2 Hari 3:1-27

3  Kung tungkol kay Jehoram+ na anak ni Ahab, siya ay naging hari ng Israel sa Samaria nang ikalabingwalong taon ni Jehosapat na hari ng Juda, at patuloy siyang naghari sa loob ng labindalawang taon.  At siya ay patuloy na gumawa ng masama sa paningin ni Jehova,+ ngunit hindi tulad ng kaniyang ama+ o tulad ng kaniyang ina, kundi inalis niya ang sagradong haligi+ ni Baal na ginawa ng kaniyang ama.+  Lamang ay nanatili siya sa mga kasalanan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ Hindi niya nilisan ang mga iyon.  Kung tungkol kay Mesa+ na hari ng Moab, siya ay naging tagapag-alaga ng tupa, at siya ay nagbayad sa hari ng Israel ng isang daang libong kordero at isang daang libong lalaking tupa na hindi pa nagugupitan.  At nangyari, nang mamatay si Ahab,+ ang hari ng Moab ay nagsimulang maghimagsik+ laban sa hari ng Israel.  Dahil dito ay lumabas si Haring Jehoram nang araw na iyon mula sa Samaria at pinisan+ ang buong Israel.  Yumaon pa siya at ngayon ay nagsugo kay Jehosapat na hari ng Juda, na nagsasabi: “Ang hari ng Moab ay naghimagsik laban sa akin. Sasama ka ba sa akin sa Moab sa digmaan?” Dito ay sinabi niya: “Ako ay sasama.+ Ako ay katulad mo; ang aking bayan ay katulad ng iyong bayan;+ ang aking mga kabayo ay katulad ng iyong mga kabayo.”  At sinabi pa niya: “Sa aling daan tayo aahon?” Kaya sinabi niya: “Sa daan ng ilang ng Edom.”+  At ang hari ng Israel at ang hari ng Juda at ang hari ng Edom+ ay yumaon, at patuloy silang yumaong papalibot sa loob ng pitong araw, at walang tubig para sa kampo at para sa mga alagang hayop na sumusunod sa kanilang mga hakbang. 10  Nang maglaon ay sinabi ng hari ng Israel: “Kay laking kasawian na tinawag ni Jehova ang tatlong haring ito upang ibigay sila sa kamay ng Moab!”+ 11  Sa gayon ay sinabi ni Jehosapat:+ “Wala ba ritong propeta ni Jehova?+ Sumangguni nga tayo kay Jehova sa pamamagitan niya.”+ Kaya ang isa sa mga lingkod ng hari ng Israel ay sumagot at nagsabi: “Narito si Eliseo+ na anak ni Sapat, na nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias.”+ 12  Nang magkagayon ay sinabi ni Jehosapat: “Ang salita ni Jehova ay nasa kaniya.” Sa gayon ay lumusong sa kaniya ang hari ng Israel at si Jehosapat at ang hari ng Edom. 13  At si Eliseo ay nagsabi sa hari ng Israel: “Ano ang kinalaman ko sa iyo?+ Pumaroon ka sa mga propeta+ ng iyong ama at sa mga propeta ng iyong ina.” Ngunit sinabi sa kaniya ng hari ng Israel: “Hindi, sapagkat tinawag ni Jehova ang tatlong haring ito upang ibigay sila sa kamay ng Moab.”+ 14  Dito ay sinabi ni Eliseo: “Buháy si Jehova+ ng mga hukbo na sa harap niya ay nakatayo ako, kung hindi ang mukha ni Jehosapat na hari ng Juda ang isinasaalang-alang ko,+ hindi ako titingin sa iyo ni makikipagkita man sa iyo.+ 15  At ngayon ay ikuha ninyo ako ng isang manunugtog ng panugtog na de-kuwerdas.”+ At nangyari, nang ang manunugtog ng panugtog na de-kuwerdas ay tumugtog, ang kamay+ ni Jehova ay sumakaniya. 16  At siya ay nagsabi: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Punuin ng mga estero+ ang agusang libis na ito; 17  sapagkat ito ang sinabi ni Jehova: “Hindi kayo makakakita ng hangin, at hindi kayo makakakita ng ulan; gayunma’y mapupuno ng tubig ang agusang libis na iyon,+ at kayo ay tiyak na iinom mula roon,+ kayo at ang inyong mga alagang hayop at ang inyong maaamong hayop.” ’ 18  At ito ay magiging maliit na bagay nga sa paningin ni Jehova,+ at tiyak na ibibigay niya ang Moab sa inyong kamay.+ 19  At saktan ninyo ang bawat nakukutaang lunsod+ at ang bawat piling lunsod, at ang bawat mabuting punungkahoy ay ibuwal ninyo,+ at ang lahat ng bukal ng tubig ay sarhan ninyo, at ang bawat mabuting lupain ay sirain ninyo ng mga bato.” 20  At nangyari nang kinaumagahan,+ nang oras ng pag-aahon ng handog na mga butil,+ na, narito! may tubig na dumarating mula sa direksiyon ng Edom, at ang lupain ay napuno ng tubig. 21  Kung tungkol sa lahat ng Moabita, narinig nila na ang mga hari ay umahon upang lumaban sa kanila. Dahil dito ay tinipon nila ang mga lalaki mula sa lahat ng nagbibigkis+ ng sinturon hanggang sa nakatatanda, at nagsimula silang tumayo sa hangganan. 22  Nang maaga silang bumangon sa kinaumagahan, ang araw ay suminag sa ibabaw ng tubig, kung kaya nakita ng mga Moabita mula sa kabilang panig na ang tubig ay pula na tulad ng dugo. 23  At nagsimula silang magsabi: “Ito ay dugo! Ang mga hari ay walang alinlangang napatay sa tabak, at sinaktan nila ang isa’t isa. Kaya ngayon, sa pagsamsam,+ O Moab!” 24  Nang dumating sila sa kampo ng Israel, ang mga Israelita+ ay kaagad na bumangon at pinasimulang saktan ang mga Moabita anupat tumakas sila mula sa harap nila.+ Nang magkagayon ay pumasok sila sa Moab, na sinasaktan ang mga Moabita habang sila ay pumaparoon. 25  At ang mga lunsod ay giniba nila,+ at, kung tungkol sa bawat mabuting lupain, inihagis nila ang kani-kaniyang bato at pinunô nga iyon; at ang bawat bukal ng tubig ay kanilang sinarhan,+ at ang bawat mabuting punungkahoy ay kanilang ibinuwal,+ hanggang sa ang mga bato lamang ng Kir-hareset+ ang kanilang iniwan doon; at ang mga tagapaghilagpos ay nagsimulang lumibot doon at sinaktan iyon. 26  Nang makita ng hari ng Moab na ang pagbabaka ay naging napakatindi para sa kaniya, kaagad siyang nagsama ng pitong daang lalaki na humahawak ng tabak upang makalusot hanggang sa hari ng Edom;+ ngunit hindi nila nagawa. 27  Nang dakong huli ay kinuha niya ang kaniyang panganay na anak na maghaharing kahalili niya at inihandog+ ito sa ibabaw ng pader bilang haing sinusunog. At nagkaroon ng malaking galit laban sa Israel, kung kaya umurong sila mula sa kaniya at bumalik sa kanilang lupain.

Talababa