2 Hari 18:1-37

18  At nangyari, nang ikatlong taon ni Hosea+ na anak ni Elah na hari ng Israel, si Hezekias+ na anak ni Ahaz+ na hari ng Juda ay naging hari.  Dalawampu’t limang taóng gulang siya nang magsimula siyang maghari, at dalawampu’t siyam na taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Abi na anak ni Zacarias.+  At patuloy siyang gumawa ng tama sa paningin ni Jehova,+ ayon sa lahat ng ginawa ni David na kaniyang ninuno.+  Siya ang nag-alis ng matataas na dako+ at nagputul-putol ng mga sagradong haligi+ at pumutol sa sagradong+ poste at nagdurug-durog ng tansong serpiyente+ na ginawa ni Moises;+ sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay patuluyan pa ring gumagawa ang mga anak ni Israel ng haing+ usok para roon, at iyon ay dating tinatawag na tansong serpiyenteng idolo.+  Nagtiwala siya kay Jehova na Diyos ng Israel;+ at pagkatapos niya ay walang sinumang naging tulad niya sa lahat ng hari ng Juda,+ maging yaong mga nauna sa kaniya.+  At patuloy siyang nanatili kay Jehova.+ Hindi siya lumihis mula sa pagsunod sa kaniya, kundi patuloy niyang tinupad ang kaniyang mga utos na iniutos ni Jehova kay Moises.+  At sumakaniya si Jehova.+ Saanman siya lumabas, siya ay kumikilos nang may kapantasan;+ at siya ay naghimagsik laban sa hari ng Asirya at hindi naglingkod sa kaniya.+  Siya ang nanakit sa mga Filisteo+ hanggang sa Gaza+ at gayundin sa mga teritoryo nito, mula sa tore+ ng mga bantay hanggang sa nakukutaang lunsod.  At nangyari nang ikaapat na taon ni Haring Hezekias, na siyang ikapitong taon ni Hosea+ na anak ni Elah na hari ng Israel, si Salmaneser+ na hari ng Asirya ay umahon laban sa Samaria at pinasimulan niyang kubkubin iyon.+ 10  At nabihag nila iyon+ sa pagwawakas ng tatlong taon; nang ikaanim na taon ni Hezekias, na siyang ikasiyam na taon ni Hosea na hari ng Israel, ang Samaria ay nabihag.+ 11  Pagkatapos ay dinala ng hari ng Asirya+ ang Israel sa pagkatapon+ sa Asirya at inilagay sila sa Hala+ at sa Habor+ sa ilog ng Gozan at sa mga lunsod ng mga Medo,+ 12  sa dahilang hindi nila pinakinggan+ ang tinig ni Jehova na kanilang Diyos, kundi patuloy na nilabag ang kaniyang tipan,+ maging ang lahat ng iniutos+ ni Moises+ na lingkod ni Jehova. Hindi sila nakinig ni nagsagawa man. 13  At nang ikalabing-apat na taon ni Haring Hezekias, si Senakerib+ na hari ng Asirya+ ay sumampa laban sa lahat ng nakukutaang lunsod ng Juda at sinakop ang mga iyon. 14  Kaya si Hezekias na hari ng Juda ay nagsugo sa hari ng Asirya sa Lakis, na nagsasabi: “Ako ay nagkasala. Talikuran mo ang paglaban sa akin. Anuman ang ipataw mo sa akin ay papasanin ko.”+ At ang hari ng Asirya ay nag-atang kay Hezekias na hari ng Juda ng tatlong daang talentong pilak+ at tatlumpung talentong ginto. 15  Nang magkagayon ay ibinigay ni Hezekias ang lahat ng pilak na masusumpungan sa bahay ni Jehova+ at sa kabang-yaman ng bahay ng hari.+ 16  Nang panahong iyon ay pinutol ni Hezekias ang mga pinto ng templo ni Jehova+ at ang mga poste ng pinto na kinalupkupan+ ni Hezekias na hari ng Juda at pagkatapos ay ibinigay ang mga iyon sa hari ng Asirya. 17  At isinugo ng hari ng Asirya+ sina Tartan+ at Rabsaris at Rabsases+ mula sa Lakis+ kay Haring Hezekias sa Jerusalem kasama ang isang makapal na hukbong militar, upang makaahon sila at makarating sa Jerusalem. Kaya umahon sila at dumating at tumayo sa may padaluyan+ ng mataas na tipunang-tubig,+ na nasa lansangang-bayan ng parang ng tagapaglaba.+ 18  At nagsimula silang tumawag sa hari, ngunit nilabas sila ni Eliakim+ na anak ni Hilkias, na namamahala sa sambahayan, at ni Sebnah+ na kalihim at ni Joa na anak ni Asap na tagapagtala. 19  At sinabi ni Rabsases+ sa kanila: “Pakisuyo, sabihin ninyo kay Hezekias, ‘Ito ang sinabi ng dakilang hari,+ ang hari ng Asirya: “Ano ang pag-asang ito na pinagtitiwalaan mo?+ 20  Sinabi mo (ngunit iyon ay salita ng mga labi), ‘May panukala+ at kalakasan para sa digmaan.’ Ngayon ay kanino ka naglagak ng iyong tiwala, anupat naghihimagsik+ ka laban sa akin? 21  Ngayon, narito! naglalagak ka ng iyong tiwala sa pagsuhay ng lamog na tambong+ ito, sa Ehipto,+ na kung sasandig doon ang isang tao ay tiyak na tutusok iyon sa kaniyang palad at uulusin ito. Ganiyan si Paraon+ na hari ng Ehipto sa lahat ng naglalagak sa kaniya ng kanilang tiwala. 22  At kung sasabihin ninyo sa akin, ‘Si Jehova+ na aming Diyos ang pinaglalagakan namin ng aming tiwala,’+ hindi ba sa kaniya ang matataas na dako+ at ang mga altar na inalis ni Hezekias,+ samantalang sinasabi niya sa Juda at sa Jerusalem, ‘Sa harap ng altar na ito kayo dapat yumukod sa Jerusalem’?” ’+ 23  Ngayon nga ay makipagpustahan ka,+ pakisuyo, sa panginoon kong hari ng Asirya, at bibigyan kita ng dalawang libong kabayo upang tingnan kung ikaw, sa ganang iyo, ay makapaglalagay ng mga sasakay sa mga iyon.+ 24  Paano mo nga maitatalikod ang mukha ng isang gobernador ng pinakamaliliit na lingkod ng aking panginoon,+ gayong ikaw, sa ganang iyo, ay naglalagak ng iyong tiwala sa Ehipto para sa mga karo+ at para sa mga mangangabayo?+ 25  Ngayon ay wala bang kapahintulutan mula kay Jehova ang pagsampa ko laban sa dakong ito upang ito ay wasakin? Si Jehova ang nagsabi sa akin,+ ‘Umahon ka laban sa lupaing ito, at wasakin mo ito.’ ” 26  Dahil dito ay sinabi ni Eliakim+ na anak ni Hilkias at ni Sebnah+ at ni Joa+ kay Rabsases:+ “Makipag-usap ka sa iyong mga lingkod, pakisuyo, sa wikang Siryano,+ sapagkat makapakikinig kami; at huwag kang makipag-usap sa amin sa wika ng mga Judio+ sa pandinig ng mga taong nasa pader.” 27  Ngunit sinabi ni Rabsases sa kanila: “Sa iyong panginoon ba at sa iyo ako isinugo ng aking panginoon upang salitain ang mga salitang ito? Hindi ba sa mga lalaking nakaupo sa ibabaw ng pader, upang kainin nila ang kanilang sariling dumi+ at inumin ang kanilang sariling ihi kasama ninyo?”+ 28  At si Rabsases ay nanatiling nakatayo at sumigaw sa malakas na tinig sa wika ng mga Judio;+ at nagsalita siya at nagsabi: “Dinggin ninyo ang salita ng dakilang hari,+ ang hari ng Asirya. 29  Ito ang sinabi ng hari, ‘Huwag kayong magpalinlang kay Hezekias, sapagkat hindi niya kayo kayang iligtas mula sa aking kamay.+ 30  At huwag ninyong hayaang pagtiwalain kayo ni Hezekias kay Jehova,+ na sinasabi: “Tiyak na ililigtas tayo ni Jehova,+ at ang lunsod na ito ay hindi ibibigay sa kamay ng hari ng Asirya.”+ 31  Huwag kayong makinig kay Hezekias; sapagkat ito ang sinabi ng hari ng Asirya: “Makipagkasundo kayong sumuko sa akin, at labasin ninyo ako, at kumain ang bawat isa mula sa kaniyang sariling punong ubas at ang bawat isa mula sa kaniyang sariling puno ng igos+ at inumin ng bawat isa ang tubig ng kaniyang sariling imbakang-tubig,+ 32  hanggang sa dumating ako at dalhin ko nga kayo sa isang lupaing gaya ng inyong sariling lupain,+ isang lupain ng butil at bagong alak, isang lupain ng tinapay+ at mga ubasan,+ isang lupain ng punong langis-olibo at pulot-pukyutan;+ at manatili kayong buháy upang hindi kayo mamatay. At huwag kayong makinig kay Hezekias, sapagkat hinihikayat niya kayo, na sinasabi, ‘Si Jehova ang magliligtas sa atin.’+ 33  Sa paanuman ba ay nailigtas+ ng mga diyos ng mga bansa ang kani-kaniyang lupain mula sa kamay ng hari ng Asirya?+ 34  Nasaan ang mga diyos ng Hamat+ at ng Arpad?+ Nasaan ang mga diyos ng Separvaim,+ Hena+ at Iva?+ Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa aking kamay?+ 35  Sino sa lahat ng mga diyos ng mga lupain ang nakapagligtas ng kanilang lupain mula sa aking kamay,+ anupat maililigtas ni Jehova ang Jerusalem mula sa aking kamay?” ’ ”+ 36  At ang bayan ay nanatiling tahimik+ at hindi sumagot sa kaniya+ ng isa mang salita, dahil sa utos ng hari, na nagsasabi: “Huwag ninyo siyang sagutin.”+ 37  Ngunit si Eliakim+ na anak ni Hilkias, na namamahala sa sambahayan, at si Sebnah+ na kalihim at si Joa+ na anak ni Asap na tagapagtala ay pumaroon kay Hezekias na hapak ang kanilang mga kasuutan+ at sinabi sa kaniya ang mga salita ni Rabsases.

Talababa