Dzidzira kubata nemusoro mabhuku emuBhaibheri! Ngatidzidzirei Magwaro echiKristu echiGiriki.