2 Hari 23:1-37

23  Nang magkagayon ay nagsugo ang hari at tinipon nila sa kaniya ang lahat ng matatandang lalaki ng Juda at Jerusalem.+  Pagkatapos ay umahon ang hari sa bahay ni Jehova, at gayundin ang lahat ng lalaki ng Juda at ang lahat ng tumatahan sa Jerusalem na kasama niya, at gayundin ang mga saserdote+ at ang mga propeta at ang buong bayan, mula sa maliit hanggang sa malaki;+ at pinasimulan niyang basahin+ sa kanilang pandinig ang lahat ng salita sa aklat+ ng tipan+ na nasumpungan sa bahay ni Jehova.+  At ang hari ay nanatiling nakatayo sa tabi ng haligi+ at nakipagtipan+ ngayon sa harap ni Jehova, upang lumakad+ na kasunod ni Jehova at upang tuparin ang kaniyang mga utos+ at ang kaniyang mga patotoo+ at ang kaniyang mga batas+ nang buong puso+ at nang buong kaluluwa+ sa pamamagitan ng pagtupad sa mga salita ng tipang ito na nakasulat sa aklat+ na ito. At ang buong bayan ay nanindigan sa tipan.+  At inutusan ng hari si Hilkias+ na mataas na saserdote at ang mga saserdote ng ikalawang ranggo at ang mga bantay-pinto+ na ilabas mula sa templo ni Jehova ang lahat ng mga kagamitan na ginawa para kay Baal+ at para sa sagradong poste+ at para sa buong hukbo ng langit.+ Pagkatapos ay sinunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem sa mga hagdan-hagdang lupain ng Kidron,+ at dinala niya ang alabok ng mga iyon sa Bethel.+  At inalisan niya ng trabaho ang mga saserdote ng mga banyagang diyos, na inilagay ng mga hari ng Juda upang gumawa sila ng haing usok sa matataas na dako sa mga lunsod ng Juda at sa mga dakong nakapalibot sa Jerusalem, at gayundin yaong mga gumagawa ng haing usok para kay Baal,+ sa araw at sa buwan at sa mga konstelasyon ng sodyako at sa buong hukbo ng langit.+  Karagdagan pa, inilabas niya ang sagradong poste+ mula sa bahay ni Jehova sa hangganan ng Jerusalem, tungo sa agusang libis ng Kidron, at sinunog iyon+ sa agusang libis ng Kidron at dinurog hanggang sa maging alabok at inihagis ang alabok nito sa dakong libingan+ ng mga anak ng bayan.  Higit pa riyan, ibinagsak niya ang mga bahay ng mga lalaking patutot+ sa templo na nasa bahay ni Jehova, kung saan ang mga babae ay naghahabi ng mga toldang dambana para sa sagradong poste.  Nang magkagayon ay dinala niya ang lahat ng saserdote mula sa mga lunsod ng Juda, upang gawin niyang di-karapat-dapat sa pagsamba ang matataas na dako kung saan ang mga saserdote ay gumawa ng haing usok, mula sa Geba+ hanggang sa Beer-sheba;+ at ibinagsak niya ang matataas na dako ng mga pintuang-daan na nasa pasukan ng pintuang-daan ni Josue, ang pinuno ng lunsod, na nasa kaliwa kapag ang isang tao ay pumapasok sa pintuang-daan ng lunsod.  Gayunma’y hindi umaahon sa altar ni Jehova sa Jerusalem ang mga saserdote+ ng matataas na dako, kundi kumakain sila ng mga tinapay na walang pampaalsa+ sa gitna ng kanilang mga kapatid. 10  At ginawa niyang di-karapat-dapat sa pagsamba ang Topet,+ na nasa libis ng mga anak ni Hinom,+ upang walang isa man ang makapagparaan ng kaniyang anak na lalaki o ng kaniyang anak na babae sa apoy+ para kay Molec.+ 11  Higit pa rito, ang mga kabayo na ibinigay ng mga hari ng Juda sa araw ay pinatigil niya sa pagpasok sa bahay ni Jehova sa may silid-kainan+ ni Natan-melec na opisyal ng korte, na nasa mga portiko; at ang mga karo ng araw+ ay sinunog niya sa apoy. 12  At ang mga altar na nasa bubong ng silid-bubungan+ ni Ahaz na ginawa ng mga hari ng Juda, at ang mga altar+ na ginawa ni Manases sa dalawang looban ng bahay ni Jehova, ay ibinagsak ng hari, pagkatapos ay dinurog niya roon, at inihagis niya ang alabok ng mga ito sa agusang libis ng Kidron. 13  At ang matataas na dako na nasa tapat+ ng Jerusalem, na nasa gawing kanan ng Bundok ng Pagkawasak, na itinayo ni Solomon+ na hari ng Israel para kay Astoret+ na kasuklam-suklam na bagay ng mga Sidonio at para kay Kemos+ na kasuklam-suklam na bagay ng Moab at para kay Milcom+ na karima-rimarim na bagay ng mga anak ni Ammon, ay ginawa ng hari na di-karapat-dapat sa pagsamba. 14  At pinagdurug-durog+ niya ang mga sagradong haligi at pinagputul-putol ang mga sagradong poste at pinunô ng mga buto ng tao ang mga dako ng mga iyon. 15  At gayundin ang altar na nasa Bethel,+ ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, na nagpangyaring magkasala ang Israel,+ maging ang altar na iyon at ang mataas na dako ay ibinagsak niya. Pagkatapos ay sinunog niya ang mataas na dako; dinurog niya iyon hanggang sa maging alabok at sinunog ang sagradong poste. 16  Nang bumaling si Josias, nakita niya ang mga dakong libingan na naroon sa bundok. Kaya nagsugo siya at kinuha ang mga buto mula sa mga dakong libingan at sinunog+ ang mga iyon sa ibabaw ng altar, upang iyon ay gawin niyang di-karapat-dapat sa pagsamba, ayon sa salita ni Jehova+ na inihayag ng lalaki ng tunay na Diyos,+ na naghayag ng mga bagay na ito. 17  Nang magkagayon ay sinabi niya: “Ano yaong batong panlibingan doon na nakikita ko?” Dito ay sinabi sa kaniya ng mga lalaki ng lunsod: “Iyon ang dakong libingan+ ng lalaki ng tunay na Diyos na nanggaling sa Juda+ at naghayag ng mga bagay na ito na ginawa mo laban sa altar ng Bethel.”+ 18  Kaya sinabi niya: “Pagpahingahin+ ninyo siya. Huwag ninyong ipagalaw kaninuman ang kaniyang mga buto.” Dahil dito ay iniwan na nila ang kaniyang mga buto kasama ng mga buto ng propeta+ na nanggaling sa Samaria. 19  At ang lahat din ng mga bahay+ ng matataas na dako na nasa mga lunsod+ ng Samaria na itinayo ng mga hari+ ng Israel upang pumukaw ng galit+ ay inalis ni Josias, at ginawa niya sa mga iyon ang ayon sa lahat ng gawa na ginawa niya sa Bethel.+ 20  Kaya inihain niya ang lahat ng saserdote+ ng matataas na dako na naroroon sa ibabaw ng mga altar at nagsunog ng mga buto ng tao sa ibabaw ng mga iyon.+ Pagkatapos ay bumalik siya sa Jerusalem. 21  Ang hari ngayon ay nag-utos sa buong bayan, na sinasabi: “Magdaos kayo ng isang paskuwa+ kay Jehova na inyong Diyos ayon sa nakasulat sa aklat na ito ng tipan.”+ 22  Sapagkat walang paskuwa na tulad nito ang idinaos mula nang mga araw ng mga hukom na humatol sa Israel,+ ni nang lahat ng mga araw man ng mga hari ng Israel at ng mga hari ng Juda.+ 23  Ngunit nang ikalabingwalong taon ni Haring Josias ay idinaos ang paskuwang ito para kay Jehova sa Jerusalem.