2 Hari 25:1-30

25  At nangyari nga nang ikasiyam+ na taon ng kaniyang paghahari, nang ikasampung buwan, noong ikasampung+ araw ng buwan, si Nabucodonosor+ na hari ng Babilonya ay dumating,+ oo, siya at ang kaniyang buong hukbong militar, laban sa Jerusalem at nagsimulang magkampo laban doon at magtayo laban doon ng pader na pangubkob sa buong palibot.+  At nakubkob ang lunsod hanggang sa ikalabing-isang taon ni Haring Zedekias.  Noong ikasiyam+ na araw ng ikaapat na buwan ay naging matindi ang taggutom+ sa lunsod, at wala nang tinapay+ para sa bayan ng lupain.  At ang lunsod ay nabutasan,+ at ang lahat ng mga lalaking mandirigma ay tumakas nang kinagabihan sa daan ng pintuang-daan sa pagitan ng doblihang pader na nasa tabi ng hardin ng hari,+ habang ang mga Caldeo+ ay nasa buong palibot laban sa lunsod; at ang hari ay nagsimulang yumaon+ sa direksiyon ng Araba.+  At hinabol ng isang hukbong militar ng mga Caldeo+ ang hari, at naabutan nila siya+ sa mga disyertong kapatagan ng Jerico;+ at ang kaniyang buong hukbong militar ay nangalat mula sa kaniyang tabi.  Nang magkagayon ay dinakip nila ang hari+ at dinala siya sa hari ng Babilonya sa Ribla,+ upang makapaglapat sila sa kaniya ng isang hudisyal na pasiya.  At ang mga anak ni Zedekias ay pinatay nila sa kaniyang paningin,+ at ang mga mata ni Zedekias ay binulag niya,+ pagkatapos ay iginapos niya siya ng mga pangaw na tanso+ at dinala siya sa Babilonya.+  At nang ikalimang buwan noong ikapitong araw ng buwan, samakatuwid nga, noong ikalabinsiyam+ na taon ni Haring Nabucodonosor na hari ng Babilonya, si Nebuzaradan+ na pinuno ng tagapagbantay, ang lingkod ng hari ng Babilonya, ay dumating sa Jerusalem.+  At sinunog niya ang bahay ni Jehova+ at ang bahay ng hari+ at ang lahat ng mga bahay sa Jerusalem;+ at ang bahay ng bawat dakilang tao ay sinunog niya sa apoy.+ 10  At ang mga pader ng Jerusalem, sa buong palibot, ay giniba ng buong hukbong militar ng mga Caldeo na kasama ng pinuno ng tagapagbantay.+ 11  At ang iba pa sa bayan+ na natira sa lunsod at ang mga humiwalay na lumipat sa hari ng Babilonya at ang iba pa sa pulutong ay dinala ni Nebuzaradan na pinuno ng tagapagbantay sa pagkatapon.+ 12  At ang ilan sa mga taong maralita+ sa lupain ay hinayaan ng pinuno ng tagapagbantay na maiwan bilang mga tagapag-alaga ng ubasan at bilang mga sapilitang trabahador.+ 13  At ang mga haliging+ tanso na nasa bahay ni Jehova, at ang mga karwahe+ at ang dagat+ na tanso na nasa bahay ni Jehova, ay pinagputul-putol ng mga Caldeo at dinala nila sa Babilonya+ ang tanso ng mga iyon. 14  At ang mga lata at ang mga pala at ang mga pamatay ng apoy at ang mga kopa at ang lahat ng mga kagamitang+ tanso na ginagamit nila noon sa paglilingkod ay kinuha nila. 15  At kinuha ng pinuno ng tagapagbantay ang mga lalagyan ng apoy at ang mga mangkok na yari sa tunay na ginto+ at yaong mga yari sa tunay na pilak.+ 16  Kung tungkol sa dalawang haligi, sa isang dagat at sa mga karwahe na ginawa ni Solomon para sa bahay ni Jehova, walang paraan upang masabi ang bigat ng tanso ng lahat ng kagamitang ito.