2 Hari 7:1-20

7  Si Eliseo ngayon ay nagsabi: “Makinig kayo sa salita ni Jehova.+ Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Bukas sa ganitong oras ang isang takal na seah ng mainam na harina ay magkakahalaga ng isang siklo, at ang dalawang takal na seah ng sebada ay magkakahalaga ng isang siklo sa pintuang-daan ng Samaria.’ ”+  Sa gayon ang ayudante na ang kamay ay sinasandigan+ ng hari ay sumagot sa lalaki ng tunay na Diyos at nagsabi: “Kung gagawa si Jehova ng mga pintuan ng tubig sa langit,+ mangyayari kaya ang bagay na ito?”+ Dito ay sinabi niya: “Narito, makikita mo iyon ng iyong sariling mga mata,+ ngunit mula roon ay hindi ka kakain.”+  At may apat na lalaki, mga ketongin, na nasa pasukan ng pintuang-daan;+ at nagsimula silang magsabi sa isa’t isa: “Bakit tayo nakaupo rito hanggang sa mamatay tayo?  Kung sinabi natin, ‘Pumasok tayo sa lunsod,’ samantalang ang taggutom ay nasa lunsod, mamamatay rin tayo roon.+ At kung uupo tayo rito, mamamatay rin tayo. Kaya halikayo ngayon at salakayin natin ang kampo ng mga Siryano. Kung iingatan nila tayong buháy, tayo ay mabubuhay; ngunit kung papatayin nila tayo, tayo nga ay talagang mamamatay.”+  Sa gayon ay bumangon sila sa kadiliman ng gabi upang pumasok sa kampo ng mga Siryano; at nakarating sila hanggang sa hangganan ng kampo ng mga Siryano, at, narito! walang sinumang naroroon.  At pinangyari ni Jehova na marinig+ ng kampo ng mga Siryano ang ingay ng mga karong pandigma, ang ingay ng mga kabayo, ang ingay ng isang malaking hukbong militar,+ anupat sinabi nila sa isa’t isa: “Narito! Inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Hiteo+ at ang mga hari ng Ehipto+ upang pumarito laban sa atin!”  Kaagad silang bumangon at tumakas sa kadiliman ng gabi+ at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo+ at ang kanilang mga asno—ang kampo na gaya ng dati—at nagpatuloy silang tumakas para sa kanilang kaluluwa.+  Nang dumating ang mga ketonging ito hanggang sa hangganan ng kampo, sila ay pumasok sa isang tolda at nagsimulang kumain at uminom at magdala mula roon ng pilak at ginto at mga kasuutan at umalis at itinago ang mga iyon. Pagkatapos ay bumalik sila at pumasok sa isa pang tolda at nagdala ng mga bagay mula roon at umalis at itinago ang mga iyon.+  Nang dakong huli ay nagsimula silang magsabi sa isa’t isa: “Hindi tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay isang araw ng mabuting balita!+ Kung mag-aatubili tayo, at maghihintay nga tayo hanggang sa liwanag ng umaga, ang pagkakasala ay tiyak na aabot din sa atin.+ Kaya halikayo ngayon at pumasok tayo at mag-ulat sa bahay ng hari.” 10  Kaya dumating sila at tumawag sa mga bantay ng pintuang-daan+ ng lunsod at nagsaysay sa kanila, na sinasabi: “Pumasok kami sa kampo ng mga Siryano, at, narito! walang sinumang naroroon ni ingay man ng tao, kundi tanging ang mga kabayo na nakatali at ang mga asno na nakatali at ang mga tolda na gaya ng dati.”+ 11  Kaagad na sumigaw ang mga bantay ng pintuang-daan at isinaysay nila sa bahay ng hari sa loob. 12  Kaagad na bumangon ang hari nang gabi at nagsabi sa kaniyang mga lingkod:+ “Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, pakisuyo, kung ano ang ginawa ng mga Siryano sa atin.+ Alam na alam nilang tayo ay gutóm;+ kung kaya lumabas sila mula sa kampo upang magtago sa parang,+ na nagsasabi, ‘Lalabas sila mula sa lunsod, at huhulihin natin silang buháy, at papasok tayo sa lunsod.’ ” 13  At ang isa sa kaniyang mga lingkod ay sumagot at nagsabi: “Pakisuyo, pakuhanin mo sila ng lima sa mga naiwang kabayo na naiwan sa lunsod.+ Narito! Katulad sila ng buong pulutong ng Israel na naiwan doon. Narito! Katulad sila ng buong pulutong ng Israel na nalipol.+ At magsugo tayo at tingnan natin.” 14  Kaya kumuha sila ng dalawang karo na may mga kabayo at isinugo sila ng hari upang sundan ang kampo ng mga Siryano, na sinasabi: “Humayo kayo at tingnan ninyo.” 15  Sa gayon ay sinundan nila sila hanggang sa Jordan; at, narito! ang buong daan ay punô ng mga kasuutan at mga kagamitan+ na itinapon ng mga Siryano habang nagmamadali sila sa pag-alis.+ Nang magkagayon ay bumalik ang mga mensahero at nagsaysay sa hari. 16  At ang bayan ay lumabas at dinambungan+ ang kampo ng mga Siryano; kung kaya ang isang takal na seah ng mainam na harina ay nagkahalaga ng isang siklo, at ang dalawang takal na seah ng sebada ay nagkakahalaga ng isang siklo, ayon sa salita+ ni Jehova. 17  At inatasan ng hari ang ayudante, na ang kamay ay sinasandigan+ niya, na mangasiwa sa pintuang-daan; at patuloy siyang niyurakan+ ng bayan sa pintuang-daan, anupat siya ay namatay, gaya ng sinalita ng lalaki ng tunay na Diyos,+ noong magsalita siya nang panahong lumusong sa kaniya ang hari. 18  Sa gayon ay nangyari ang gaya ng sinalita ng lalaki ng tunay na Diyos sa hari, na nagsasabi: “Dalawang takal na seah ng sebada na nagkakahalaga ng isang siklo at isang takal na seah ng mainam na harina na nagkakahalaga ng isang siklo, gayon ang mangyayari bukas sa oras na ito sa pintuang-daan ng Samaria.”+ 19  Ngunit ang ayudante ay sumagot sa lalaki ng tunay na Diyos at nagsabi: “Kung gagawa man si Jehova ng mga pintuan ng tubig sa langit, mangyayari kaya iyon ayon sa salitang ito?”+ Dito ay sinabi niya: “Narito, makikita mo iyon ng iyong sariling mga mata, ngunit mula roon ay hindi ka kakain.”+ 20  Kaya gayon ang nangyari sa kaniya,+ nang patuloy siyang niyurakan+ ng bayan sa pintuang-daan, anupat siya ay namatay.

Talababa