Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 1)

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 1)

Dhaunirodha:

 1. 1. Genesisi—Sei Paradhiso yakaparara.

  Eksodho—Nesimba guru ovaponesa.

  Revhitiko—Mitemo yake yovatsvenesa.

  Numeri—Votadza kupinda muKenani.

  Dheuteronomio—Tinokurudzirwa kuteerera.

  Joshua—Mhuri dzogoverwa pekugara.

  Vatongi—Vakaita mabasa makuru.

  Rute—Akapihwa murume nemhuri.

  1 Samueri—Dhavhidhi ogadzwa kuve mambo.

  2 Samueri—Chivi chotambudza mhuri yake.

  1 Madzimambo—Umambo wochekwa nepakati.

  2 Madzimambo—Vakanaka vaiva vashoma.

  1 Makoronike—Zvidzidzo zvakabva munhorondo.

  2 Makoronike—Rudzi rwofa nenhinhi dzevanhu.

  Ezra—Vonamata zvechokwadi patsva.

  Nehemiya—Madziro neguta ovakwazve.

  Esteri—Haana kunonoka kutaura.

  Jobho—Jehovha anoda kuperera.

  Pisarema—Nziyo dzekurumbidza Jehovha.

  Zvirevo—Zvirimo zvinobatsira chose.

  Muparidzi—Mufaro wekushumira Mwari.

  Rwiyo rwaSoromoni—Rudo chairwo harumboperi.

  Isaya—Kunaka kweUmambo hwaJesu.

  (KORASI)

  Bhaibheri ndiro bhuku gurusa.

  Jehovha ndiye Munyori waro.

  Ngatiriverenge, tiite zvirimo.

  Bhaibheri ndiro bhuku gurusa.