Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 2)

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 2)

Dhaunirodha:

 1. 1. Jeremiya—Anoparidza achishorwa.

  Mariro—Vanhu vaMwari vorwadziwa.

  Ezekieri—Anoramba achinyevera.

  Dhanieri—Opona mugomba reshumba.

  Hosiya—Rudo rwopfuura chibayiro.

  Joeri—Kuponeswa pazuva raMwari.

  Amosi—Ngativengei zvakaipa.

  Obhadhiya—VaEdhomu vofira zvivi.

  Jona—Odzoswa nehove naMwari.

  Mika—Ngatiitei zvakanaka.

  Nahumi—Ninivhi yoda kuparadzwa.

  Habhakuki—Zuva raJehovha rasvika.

  Zefaniya—‘Jehovha haazononoki!’

  Hagai—Mwari ounganidza vake.

  Zekariya—Zvaizoitika kunaShe.

  Maraki—Basa raJesu rotaurwa.

  (KORASI)

  Bhaibheri ndiro bhuku gurusa.

  Jehovha ndiye Munyori waro.

  Ngatiriverenge, tiite zvirimo.

  Bhaibheri ndiro bhuku gurusa.