2 Hari 13:1-25

13  Nang ikadalawampu’t tatlong taon ni Jehoas+ na anak ni Ahazias+ na hari ng Juda, si Jehoahaz+ na anak ni Jehu+ ay naging hari sa Israel sa Samaria sa loob ng labimpitong taon.  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova+ at sumunod sa kasalanan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ Hindi siya lumihis mula roon.  At ang galit ni Jehova+ ay nag-init laban sa Israel, kung kaya ibinigay niya sila sa kamay ni Hazael+ na hari ng Sirya at sa kamay ni Ben-hadad+ na anak ni Hazael sa lahat ng kanilang mga araw.  Sa kalaunan ay pinalambot+ ni Jehoahaz ang mukha ni Jehova, anupat pinakinggan+ siya ni Jehova; sapagkat nakita niya ang paniniil sa Israel,+ dahil siniil sila ng hari ng Sirya.+  Dahil dito ay binigyan ni Jehova ang Israel ng tagapagligtas,+ kung kaya lumabas sila mula sa ilalim ng kamay ng Sirya, at ang mga anak ni Israel ay nagpatuloy na manahanan sa kanilang mga tahanan gaya noong una.+  (Lamang ay hindi nila nilisan ang kasalanan ng sambahayan ni Jeroboam, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ Doon siya lumakad;+ at maging ang sagradong poste+ ay nakatayo sa Samaria.)  Sapagkat hindi siya nag-iwan kay Jehoahaz ng sinumang tao maliban sa limampung mangangabayo at sampung karo at sampung libong lalaking naglalakad,+ dahil pinuksa sila+ ng hari ng Sirya, upang gawin niya silang tulad ng alabok sa giikan.+  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Jehoahaz at sa lahat ng kaniyang ginawa at sa kaniyang kalakasan, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel?  Sa wakas si Jehoahaz ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno, at inilibing nila siya sa Samaria;+ at si Jehoas+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 10  Nang ikatatlumpu’t pitong taon ni Jehoas na hari ng Juda, si Jehoas+ na anak ni Jehoahaz ay naging hari sa Israel sa Samaria sa loob ng labing-anim na taon. 11  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova.+ Hindi niya nilisan ang lahat ng kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ Sa mga iyon ay lumakad siya. 12  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Jehoas at sa lahat ng kaniyang ginawa at sa kaniyang kalakasan at kung paano siya lumaban+ kay Amazias na hari ng Juda, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel? 13  Sa wakas si Jehoas ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno, at si Jeroboam+ ay umupo sa kaniyang trono. Si Jehoas naman ay inilibing sa Samaria kasama ng mga hari ng Israel.+ 14  Kung tungkol kay Eliseo,+ nagkasakit siya ng sakit na ikamamatay niya.+ Kaya si Jehoas na hari ng Israel ay bumaba sa kaniya at nagsimulang tumangis sa harap niya at magsabi: “Ama ko,+ ama ko, ang karong pandigma ng Israel at ang kaniyang mga mangangabayo!”+ 15  At sinabi ni Eliseo sa kaniya: “Kumuha ka ng busog at mga palaso.” Kaya kumuha siya sa ganang kaniya ng busog at mga palaso. 16  At sinabi niya sa hari ng Israel: “Ilagay mo ang iyong kamay sa busog.” Kaya inilagay niya roon ang kaniyang kamay, pagkatapos ay ipinatong ni Eliseo ang kaniyang mga kamay sa mga kamay+ ng hari. 17  Nang magkagayon ay sinabi niya: “Buksan mo ang bintana sa gawing silangan.” Kaya binuksan niya iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Eliseo: “Magpahilagpos ka!” Kaya nagpahilagpos siya. Sinabi niya ngayon: “Ang palaso ni Jehova ng kaligtasan, ang palaso nga ng kaligtasan+ laban sa Sirya! At tiyak na pababagsakin mo ang Sirya sa Apek+ hanggang sa pagtatapos.” 18  At sinabi niya: “Kunin mo ang mga palaso.” Sa gayon ay kinuha niya ang mga iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa hari ng Israel: “Humampas ka sa lupa.” Kaya humampas siya nang tatlong ulit at huminto.+ 19  At ang lalaki ng tunay na Diyos+ ay nagalit sa kaniya; kaya sinabi niya: “Nararapat sanang lima o anim na ulit ang paghampas! Kung magkagayon ay tiyak na pababagsakin mo ang Sirya hanggang sa pagtatapos, ngunit ngayon ay tatlong ulit mong pababagsakin ang Sirya.”+ 20  Pagkatapos ay namatay si Eliseo at inilibing nila siya.+ At may mga pangkat ng mandarambong+ mula sa mga Moabita+ na palagiang pumaparoon sa lupain sa pagpasok ng taon. 21  At nangyari, habang may inililibing silang isang lalaki, aba, narito, nakita nila ang pangkat ng mandarambong. Kaagad nilang inihagis ang lalaki sa dakong libingan ni Eliseo at yumaon. Nang masagi ng lalaki ang mga buto ni Eliseo, kaagad siyang nabuhay+ at tumayo sa kaniyang mga paa.+ 22  Kung tungkol kay Hazael+ na hari ng Sirya, siniil+ niya ang Israel sa lahat ng mga araw ni Jehoahaz. 23  Gayunman, si Jehova ay nagpakita sa kanila ng lingap+ at naawa+ sa kanila at bumaling sa kanila alang-alang sa kaniyang tipan+ kay Abraham,+ kay Isaac+ at kay Jacob;+ at hindi niya ninais na lipulin sila,+ at hindi niya sila itinaboy mula sa harap ng kaniyang mukha hanggang ngayon. 24  Sa wakas ay namatay si Hazael na hari ng Sirya, at si Ben-hadad na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 25  At muling kinuha ni Jehoas na anak ni Jehoahaz mula sa kamay ni Ben-hadad na anak ni Hazael ang mga lunsod na kinuha niya sa digmaan mula sa kamay ni Jehoahaz na kaniyang ama. Tatlong ulit siyang pinabagsak ni Jehoas, at nabawi niya ang mga lunsod ng Israel.+

Talababa