+ 24  At gayundin ang mga espiritista+ at ang mga manghuhula+ ng mga pangyayari at ang terapim+ at ang mga karumal-dumal na idolo+ at ang lahat ng kasuklam-suklam+ na bagay na lumitaw sa lupain ng Juda at sa Jerusalem ay inalis ni Josias, upang matupad niyang talaga ang mga salita ng kautusan+ na nakasulat sa aklat+ na nasumpungan ni Hilkias na saserdote sa bahay ni Jehova.+ 25  At walang haring nauna sa kaniya ang naging tulad niya na nanumbalik+ kay Jehova nang kaniyang buong puso at nang kaniyang buong kaluluwa+ at nang kaniyang buong lakas, ayon sa lahat ng kautusan ni Moises; ni may bumangon mang kasunod niya na naging tulad niya. 26  Gayunpaman, hindi tumalikod si Jehova mula sa matinding pag-aapoy ng kaniyang galit, na ipinagningas ng kaniyang galit laban sa Juda+ dahil sa lahat ng nakagagalit na bagay na pinangyari ni Manases na ipagkasala nila.+ 27  Ngunit sinabi ni Jehova: “Ang Juda+ ay aalisin ko rin mula sa aking paningin,+ kung paanong inalis ko ang Israel;+ at itatakwil ko nga ang lunsod na ito na aking pinili, maging ang Jerusalem, at ang bahay na tungkol dito ay sinabi ko, ‘Ang aking pangalan ay mananatili roon.’ ”+ 28  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Josias at sa lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda? 29  Nang kaniyang mga araw, si Paraon Necoh+ na hari ng Ehipto ay umahon sa hari ng Asirya sa may ilog ng Eufrates,+ at pumaroon si Haring Josias upang salubungin ito;+ ngunit pinatay+ siya nito sa Megido+ nang makita siya nito. 30  Kaya inilulan siyang patay ng kaniyang mga lingkod sa isang karo mula sa Megido at dinala siya sa Jerusalem+ at inilibing siya sa kaniyang dakong libingan. At kinuha ng bayan ng lupain si Jehoahaz+ na anak ni Josias at pinahiran siya at ginawa siyang hari bilang kahalili ng kaniyang ama. 31  Dalawampu’t tatlong taóng gulang si Jehoahaz+ nang magsimula siyang maghari, at tatlong buwan siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Hamutal+ na anak ni Jeremias na mula sa Libna. 32  At pinasimulan niyang gawin ang masama sa paningin ni Jehova, ayon sa lahat ng ginawa ng mga ninuno niya.+ 33  At iginapos+ siya ni Paraon Necoh+ sa Ribla+ sa lupain ng Hamat, upang hindi siya makapaghari sa Jerusalem, at pagkatapos ay nagpataw sa lupain ng multa+ na isang daang talentong pilak+ at isang talentong ginto.+ 34  Karagdagan pa, ginawang hari ni Paraon Necoh si Eliakim+ na anak ni Josias bilang kahalili ni Josias na kaniyang ama at pinalitan ang kaniyang pangalan ng Jehoiakim; at kinuha niya si Jehoahaz at pagkatapos ay dinala sa Ehipto, kung saan siya namatay.+ 35  At ang pilak+ at ang ginto ay ibinigay ni Jehoiakim kay Paraon. Lamang ay pinatawan niya ng buwis+ ang lupain, upang ibigay ang pilak sa utos ni Paraon. Hiningi niya bilang pataw ang pilak at ang ginto mula sa bayan ng lupain ayon sa pang-indibiduwal na takdang buwis+ ng bawat isa, upang ibigay iyon kay Paraon Necoh. 36  Dalawampu’t limang taóng gulang si Jehoiakim+ nang magsimula siyang maghari, at labing-isang taon siyang naghari sa Jerusalem.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Zebida na anak ni Pedaias na mula sa Ruma. 37  At patuloy siyang gumawa ng masama+ sa paningin ni Jehova, ayon sa lahat ng ginawa ng mga ninuno niya.+

Talababa