2 Hari 5:1-27

5  Ngayon ay may isang Naaman,+ ang pinuno ng hukbo ng hari ng Sirya, na naging dakilang lalaki sa harap ng kaniyang panginoon at iginagalang, sapagkat nagbigay si Jehova ng kaligtasan sa Sirya+ sa pamamagitan niya; at ang lalaki ay magiting at makapangyarihang lalaki, bagaman isang ketongin.  At ang mga Siryano ay lumabas bilang mga pangkat ng mandarambong,+ at nabihag nila mula sa lupain ng Israel ang isang maliit na batang babae,+ at siya ay napasa harap ng asawa ni Naaman.  Sa kalaunan ay sinabi+ niya sa kaniyang among babae: “Kung ang panginoon ko lamang ay nasa harap ng propetang+ nasa Samaria! Kung magkagayon ay pagagalingin niya siya sa kaniyang ketong.”+  Pagkaraan nito ay may pumaroon at nagbalita sa kaniyang panginoon, na nagsasabi: “Ganito at ganoon ang sinalita+ ng batang mula sa lupain ng Israel.”  Nang magkagayon ay sinabi ng hari ng Sirya: “Hayo na! Yumaon ka, at magpapadala ako ng isang liham sa hari ng Israel.” Kaya humayo siya at nagdala sa kaniyang kamay+ ng sampung talento na pilak at anim na libong piraso ng ginto+ at sampung pamalit na kasuutan.+  At dinala niya ang liham+ sa hari ng Israel, na sinasabi: “At ngayon, kasabay ng pagdating sa iyo ng liham na ito, narito, isinusugo ko sa iyo si Naaman na aking lingkod, upang mapagaling mo siya sa kaniyang ketong.”  At nangyari nang mabasa ng hari ng Israel ang liham, kaagad niyang hinapak+ ang kaniyang mga kasuutan at nagsabi: “Ako ba ay Diyos,+ upang pumatay at magpanatiling buháy?+ Sapagkat ang taong ito ay nagsusugo sa akin upang pagalingin ang isang lalaki sa kaniyang ketong; sapagkat pansinin lamang ninyo, pakisuyo, at tingnan kung paano siya naghahanap ng pakikipag-away sa akin.”+  At nangyari, nang marinig ni Eliseo na lalaki ng tunay na Diyos na hinapak ng hari ng Israel ang kaniyang mga kasuutan,+ kaagad siyang nagsugo sa hari, na nagsasabi: “Bakit mo hinapak ang iyong mga kasuutan? Papuntahin mo siya sa akin, pakisuyo, upang malaman niya na may propeta sa Israel.”+  Kaya si Naaman ay pumaroong dala ang kaniyang mga kabayo at ang kaniyang mga karong pandigma at tumayo sa pasukan ng bahay ni Eliseo. 10  Gayunman, si Eliseo ay nagsugo ng mensahero sa kaniya, na nagsasabi: “Sa pagparoon mo, maligo+ ka nang pitong ulit+ sa Jordan upang ang iyong laman ay manumbalik sa iyo;+ at maging malinis ka.” 11  Dahil dito ay nagalit+ si Naaman at nagsimulang umalis at nagsabi: “Narito, sinabi ko sa aking sarili,+ ‘Lalabasin niya ako nang lubusan at tatayo nga at tatawag sa pangalan ni Jehova na kaniyang Diyos at igagalaw ang kaniyang kamay nang paroo’t parito sa kinaroroonan at pagagalingin nga ang ketongin.’ 12  Hindi ba ang Abana at ang Parpar, na mga ilog ng Damasco,+ ay mas mabuti kaysa sa lahat ng tubig+ sa Israel? Hindi ba ako makapaliligo sa mga iyon at magiging malinis nga?”+ Sa gayon ay pumihit siya at umalis na nagngangalit.+ 13  Ang kaniyang mga lingkod ngayon ay lumapit at nagsalita sa kaniya at nagsabi: “Ama ko,+ kung isang malaking bagay ang sinalita sa iyo ng propeta, hindi mo ba gagawin iyon? Kung gayon, gaano pa kaya yamang sinabi niya sa iyo, ‘Maligo ka at maging malinis’?” 14  Sa gayon ay lumusong siya at nagsimulang lumubog sa Jordan nang pitong ulit ayon sa salita ng lalaki ng tunay na Diyos;+ pagkatapos ay nanumbalik ang kaniyang laman tulad ng laman ng isang munting bata+ at siya ay naging malinis.