2 Hari 22:1-20

22  Walong taóng gulang si Josias+ nang magsimula siyang maghari, at tatlumpu’t isang taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Jedida na anak ni Adaias na mula sa Bozkat.+  At ginawa niya ang tama sa paningin ni Jehova+ at lumakad siya sa lahat ng daan ni David na kaniyang ninuno,+ at hindi siya lumihis sa kanan o sa kaliwa.+  At nangyari nang ikalabingwalong taon ni Haring Josias, isinugo ng hari si Sapan+ na anak ni Azalias na anak ni Mesulam na kalihim sa bahay ni Jehova, na sinasabi:  “Umahon ka kay Hilkias+ na mataas na saserdote,+ at tuusin niya ang salapi+ na ipinapasok sa bahay ni Jehova+ na tinipon ng mga bantay-pinto+ mula sa bayan;  at ilagay nila iyon sa kamay ng mga gumagawa ng gawain,+ ang mga inatasan, sa bahay ni Jehova, upang maibigay nila iyon doon sa mga gumagawa ng gawain na nasa bahay ni Jehova upang kumpunihin ang mga bitak sa bahay,+  sa mga bihasang manggagawa at sa mga tagapagtayo at sa mga mason, at upang ibili ng mga tabla at ng mga batong tinabas upang kumpunihin ang bahay.+  Lamang ay walang gagawing pagtutuos ng salapi sa kamay ng mga may hawak niyaon,+ sapagkat gumagawa silang may katapatan.”+  Nang maglaon ay sinabi ni Hilkias+ na mataas na saserdote kay Sapan+ na kalihim:+ “Ang mismong aklat ng kautusan+ ay nasumpungan ko sa bahay ni Jehova.” Kaya ibinigay ni Hilkias ang aklat kay Sapan, at pinasimulan niyang basahin iyon.  Nang magkagayon ay pumaroon sa hari si Sapan na kalihim at tumugon sa hari at nagsabi: “Ibinuhos ng iyong mga lingkod ang salapi na masusumpungan sa bahay, at patuloy nilang inilalagay iyon sa kamay ng mga gumagawa ng gawain, ang mga inatasan, sa bahay ni Jehova.”+ 10  At si Sapan na kalihim ay nag-ulat sa hari, na nagsasabi: “Isang aklat+ ang ibinigay sa akin ni Hilkias na saserdote.” At pinasimulang basahin iyon ni Sapan sa harap ng hari. 11  At nangyari nga nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan, kaagad niyang hinapak ang kaniyang mga kasuutan.+ 12  Pagkatapos ay inutusan ng hari si Hilkias na saserdote at si Ahikam+ na anak ni Sapan at si Acbor na anak ni Micaias at si Sapan na kalihim at si Asaias+ na lingkod ng hari, na sinasabi: 13  “Yumaon kayo, sumangguni+ kayo kay Jehova alang-alang sa akin at alang-alang sa bayan at alang-alang sa buong Juda tungkol sa mga salita ng aklat na ito na nasumpungan; sapagkat malaki ang pagngangalit+ ni Jehova na nagliyab laban sa atin sa dahilang ang ating mga ninuno+ ay hindi nakinig sa mga salita ng aklat na ito upang gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat may kinalaman sa atin.”+ 14  Kaya si Hilkias na saserdote at si Ahikam at si Acbor at si Sapan at si Asaias ay pumaroon kay Hulda na propetisa+ na asawa ni Salum na anak ni Tikva na anak ni Harhas, na tagapag-ingat ng mga kasuutan,+ nang tumatahan siya sa Jerusalem sa ikalawang purok; at nagsalita sila sa kaniya.+ 15  Sinabi naman niya sa kanila: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel,+ ‘Sabihin ninyo sa lalaking nagsugo sa inyo patungo sa akin: 16  “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito, magpapasapit ako ng kapahamakan+ sa dakong ito at sa mga tumatahan dito,+ ang lahat nga ng mga salita+ ng aklat na binasa+ ng hari ng Juda; 17  sa dahilang iniwan nila ako at gumawa ng haing usok para sa ibang mga diyos+ upang galitin ako sa lahat ng gawa ng kanilang mga kamay,+ at ang aking pagngangalit ay nagliyab laban sa dakong ito at hindi mapapawi.’ ” ’+ 18  At kung tungkol sa hari ng Juda na nagsusugo sa inyo upang sumangguni kay Jehova, ito ang dapat ninyong sabihin sa kaniya, ‘Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel: “Kung tungkol sa mga salitang narinig mo,+ 19  sa dahilang malambot ang iyong puso+ anupat nagpakumbaba+ ka dahil kay Jehova sa pagkarinig mo sa sinalita ko laban sa dakong ito at sa mga tumatahan dito upang ito ay maging isang bagay na panggigilalasan at isang sumpa,+ at pagkatapos ay hinapak+ mo ang iyong mga kasuutan at nagsimulang tumangis sa harap ko, ako, ako nga, ay nakinig,” ang sabi ni Jehova.+ 20  “Kaya naman narito, pipisanin+ kita sa iyong mga ninuno, at tiyak na mapipisan ka nang payapa+ sa iyong sariling dakong libingan, at ang iyong mga mata ay hindi titingin sa lahat ng kapahamakang pasasapitin ko sa dakong ito.” ’ ” At dinala nila sa hari ang tugon.

Talababa