Onlad karga

Onlad saray karga

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad New York

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad New York

PIGARAN taon lay apalabas, komportable bilay di Cesar tan say asawa ton si Rocio diad California. Say full-time ya trabaho nen Cesar et diad heating, ventilation, tan air-conditioning, tan si Rocio et part-time ya mantratrabahod opisina na doktor. Walay sarili dan abung tan anggapoy anak da. Balet, walay agawan anguman ed bilay da. Anto ‘tan ey?

Nen Oktubre 2009, angipawit na sulat so branch office ed United States ed amin a kongregasyon diad satan a bansa. Iimbitaan da ray eksperiensyadon agagi ya man-aplay ed Bethel pian ontulong ed pangipaalagey na kaaruman iran pasilidad diad Wallkill, New York. Anggan saramay say edad da et lampas lad kaslakan ya kakaukolanen ed Bethel et naimbitaan ya man-aplay. “Lapud edad mi, inisip min ompan aya lay sampot a pankanawnawa min makapanlingkor ed Bethel,” so kuan nen Cesar tan Rocio. “Agmi labay ya napalampas yan pankanawnawa!” Kanian, impasa dan tampol so aplikasyon da.

Pigara ed saray boluntaryo ed Warwick

Masulok lan sakey taon so linmabas, balet agnin siansia atawag si Cesar tan Rocio ed Bethel. Anggaman ontan, nanggawa ray paraan pian talagan naabet day kalat da—pinasimpli day bilay da. “Ginawa min apartment so garahe mi pian naparentaan so abung mi ya 200 square meters. Anggano pigay taon mi ni labat itan ya nanayaman tan atan so talagan dream house mi, inmalis kamid 25 square meters ya apartment. Lapud sarayan pananguman,” kuan nen Cesar, “mas akaparaan kamin awaten so imbitasyon ed Bethel, no bilang onsabi itan.” Antoy agawa ey? “Sakey bulan mi ni labat ed melag ya apartment,” so kuan nen Rocio, “akaawat kami imbitasyon ya manlingkor ed Wallkill bilang temporary volunteer. Amta mi ya lapud pinasimpli mi bilay mi, inikdan mi si Jehova na rason pian bendisyonan to kami.”

Jason, Cesar, tan William

NABEBENDISYONAN SO INKAMASAKRIPISYO RA

Singa si Cesar tan Rocio, nilasus nin agagi so nansakripisyo pian ontulong ed kimey a panagpaalagey ed New York. Say pigarad sikara et ontutulong ed Wallkill, balet say karaklan et apribilehyoan ya  ontulong ed pangipaalagey na world headquarters diad Warwick. * Tinaynan na dakel ya sanasawa so balibalin abung da, marakep ya trabaho, tan anggan saray alagan ayep da pian mas nalingkoran day Jehova. Kasin benendisyonan nen Jehova so sakripisyo ra? On!

Way

Singa bilang, si Way ya electrician tan say asawa ton si Debra, ya ngalngali 60 años da et inlako day abung da tan kaykayarian da ed Kansas pian makaonlad Wallkill tan manlingkor bilang commuter Bethelite. * Anggano dakel so inuman dad bilay da, parad sikara et abawbawi so sakripisyo ra. Oniay imbaga nen Debra ed asainmin tod Bethel: “No maminsan, say pakaliknak et kaiba ak ed kimey ya panagpaalagey diad Paraiso ya nanenengneng ed saray litratod publikasyon tayo!”

Inlako met nen Melvin tan Sharon so abung tan kaykayarian da diad South Carolina pian makapanboluntaryo rad Warwick. Anggano aliwan mainomay iray sakripisyon ginawa ra, ipapasen dan pribilehyo so makapibiang ed sayan agnalinglingwanan ya proyekto. Inkuan da: “Makapaliket ta antam ya makakagawa kay bengatlan makatulong ed organisasyon diad interon mundo—balibali itan ya liknaan.”

