2 Hari 1:1-18

1  At ang Moab+ ay nagsimulang maghimagsik+ laban sa Israel pagkamatay ni Ahab.+  At si Ahazias ay nahulog+ at lumusot sa sala-sala sa kaniyang silid-bubungang+ nasa Samaria at nagkasakit. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero at nagsabi sa kanila: “Humayo kayo, sumangguni+ kayo kay Baal-zebub+ na diyos ng Ekron+ kung ako ba ay gagaling sa sakit na ito.”+  Kung tungkol sa anghel+ ni Jehova, siya ay nagsalita kay Elias na Tisbita:+ “Bumangon ka, umahon ka upang salubungin ang mga mensahero ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, ‘Dahil ba sa wala talagang Diyos+ sa Israel kung kaya kayo yumayaon upang sumangguni kay Baal-zebub na diyos ng Ekron?  Kaya ito ang sinabi ni Jehova: “Kung tungkol sa higaan na iyong sinampahan, hindi ka bababa mula roon, dahil ikaw ay tiyak na mamamatay.” ’ ”+ Sa gayon ay yumaon si Elias.  Nang ang mga mensahero ay bumalik sa kaniya, kaagad niyang sinabi sa kanila: “Bakit kayo bumalik?”  Kaya sinabi nila sa kaniya: “May isang lalaki na umahon upang salubungin kami, at sinabi niya sa amin, ‘Humayo kayo, bumalik kayo sa hari na nagsugo sa inyo, at salitain ninyo sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova,+ ‘Dahil ba sa wala talagang Diyos sa Israel kung kaya ka nagsusugo upang sumangguni kay Baal-zebub na diyos ng Ekron? Kaya nga, kung tungkol sa higaan na iyong sinampahan, hindi ka bababa mula roon, dahil ikaw ay tiyak na mamamatay.’ ” ’ ”+  Sa gayon ay nagsalita siya sa kanila: “Ano ang kaanyuan ng lalaki na umahon upang sumalubong sa inyo at pagkatapos ay nagsalita ng mga salitang ito sa inyo?”  Kaya sinabi nila sa kaniya: “Isang lalaki na may kasuutang balahibo,+ na may sinturong katad na nakabigkis sa kaniyang mga balakang.”+ Kaagad niyang sinabi: “Iyon ay si Elias na Tisbita.”  At nagsugo siya sa kaniya ng isang pinuno ng lima-limampu kasama ang kaniyang limampu.+ Nang umahon siya sa kaniya, naroon siyang nakaupo sa taluktok ng bundok. Nagsalita siya ngayon sa kaniya: “Lalaki ng tunay na Diyos,+ ang hari ay nagsalita, ‘Bumaba ka nga.’ ” 10  Ngunit si Elias ay sumagot at nagsalita sa pinuno ng limampu: “Buweno, kung ako ay isang lalaki ng Diyos, bumaba nawa ang apoy+ mula sa langit at lamunin ka at ang iyong limampu.” At ang apoy ay bumaba mula sa langit at nilamon siya at ang kaniyang limampu.+ 11  Kaya nagsugo siyang muli sa kaniya ng isa pang pinuno ng lima-limampu kasama ang kaniyang limampu.+ Siya naman ay sumagot at nagsalita sa kaniya: “Lalaki ng tunay na Diyos, ito ang sinabi ng hari, ‘Bumaba ka nga nang madali.’ ”+ 12  Ngunit si Elias ay sumagot at nagsalita sa kanila: “Kung ako ay isang lalaki ng tunay na Diyos, bumaba nawa ang apoy mula sa langit at lamunin ka at ang iyong limampu.” At ang apoy ng Diyos ay bumaba mula sa langit at nilamon siya at ang kaniyang limampu. 13  At muli siyang nagsugo ng ikatlong pinuno ng lima-limampu at ng kaniyang limampu.+ Ngunit ang ikatlong pinuno ng lima-limampu ay umahon at pumaroon at iniluhod ang kaniyang mga tuhod+ sa harap ni Elias at nagsimulang mamanhik+ sa kaniya na bigyan siya ng lingap at nagsalita sa kaniya: “Lalaki ng tunay na Diyos, pakisuyong maging mahalaga+ nawa sa iyong paningin ang aking kaluluwa+ at ang kaluluwa ng limampung lingkod mong ito. 14  Narito, ang apoy ay bumaba mula sa langit at nilamon+ ang dalawang naunang pinuno ng lima-limampu at ang kanilang lima-limampu, ngunit ngayon ay maging mahalaga nawa sa iyong paningin ang aking kaluluwa.” 15  Sa gayon ay nagsalita kay Elias ang anghel ni Jehova: “Bumaba kang kasama niya. Huwag kang matakot dahil sa kaniya.”+ Kaya bumangon siya at bumabang kasama niya patungo sa hari. 16  Nang magkagayon ay nagsalita siya sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Sa dahilang nagsugo ka ng mga mensahero+ upang sumangguni kay Baal-zebub na diyos ng Ekron,+ dahil ba sa wala talagang Diyos sa Israel na may salitang mapagsasanggunian? Kaya nga kung tungkol sa higaan na iyong sinampahan, hindi ka bababa mula roon, dahil ikaw ay tiyak na mamamatay.’ ” 17  At nang maglaon ay namatay siya,+ ayon sa salita+ ni Jehova na sinalita ni Elias; at si Jehoram+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya, nang ikalawang taon ni Jehoram+ na anak ni Jehosapat na hari ng Juda, sapagkat hindi siya nagkaroon ng anak na lalaki. 18  Kung tungkol sa iba pang mga bagay ni Ahazias+ na kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari sa Israel?

Talababa