+ 17  Labingwalong siko+ ang taas ng bawat haligi, at ang kapital+ na nasa ibabaw nito ay yari sa tanso; at ang taas ng kapital ay tatlong siko; at ang kayariang tila lambat at ang mga granada+ sa buong palibot na nasa kapital, ang kabuuan nito, ay tanso; at ang ikalawang haligi ay mayroon ding gaya ng mga ito sa ibabaw ng kayariang tila lambat. 18  Karagdagan pa, kinuha ng pinuno ng tagapagbantay si Seraias+ na punong saserdote at si Zefanias+ na ikalawang saserdote at ang tatlong bantay-pinto;+ 19  at mula sa lunsod ay kumuha siya ng isang opisyal ng korte na namamahala sa mga lalaking mandirigma, at ng limang lalaki mula sa mga nakalalapit sa hari na mga nasumpungan sa lunsod; at ang kalihim ng pinuno ng hukbo, na siyang nagpipisan sa bayan ng lupain, at ng animnapung lalaki sa bayan ng lupain na mga nasumpungan sa lunsod;+ 20  at pagkatapos ay kinuha sila ni Nebuzaradan+ na pinuno ng tagapagbantay+ at dinala sila sa hari ng Babilonya sa Ribla.+ 21  At pinabagsak sila ng hari ng Babilonya+ at pinatay sila sa Ribla sa lupain ng Hamat.+ Sa gayon ay yumaon ang Juda sa pagkatapon mula sa lupa nito.+ 22  Kung tungkol sa bayan+ na natira sa lupain ng Juda, na itinira ni Nabucodonosor na hari ng Babilonya, kaniya ngayong inatasan na mamahala sa kanila si Gedalias+ na anak ni Ahikam+ na anak ni Sapan.+ 23  Nang marinig ng lahat ng pinuno ng mga hukbong militar,+ sila at ang kanilang mga lalaki, na inatasan ng hari ng Babilonya si Gedalias, kaagad silang pumaroon kay Gedalias sa Mizpa,+ samakatuwid ay si Ismael na anak ni Netanias at si Johanan na anak ni Karea at si Seraias na anak ni Tanhumet na Netopatita at si Jaazanias na anak ng Maacateo, sila at ang kanilang mga lalaki. 24  Nang magkagayon ay sumumpa+ si Gedalias sa kanila at sa kanilang mga lalaki at nagsabi sa kanila: “Huwag kayong matakot na maging mga lingkod ng mga Caldeo. Manahanan kayo sa lupain at paglingkuran ninyo ang hari ng Babilonya, at mapapabuti kayo.”+ 25  At nangyari nga nang ikapitong+ buwan, si Ismael+ na anak ni Netanias na anak ni Elisama na mula sa maharlikang supling ay pumaroon, at ang sampung lalaki rin na kasama niya, at sinaktan nila si Gedalias,+ anupat siya ay namatay, at gayundin ang mga Judio at ang mga Caldeo na kasama niya sa Mizpa.+ 26  Pagkatapos nito, ang buong bayan, mula sa maliit hanggang sa malaki, at ang mga pinuno ng mga hukbong militar ay tumindig at pumasok sa Ehipto;+ sapagkat natakot sila dahil sa mga Caldeo.+ 27  At nangyari nang ikatatlumpu’t pitong taon ng pagkatapon ni Jehoiakin+ na hari ng Juda, nang ikalabindalawang buwan, noong ikadalawampu’t pitong araw ng buwan, itinaas ni Evil-merodac+ na hari ng Babilonya, nang taon ng kaniyang pagiging hari, ang ulo+ ni Jehoiakin na hari ng Juda mula sa bahay-kulungan; 28  at nagsimula siyang magsalita ng mabubuting bagay sa kaniya, at pagkatapos ay inilagay niya ang trono nito nang mas mataas kaysa sa mga trono ng mga hari na kasama nito sa Babilonya.+ 29  At hinubad nito ang kaniyang mga kasuutang pambilangguan;+ at kumain ito ng tinapay+ nang palagian sa harap niya sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay. 30  Kung tungkol sa kaniyang panustos,+ may panustos na palagiang ibinibigay sa kaniya mula sa hari, araw-araw gaya ng nararapat, sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.

Talababa