Kenneth

Si Kenneth ya retired construction worker, tan say asawa ton si Maureen, et manga 55 años da. Taga rad California balet ta linma rad Warwick pian ontulong ed proyekto ditan. Pian nagawaan da itan, walay sakey ya sister ed kongregasyon ya kinatongtong dan mangasikasod abung da tan wala ray kapamilya dan tinmulong pian agnapaulyanan so maedad lan ama nen Ken. Kasin pagbabawian day panlilingkor dad Bethel? Andi! “Baleg so nitutulong na saya ed sikami,” so kuan nen Ken. “Kasin mainomay iya? Siempre andi, balet malikeliket so bilay mi, tan talagan irerekomenda mi iyad arum.”

ANGGAPOY AKAAMPER ED SIKARA

Dakel ed sarayan boluntaryo et wala ray dinalan dan subok. Singa bilang, si William tan Sandra ya masulok ya 60 años da et maong so bilay da ed Pennsylvania. Walay kompanya ran manggagaway spare parts tan 17 so empleyado da. Manlapu la nen ugugaw ni ra et ag-iran balot inmalis na kongregasyon tan maslak ed kakanayon da et asingger ed panaayaman da. Kanian no manlingkor irad Wallkill bilang commuter Bethelite, makaarawi rad kakaaro tan kakanayon da tan ed amin ya apasalan da. “On, say sankairapan ya subok et say panaynan ed apasalan mi lan bilay,” so kuan nen William.  Balet kayari dakel ya pikakasi, nandesisyon iran onla tan agda itan pagbabawian. “Say liket ed direktan pitulongan tan panlingkor kaibay pamilyan Bethel et agbalot nikompara ed anggan anton bengatla,” so kuan nen William. “Mas maliket kami natan nen Sandra!”

Pigara ed saray sanasawan mantratrabaho ed Wallkill

Si Ricky ya construction project manager diad Hawaii, et naimbitaan ya manlingkor bilang commuter Bethelite pian ontulong ed proyekto diad Warwick. Labay na asawa ton si Kendra ya awaten to itan ya imbitasyon. Balet pampapagaan da no antoy epekto na satan ed 11 años ya anak dan si Jacob. Inisip da no kasin maabig so iyalis na pamilya da ed New York tan no kasin makapan-adjust si Jacob ed duman kabibilay ditan.

“Sakey ed saray prayuridad mi et say pananap na kongregasyon ya wala ray kalangweran a maabig so espiritualidad da,” so kuan nen Ricky. “Labay min dakel so maong ya nakaaro nen Jacob.” Anggaman ontan, say nakar dan kongregasyon et pigpigara labat so ugugaw, balet wala ray Bethelite. “Diad inmunan impiaral mi ditan, tinepetan koy Jacob no antoy nibaga tod balon kongregasyon mi, lalo la ta anggapoy kaedaran to,” so kuan nen Ricky. “Say kuan tod siak, ‘Agka mapaga Dad. Saramay Bethelite ya brother so magmaliw ya kaarok.’”

Malikeliket si Jacob tan saray atateng to ed pililimog dad saray Bethelite ed kongregasyon da

Akikaaro iramay Bethelite ed si Jacob. Antoy epektod sikato? “Aminsan ya labi, naimanok ya aka-switch ni silew ed kuarto na anako,” so kuan nen Ricky. “Say amtak manvi-video game, balet manbabasa manayay Biblia! Nen tinepetan koy Jacob no antoy gagawaen to, say kuan to, ‘Singa ak met Bethelite, basaen koy Biblia ed sakey taon.’” Talagan malikeliket si Ricky tan Kendra, aliwa labat ya lapud makakapanboluntaryoy Ricky ed Warwick, noagta lapud akatulong met ed espiritualidad na anak da so inyalis da.Uli. 22:6.

