Dzidzira kubata nemusoro mabhuku emuBhaibheri! Ngatipedzisei Magwaro echiHebheru akasara.