Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 3)

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 3)

Dhaunirodha:

 1. 1. Mateu—Jesu anouya panyika.

  Mako—Jesu anoita zvishamiso.

  Ruka—Kudzidza munyaya dzaJesu.

  Johani—Razaro omutswa naJesu.

  Mabasa—Umambo hwoparidzwa kwose.

  VaRoma—Mwari onzwira vanhu ngoni.

  1 VaKorinde—Todzidza rudo rwechokwadi.

  2 VaKorinde—Mwari anoda vane ngoni.

  VaGaratiya—Itira vamwe zvakanaka.

  VaEfeso—Inodzidzisa nezvemhuri.

  VaFiripi—Ramba uchifunga zvakanaka.

  VaKorose—Zvakanakira kuteerera.

  1 VaTesaronika—Kunyengetera nguva dzose.

  2 VaTesaronika—Jehovha obatsira vake.

  1 Timoti—Kuziva Magwaro pauduku.

  2 Timoti—Obatsira ungano kukura.

  Tito—Vakuru vanoda kutiziva.

  Firimoni—Muranda anova shamwari.

  VaHebheru—Tinoda misangano yedu.

  Jakobho—Kunaka kwezvipo zvaMwari.

  1 Petro—Kristu osiya muenzaniso.

  2 Petro—Jehovha anoda vakachena.

  1 Johani—Kuda Mwari nekuteerera.

  2 Johani—Ramba uchifamba muchokwadi.

  3 Johani—Gamuchira vamwe zvakanaka.

  Judha—Tsunga kuita zvakanaka.

  Zvakazarurwa—Toudzwa nezveParadhiso.

  (KORASI)

  Bhaibheri ndiro bhuku gurusa.

  Jehovha ndiye Munyori waro.

  Ngatiriverenge, tiite zvirimo.

  Bhaibheri ndiro bhuku gurusa.