2 Hari 15:1-38

15  Nang ikadalawampu’t pitong taon ni Jeroboam na hari ng Israel, si Azarias+ na anak ni Amazias+ na hari ng Juda ay naging hari.  Labing-anim na taóng gulang siya nang magsimula siyang maghari, at limampu’t dalawang taon siyang naghari sa Jerusalem.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Jecolias ng Jerusalem.  At patuloy siyang gumawa ng matuwid sa paningin ni Jehova, ayon sa lahat ng ginawa ni Amazias na kaniyang ama.+  Kaya lamang ay hindi nawala ang matataas na dako.+ Ang bayan ay naghahain pa rin at gumagawa ng haing usok sa matataas na dako.+  Nang dakong huli ay sinalot ni Jehova ang hari,+ at nanatili siyang isang ketongin+ hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan, at patuloy siyang nanahanan sa kaniyang bahay na malaya sa mga tungkulin,+ samantalang si Jotam+ na anak ng hari ang namamahala sa sambahayan, na humahatol+ sa bayan ng lupain.  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Azarias at sa lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda?  Sa kalaunan si Azarias ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno,+ at inilibing nila siyang kasama ng kaniyang mga ninuno sa Lunsod ni David; at si Jotam na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.+  Nang ikatatlumpu’t walong taon ni Azarias+ na hari ng Juda, si Zacarias+ na anak ni Jeroboam ay naging hari sa Israel sa Samaria sa loob ng anim na buwan.  At ginawa niya ang masama sa paningin ni Jehova, gaya ng ginawa ng kaniyang mga ninuno.+ Hindi niya nilisan ang mga kasalanan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ 10  Nang magkagayon ay nakipagsabuwatan+ laban sa kaniya si Salum na anak ni Jabes at pinabagsak+ siya sa Ibleam+ at pinatay siya at nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 11  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Zacarias, doon nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel. 12  Iyon ang salita ni Jehova+ na sinalita niya kay Jehu, na sinasabi:+ “Mga anak+ na hanggang sa ikaapat na salinlahi ay uupo para sa iyo sa trono ng Israel.” At nagkagayon nga.+ 13  Kung tungkol kay Salum na anak ni Jabes, siya ay naging hari nang ikatatlumpu’t siyam na taon ni Uzias+ na hari ng Juda, at patuloy siyang naghari sa Samaria sa loob ng isang buong buwang lunar.+ 14  Nang magkagayon ay umahon mula sa Tirza+ si Menahem+ na anak ni Gadi at pumaroon sa Samaria at pinabagsak sa Samaria si Salum+ na anak ni Jabes at pinatay siya; at nagsimula siyang maghari bilang kahalili niya. 15  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Salum at sa kaniyang pakikipagsabuwatan+ na ipinakipagsabuwatan niya, doon nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel. 16  Noon pinabagsak ni Menahem ang Tipsa at ang lahat ng naroon at ang teritoryo nito mula sa Tirza, sapagkat hindi ito nagbukas, at pinabagsak niya ito. Ang lahat ng babae nito na nagdadalang-tao ay kaniyang winakwak.+ 17  Nang ikatatlumpu’t siyam+ na taon ni Azarias na hari ng Juda, si Menahem na anak ni Gadi ay naging hari sa Israel sa loob ng sampung taon sa Samaria. 18  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova.+ Hindi niya nilisan ang lahat ng kasalanan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel,+ sa lahat ng kaniyang mga araw. 19  Si Pul+ na hari ng Asirya+ ay pumaroon sa lupain. Dahil dito ay binigyan+ ni Menahem si Pul ng isang libong talento na pilak,+ upang ang mga kamay nito ay sumakaniya at upang pagtibayin ang kaharian sa kaniyang sariling kamay.+ 20  Kaya inilabas ni Menahem ang pilak na ginugulan ng Israel, na ginugulan ng lahat ng magigiting at makapangyarihang mga lalaki,+ upang magbigay sa hari ng Asirya ng limampung siklong pilak para sa bawat lalaki. Sa gayon ay bumalik ang hari ng Asirya, at hindi siya tumigil doon sa lupain. 21  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Menahem+ at sa lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel? 22  Sa wakas si Menahem ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno, at si Pekahias+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 23  Nang ikalimampung taon ni Azarias na hari ng Juda, si Pekahias na anak ni Menahem ay naging hari sa Israel sa Samaria sa loob ng dalawang+ taon. 24  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova.+ Hindi niya nilisan ang mga kasalanan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ 25  At si Peka+ na anak ni Remalias na kaniyang ayudante+ ay nakipagsabuwatan+ laban sa kaniya at pinabagsak siya sa Samaria sa tirahang tore ng bahay ng hari+ kasama nina Argob at Arie, at kasama niya roon ang limampung lalaki mula sa mga anak ni Gilead. Kaya pinatay niya siya at nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 26  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Pekahias at sa lahat ng kaniyang ginawa, doon nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel. 27  Nang ikalimampu’t dalawang taon ni Azarias na hari ng Juda, si Peka+ na anak ni Remalias+ ay naging hari sa Israel sa Samaria sa loob ng dalawampung taon. 28  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova.+ Hindi niya nilisan ang mga kasalanan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ 29  Nang mga araw ni Peka na hari ng Israel, si Tiglat-pileser+ na hari ng Asirya+ ay pumaroon at kinuha ang Ijon+ at ang Abel-bet-maaca+ at ang Janoa at ang Kedes+ at ang Hazor+ at ang Gilead+ at ang Galilea,+ ang buong lupain ng Neptali,+ at dinala sila sa pagkatapon sa Asirya.+ 30  Nang maglaon ay bumuo si Hosea+ na anak ni Elah ng sabuwatan+ laban kay Peka na anak ni Remalias at sinaktan siya+ at pinatay siya; at nagsimula siyang maghari bilang kahalili niya nang ikadalawampung taon ni Jotam+ na anak ni Uzias. 31  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Peka at sa lahat ng kaniyang ginawa, doon nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel. 32  Nang ikalawang taon ni Peka na anak ni Remalias na hari ng Israel, si Jotam+ na anak ni Uzias+ na hari ng Juda ay naging hari. 33  Dalawampu’t limang taóng gulang siya nang magsimula siyang maghari, at labing-anim na taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Jerusa na anak ni Zadok.+ 34  At patuloy siyang gumawa ng tama sa paningin ni Jehova.+ Ginawa niya ang ayon sa lahat ng ginawa ni Uzias na kaniyang ama.+ 35  Kaya lamang ay hindi nawala ang matataas na dako. Ang bayan ay naghahain pa rin at gumagawa ng haing usok sa matataas na dako.+ Siya ang nagtayo ng mataas na pintuang-daan ng bahay ni Jehova.+ 36  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Jotam, kung ano ang kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda?+ 37  Nang mga araw na iyon ay pinasimulan ni Jehova na isugo+ laban sa Juda si Rezin+ na hari ng Sirya at si Peka+ na anak ni Remalias. 38  Sa wakas si Jotam ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno at inilibing na kasama ng kaniyang mga ninuno sa Lunsod ni David na kaniyang ninuno;+ at si Ahaz+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa