ni Haruz na mula sa Jotba. 20  At patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova, gaya ng ginawa ni Manases na kaniyang ama.+ 21  At patuloy siyang lumakad sa lahat ng daan na nilakaran ng kaniyang ama,+ at patuloy siyang naglingkod sa mga karumal-dumal na idolo+ na pinaglingkuran ng kaniyang ama at yumukod sa mga iyon. 22  Kaya iniwan niya si Jehova+ na Diyos ng kaniyang mga ninuno, at hindi siya lumakad sa daan ni Jehova.+ 23  Nang dakong huli ay nagsabuwatan ang mga lingkod ni Amon laban sa kaniya at pinatay+ ang hari sa kaniyang sariling bahay. 24  Ngunit pinatay ng bayan ng lupain ang lahat ng nagsabuwatan+ laban kay Haring Amon. Nang magkagayon ay ginawang hari ng bayan ng lupain si Josias+ na kaniyang anak bilang kahalili niya. 25  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Amon, kung ano ang kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda? 26  Kaya inilibing nila siya sa kaniyang libingan sa hardin ni Uza;+ at si Josias+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa