2 Hari 10:1-36

10  Si Ahab nga ay may pitumpung+ anak sa Samaria.+ Kaya si Jehu ay sumulat ng mga liham at ipinadala ang mga iyon sa Samaria sa mga prinsipe+ ng Jezreel, sa matatandang lalaki+ at sa mga tagapag-alaga ni Ahab, na nagsasabi:  “At ngayon, sa mismong oras na dumating sa inyo ang liham na ito ay kasama ninyo ang mga anak ng inyong panginoon, at nasa inyo ang mga karong pandigma at ang mga kabayo+ at ang isang nakukutaang lunsod at ang baluti.  At tingnan ninyo kung sino ang pinakamainam at pinakamatuwid sa mga anak ng inyong panginoon at ilagay ninyo siya sa trono ng kaniyang ama.+ Pagkatapos ay ipaglaban ninyo ang sambahayan ng inyong panginoon.”  At sila ay lubhang natakot at nagsimulang magsabi: “Narito! Dalawang hari+ ay hindi nakatayo sa harap niya, at paano tayo makatatayo?”+  Kaya ang namamahala sa sambahayan at ang namamahala sa lunsod at ang matatandang lalaki at ang mga tagapag-alaga+ ay nagsugo kay Jehu, na sinasabi: “Mga lingkod mo kami, at gagawin namin ang lahat ng bagay na sasabihin mo sa amin. Hindi namin gagawing hari ang sinuman. Gawin mo ang mabuti sa iyong paningin.”  Sa gayon ay sumulat siya sa kanila ng ikalawang liham, na nagsasabi: “Kung kayo ay para sa akin,+ at sinusunod ninyo ang aking tinig, kunin ninyo ang mga ulo ng mga lalaki na mga anak+ ng inyong panginoon at pumarito kayo sa akin bukas sa ganitong oras sa Jezreel.”+ At ang mga anak ng hari, pitumpung lalaki, ay kasama ng mga bantog na tao ng lunsod na nag-aalaga sa kanila.  At nangyari, nang ang liham ay dumating sa kanila, kinuha nila ang mga anak ng hari at pinatay ang mga ito, pitumpung lalaki,+ pagkatapos ay inilagay nila ang mga ulo nito sa mga basket at ipinadala ang mga iyon sa kaniya sa Jezreel.  Nang magkagayon ay dumating ang mensahero+ at nagsaysay sa kaniya, na sinasabi: “Dinala nila ang mga ulo+ ng mga anak ng hari.” Kaya sinabi niya: “Ilagay ninyo ang mga iyon sa dalawang bunton sa pasukan ng pintuang-daan hanggang sa umaga.”+  At nangyari, nang umaga ay lumabas siya. Nang magkagayon ay tumayo siya at nagsabi sa buong bayan: “Kayo ay mga matuwid.+ Narito, nakipagsabuwatan+ ako laban sa aking panginoon, at napatay ko siya;+ ngunit sino ang nagpabagsak sa lahat ng ito? 10  Alamin ninyo, kung gayon, na walang isa man sa salita ni Jehova ang mahuhulog sa lupa nang di-natutupad+ na sinalita ni Jehova laban sa sambahayan ni Ahab;+ at ginawa ni Jehova ang sinalita niya sa pamamagitan ng kaniyang lingkod na si Elias.”+ 11  Bukod diyan, pinabagsak ni Jehu ang lahat ng natira sa sambahayan ni Ahab sa Jezreel at ang lahat ng kaniyang bantog na tao+ at ang kaniyang mga kakilala at ang kaniyang mga saserdote,+ hanggang sa wala na siyang iniwang buháy sa kaniya.+ 12  At bumangon siya at pumasok, pagkatapos ay yumaon patungong Samaria. Ang bahay-talian ng mga pastol ay nasa daan. 13  At nasalubong ni Jehu ang mga kapatid+ ni Ahazias+ na hari ng Juda. Nang sabihin niya sa kanila, “Sino kayo?” nang magkagayon ay sinabi nila: “Kami ang mga kapatid ni Ahazias, at kami ay palusong upang magtanong kung ang lahat ay mabuti sa mga anak ng hari at sa mga anak ng ginang.” 14  Kaagad niyang sinabi: “Dakpin ninyo silang buháy!”+ Kaya dinakip nila silang buháy at pinatay sila sa imbakang-tubig ng bahay-talian, apatnapu’t dalawang lalaki, at wala siyang itinirang kahit isa man sa kanila.+ 15  Habang yumayaon siya mula roon ay nasalubong niya si Jehonadab+ na anak ni Recab+ na dumarating upang salubungin siya. Nang pagpalain+ siya nito, sinabi naman niya sa kaniya: “Ang iyo bang puso ay matuwid sa akin, na gaya ng aking puso sa iyong puso?”+ Dito ay sinabi ni Jehonadab: “Gayon nga.” “Kung gayon, ibigay mo sa akin ang iyong kamay.” Kaya ibinigay niya sa kaniya ang kaniyang kamay. Sa gayon ay pinasampa niya siyang kasama niya sa loob ng karo.+ 16  Pagkatapos ay sinabi niya: “Sumama ka sa akin at tingnan mo ang hindi ko pagpapahintulot na magkaroon ng kaagaw+ si Jehova.” At pinanatili nila siyang nakasakay na kasama niya sa kaniyang karong pandigma. 17  Di-nagtagal ay dumating siya sa Samaria. Ngayon ay pinabagsak niya ang lahat ng natira kay Ahab sa Samaria, hanggang sa malipol niya sila,+ ayon sa salita ni Jehova na sinalita niya kay Elias.+ 18  Karagdagan pa, tinipon ni Jehu ang buong bayan at sinabi sa kanila: “Si Ahab ay sumamba kay Baal nang kaunti.+ Si Jehu naman ay sasamba sa kaniya nang marami. 19  Kaya ngayon ay tawagin ninyo sa akin ang lahat ng propeta+ ni Baal, ang lahat ng kaniyang mga mananamba+ at ang lahat ng kaniyang mga saserdote.+ Huwag mawawala ang kahit isa man, sapagkat ako ay may malaking hain para kay Baal. Ang sinumang mawala ay hindi mananatiling buháy.” Kung tungkol kay Jehu, siya ay gumawang may katusuhan,+ sa layuning puksain ang mga mananamba ni Baal. 20  At sinabi ni Jehu: “Magpabanal kayo ng isang kapita-pitagang kapulungan para kay Baal.” Nang magkagayon ay inihayag nila iyon. 21  Pagkatapos ay nagsugo si Jehu sa buong Israel,+ anupat ang lahat ng mananamba ni Baal ay dumating. At wala ni isa man ang natira na hindi dumating. At patuloy silang pumasok sa bahay ni Baal,+ at ang bahay ni Baal ay napuno sa dulo’t dulo. 22  Sinabi niya ngayon sa namamahala sa bihisan: “Maglabas ka ng mga kasuutan para sa lahat ng mananamba ni Baal.” Kaya inilabas niya ang kagayakan para sa kanila. 23  Nang magkagayon ay pumasok si Jehu sa bahay ni Baal na kasama si Jehonadab+ na anak ni Recab. Sinabi niya ngayon sa mga mananamba ni Baal: “Maghanap kayo nang maingat at tiyakin na walang sinuman dito sa kasama ninyo ang mga mananamba ni Jehova, kundi ang mga mananamba ni Baal lamang.”+ 24  Pagkatapos ay pumasok sila upang magharap ng mga hain at mga handog na sinusunog, at si Jehu ay naglagay ng walumpung lalaki sa labas na nasa kapamahalaan niya at nagsabi: “Ang lalaki na tatakas mula sa mga lalaki na dinadala ko sa inyong mga kamay, ang kaluluwa ng isang iyan ay itutumbas sa kaluluwa ng isang iyon.”+ 25  At nangyari, nang matapos niyang maiharap ang handog na sinusunog, kaagad na sinabi ni Jehu sa mga mananakbo at sa mga ayudante: “Pumasok kayo, pabagsakin ninyo sila! Huwag ninyong palabasin ang kahit isa man.”+ At pinasimulan silang pabagsakin ng mga mananakbo at ng mga ayudante+ sa pamamagitan ng talim ng tabak at inihagis sila sa labas, at nagpatuloy pa sila hanggang sa lunsod ng bahay ni Baal. 26  Pagkatapos ay inilabas nila ang mga sagradong haligi+ ng bahay ni Baal at sinunog+ ang bawat isa. 27  Karagdagan pa, ibinagsak nila ang sagradong haligi ni Baal+ at ibinagsak ang bahay ni Baal,+ at ibinukod nila iyon bilang mga palikuran+ hanggang sa araw na ito. 28  Sa gayon ay nilipol ni Jehu si Baal mula sa Israel. 29  Yaon lamang mga kasalanan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel,+ ang hindi nilihisang sundan ni Jehu, samakatuwid ay ang mga ginintuang guya+ na ang isa ay nasa Bethel at ang isa ay nasa Dan.+ 30  Dahil dito ay sinabi ni Jehova kay Jehu: “Sa dahilang kumilos ka nang mahusay sa paggawa ng tama sa aking paningin,+ at ginawa mo sa sambahayan ni Ahab+ ang ayon sa lahat ng nasa puso ko, mga anak na hanggang sa ikaapat na salinlahi ay uupo para sa iyo sa trono ng Israel.”+ 31  At si Jehu ay hindi nag-ingat sa paglakad sa kautusan ni Jehova na Diyos ng Israel nang kaniyang buong puso.+ Hindi siya lumihis mula sa mga kasalanan ni Jeroboam na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ 32  Nang mga araw na iyon ay pinasimulang ihiwalay ni Jehova nang unti-unti ang Israel; at patuloy silang sinaktan ni Hazael+ sa buong teritoryo ng Israel, 33  mula sa Jordan sa dakong sikatan ng araw, ang buong lupain ng Gilead,+ ang mga Gadita+ at ang mga Rubenita+ at ang mga Manasita,+ mula sa Aroer,+ na nasa tabi ng agusang libis ng Arnon, maging ang Gilead at Basan.+ 34  At ang iba pa sa mga pangyayari kay Jehu at ang lahat ng kaniyang ginawa at ang kaniyang buong kalakasan, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel? 35  Sa wakas si Jehu ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno,+ at inilibing nila siya sa Samaria; at si Jehoahaz+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 36  At ang mga araw na ipinaghari ni Jehu sa Israel ay dalawampu’t walong taon sa Samaria.

Talababa