+ 15  Nang magkagayon ay bumalik siya sa lalaki ng tunay na Diyos,+ siya kasama ang kaniyang buong kampo, at dumating at tumayo sa harap niya at nagsabi: “Narito ngayon, nalalaman ko nga na walang Diyos saanmang dako sa lupa kundi sa Israel.+ At ngayon ay tanggapin mo, pakisuyo, ang isang kaloob na pagpapala+ mula sa iyong lingkod.” 16  Gayunman, sinabi niya: “Buháy si Jehova+ na sa harap niya ay nakatayo ako, hindi ko ito tatanggapin.”+ At pinasimulan niya siyang pilitin na tanggapin iyon, ngunit patuloy siyang tumanggi. 17  Sa gayon ay sinabi ni Naaman: “Kung hindi, pakisuyo, bigyan ang iyong lingkod ng lupa,+ ang mapapasan ng isang pares na mula; sapagkat ang iyong lingkod ay hindi na mag-uukol pa ng handog na sinusunog o ng hain sa alinmang iba pang diyos kundi kay Jehova.+ 18  Sa bagay na ito ay patawarin nawa ni Jehova ang iyong lingkod: Kapag ang panginoon ko ay pumapasok sa bahay ni Rimon+ upang yumukod doon, at isinasandig+ niya ang kaniyang sarili sa kamay ko, at kailangan akong yumukod+ sa bahay ni Rimon, kapag yumukod ako sa bahay ni Rimon ay patawarin nawa ni Jehova ang iyong lingkod sa bagay na ito, pakisuyo.”+ 19  Sa gayon ay sinabi niya sa kaniya: “Yumaon kang payapa.”+ Kaya umalis siya mula sa kaniya nang may kalayuang agwat ng lupain. 20  Nang magkagayon si Gehazi+ na tagapaglingkod ni Eliseo na lalaki ng tunay na Diyos+ ay nagsabi: “Narito, pinalampas ng panginoon ko itong Siryanong si Naaman+ sa hindi pagtanggap mula sa kaniyang kamay ng kaniyang dinala. Buháy si Jehova,+ tatakbuhin ko siya at kukuha ng anumang bagay mula sa kaniya.”+ 21  At hinabol ni Gehazi si Naaman. Nang makita ni Naaman na may tumatakbong kasunod niya, kaagad siyang bumaba mula sa kaniyang karo upang salubungin siya at pagkatapos ay nagsabi: “Mabuti ba ang lahat?”+ 22  Dito ay sinabi niya: “Ang lahat ay mabuti. Isinugo ako+ ng aking panginoon,+ na sinasabi, ‘Narito! Ngayon lamang ay may dumating sa akin na dalawang kabataang lalaki mula sa bulubunduking pook ng Efraim mula sa mga anak ng mga propeta.+ Bigyan mo sila, pakisuyo, ng isang talento na pilak at dalawang pamalit na kasuutan.’ ”+ 23  Kaya sinabi ni Naaman: “Sige, kumuha ka ng dalawang talento.” At patuloy niya siyang pinilit+ at sa gayon ay nagbalot ng dalawang talento na pilak sa dalawang supot, na may dalawang pamalit na kasuutan, at ibinigay ang mga iyon sa dalawa sa kaniyang mga tagapaglingkod, upang madala nila ang mga iyon sa unahan niya. 24  Nang makarating siya sa Opel, kaagad niyang kinuha ang mga iyon mula sa kanilang kamay at inilagak ang mga iyon sa bahay+ at pinayaon ang mga lalaki. Kaya yumaon na sila. 25  At pumasok siya at pagkatapos ay tumayo sa tabi ng kaniyang panginoon.+ Sinabi ngayon ni Eliseo sa kaniya: “Saan ka nanggaling, Gehazi?” Ngunit sinabi niya: “Walang pinaroonan ang iyong lingkod.”+ 26  Sa gayon ay sinabi niya sa kaniya: “Hindi ba naroon ang puso ko nang ang lalaki ay pumihit at bumaba mula sa kaniyang karo upang salubungin ka? Panahon ba ito upang tumanggap ng pilak o tumanggap ng mga kasuutan o ng mga taniman ng olibo o ng mga ubasan o ng mga tupa o ng mga baka o ng mga alilang lalaki o ng mga alilang babae?+ 27  Kaya ang ketong+ ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong supling hanggang sa panahong walang takda.”+ Kaagad siyang lumabas mula sa harap niya, isang ketongin na kasimputi ng niyebe.+

Talababa