AG-IRA MAPAGAD ARAPEN

Luis tan Dale

Onsabi panaon ya nasumpal lay proyekto ed Wallkill tan Warwick, kanian amta na saray manboboluntaryo ditan ya temporaryo labat so panlingkor dad Bethel. Kasin mapaga irayan agagi no iner so laen da odino no anto lay nagawad sikara? Andin balot! Say nalilikna ra et mipara ed duaran sanasawan say edad da et manga 50 años ya tagad Florida. Oniay imbaga nen John, sakey ya construction manager tan say asawa ton si Carmen, ya manlilingkor bilang temporary volunteer ed Warwick: “Anengneng mi so pangaasikaso nen Jehova ed saray espisipikon pankaukolan mi anggad natan. Amta mi ya agkami dia iyakar nen Jehova insan taynan to kami lanlamang.” (Sal. 119:116) Si Luis ya mandedesinyo  na saray fire suppression system tan say asawa ton si Quenia, et manboboluntaryo ed Wallkill. Inkuan da: “Anengneng mi la ya mabulbulos ya itatarya nen Jehova iray materyal ya pankaukolan mi. Kanian matalek kami ya tuloytuloy to kamin asikasoen anggano agmi amta no panon, kapigan, odino iner to itan gawaen.”Sal. 34:10; 37:25.

‘IKALBO NEN JEHOVA SO DAKERAKEL YA BENDISYON’

John tan Melvin

Dakel ed saray ontutulong ed panagpaalagey diad New York et walaan komoy rason ya agmanboluntaryo.  Balet sinubok day Jehova—ya singa ibabaga tod sikatayon amin: “Ipangasi yo, subok yo ak, . . . insan nengneng yo no agko lukasan ed sikayo iray puerta na danum ed tawen tan ikalbok ed sikayo so dakerakel a bendisyon ya anggad anggapo lay napanginan ed satan.”Mal. 3:10NW.

Kasin suboken mo met si Jehova pian naawat moy dakerakel ya bendisyon to? Ipikasim tan usisam no antoy sarag mon gawaen pian makapibiang kad sayan eksayting ya kimey balanglan diad New York odino ed arum nin teokratikon proyekto. Nanengneng mon mismo no panon kan bendisyonan nen Jehova.Mar. 10:29, 30.

Gary

Si Dale ya civil engineer, tan say asawa ton si Cathy, et tagad Alabama, tan manboboluntaryo rad Wallkill. Talagan irerekomenda da iyan klase na panaglingkor, a kuan da: “No walay pakpel mon taynan so apasalan mon bilay, nanengneng mo no panon ya onkukurang so espiritu nen Jehova.” Tan antoy kaukolan pian akaparaan kan gawaen so labay nen Jehova? Say kuan nen Dale: “Pasimplim so bilay mo, pasimplien mo ni, tan mas pasimplien mo ni. Agmon balot itan pagbabawian!” Si Gary ya tagad North Carolina, et 30 taon lay eksperiensya tod construction management. Imbaga to tan na asawa ton si Maureen ya say sakey ed saray bendisyon da ed Warwick et “nakakabat tan nakakatrabaho da ray maomaong ya agagi ya manguusar ed bilay da pian lingkoray Jehova diad Bethel.” Inyarum nen Gary: “Pian makapanlingkor ed Bethel, kaukolan ya simpli bilay mo, tan atan so sankaabigan ya bilay ed sayan sistema na mundo.” Si Jason ya nantrabahod sakey ya electrical contractor, tan si Jennifer, et tagad Illinois. Imbaga ra ya say pantrabahod Wallkill so “sakey ed saray eksperiensyan sankaasinggeran ed panagbilay ed balon mundo.” Inkuan nen Jennifer: “Balibali liknaan ya amin a gagawaen mo et aapresyaen nen Jehova tan singa ka mantitipon parad arapen ya ipaparaan tod sikatayo. Seguradoen nen Jehova ya makaawat kay agnabilang ya bendisyon.”

^ par. 6 Nengnengen so 2014 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, pahina 12-13.

^ par. 7 Saray part-time ya commuter Bethelite so akauley ed nagastos dad panayaman tan arum nin kaukolan da legan iran mantratrabaho na sakey agew odino onsulok ni kada simba diad Bethel.