Onlad karga

Onlad saray karga

Eric tan Amy

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Ghana

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Ghana

WALA tay kabat mon inmalis ed arum a bansa ya baleg so pankaukolan parad dakel a manangipalapag na Panarian? Kasin nitepet mo lad sarilim: ‘Anto kasi amakiwas ed sikaran manlingkor ed arum ya bansa?’ Panon iran namparaan parad onian klase na panaglingkor? Sarag ko met kasin gawaen itan?’ Pian naebatan iratan, maabig no mitongtong kad sarayan agagi. Atan so gawaen tayo natan.

ANTOY AMAKIWAS ED SIKARA?

Akin et inisip yoy manlingkor ed arum a bansa ya baleg so pankaukolan? Si Amy, ya 35 años to, et taga United States. Oniay inkuan to: “Pigay taon ya ninonot koy manlingkor ed arum a bansa, balet singa agko sarag.” Antoy tinmulong pian manguman so nonot to? “Nen 2004 walay sanasawan manlilingkor ed Belize ya angimbitad siak ya ombisitad sikara tan manpayunir diman ya sakey bulan. Linma ak—tan agustoan ko! Kayari sakey taon, nampayunir ak ed Ghana.”

Aaron tan Stephanie

Pigay taon lay apalabas, si Stephanie, ya magano lan man-30 años tan taga met ed United States, et inaral ton maong so situasyon to tan inisip to: ‘Anggapoy sakit ko tan anggapoy obligasyon kod pamilya. Sarag ko nin aruman so nagagawaan ko natan parad si Jehova.’ Satan ya matuan impangusisad sarili to so amakiwas ed sikaton onlad Ghana pian palaknaben so ministeryo to. Si Filip tan Ida, sanasawan taga Denmark ya manga 50 años da, et abayag da lan pipirawatey manlingkor diad pasen ya baleg so pankaukolan. Nananap iray paraan pian nagawa so pipirawaten da. “Nen sinmabi pankanawnawa,” kuan nen Filip, “singa imbagad sikami nen Jehova: ‘Sige, la kayo!’” Nen 2008 linma rad Ghana tan masulok ya taloy taon iran nanlingkor diman.

Brook tan Hans

 Si Hans tan Brook, sanasawan payunir ya masulok ya 30 años da, et manlilingkor ed United States. Nen 2005, tinmulong irad disaster relief kayari na bagyon Katrina. Kayari to et nan-apply iran ontulong ed construction project diad arum ya bansa balet ta ag-ira atawag. “Insan walay arengel min paliwawa ed kombension,” kuan nen Hans, “ya si Arin David et inawat to ya aliwan sikato so naabuloyan ya mangipaalagey na templo, kanian inuman toy plano to. Atan so tinmulong ed sikamin natalosan ya ayos labat ya umanen iray plano mi diad panaglingkor.” (1 Awa. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Inkuan met nen Brook, “Labay nen Jehova ya manggawa kami sananey ya plano.”

Nen arengel di Hans tan Brook iray balibalin eksperiensya na saray kaaro dan manlilingkor ed arum a bansa, apakiwas iran salien so manpayunir ed arum a bansa. Nen 2012, linma rad Ghana tan apat bulan iran akapanlingkor diman, tinmulong irad kongregasyon na sign language. Anggaman kaukolan day ompawil ed United States, say impanlingkor dad Ghana et akatulong pian nitultuloy dan iyunad bilay da so Panarian. Manlapu lad saman, akapanboluntaryo rad construction project na branch ed Micronesia.

NAMPARAAN IRA PIAN NAGAWA SO PIRAWAT DA

Panon kayon namparaan pian manlingkor ed pasen ya baleg so pankaukolan? ‘Nan-research ak na saray artikulo ed Panag-bantayan nipaakar ed panlingkor ed pasen ya baleg so pankaukolan,” kuan nen Stephanie. * “Imbagak met ed saray elder ed kongregasyon tan ed manangasikaso na sirkito tan say asawa to ya labay koy manlingkor ed arum a bansa. Manunad amin, mabetbet kon ipipikasi itan ed si Jehova.” Ontan met, pinansiansia nen Stephanie ya simpli so bilay to, kanian akatipon na pansuporta tod sarili to legan ya manlilingkor ed arum a bansa.

 Inkuan nen Hans: “Impikasi mi ya igiya kami nen Jehova lapud labay mi onlad pasen ya pangibakian tod sikami. Impikasi mi met so espisipikon petsa na panggawa mid implano mi.” Nansulat iyan sanasawa ed apatiran branch office. Kayarin inebatan na branch ed Ghana so sulat da, linma ra diman, pian ombisita na duay bulan. “Malikeliket kamin mikikimey ed kongregasyon,” kuan nen Hans, “kanian nambayag kami ni diman.”

Adria tan George

Si George tan Adria, sanasawan taga Canada ya asingger lan man-40, et naynay dan sankanonot ya si Jehova et bebendisyonan to ray maabig ya desisyon, aliwa labat ya saray maabig ya intension. Kanian kinmiwas ira pian nagawaan da so pirawat da. Walay kinontak dan sister ya manlilingkor ed Ghana tan dakel so tinepet dad sikato. Nansulat met irad branch ed Canada tan Ghana. “Tan nananap kami paraan pian mas napasimpli mi ni bilay mi,” kuan nen Adria. Lapud saratan ya ginawa da, akapanlingkor irad Ghana nen 2004.

NO PANON DAN INARAP IRAY SUBOK

Anto ray subok ed sikayo kasabi yo diman, tan panon yon inarap iratan? Say unaan ya subok ed si Amy et say pakakailiw. “Duman maong ed samay apasalan ko,” kuan to. Antoy akatulong? “Tatawagan ak na saray kapamilyak ya ibabaga dan aapresyaen dan maong so panlilingkor ko. Akatulong itan ed siak ya nodnonoten so rason no akin ya inmalis ak. Manguusar kami la na video no katongtong ko ray kapamilyak. Nanenengneng mi sakey tan sakey, kanian singa asitsingger labat ira.” Imbaga met nen Amy ya akatulong ed sikato so impikaaro tod  eksperiensyadon sister a taga diman pian natalosan to ray duman kultura. “Sikatoy naynay ya pantetepetan ko no agko atalosan no akin ya dumay reaksion na arum a totoo. Naamtaan kod sikato no antoy nepeg tan agnepeg a gawaen, akatulong itan a maong ed siak pian maliket kon nagawaan so ministeryok.”

Inistorya nen George tan Adria ya nen kasabi dad Ghana, singa ra pinmawil ed panaon nensaman. “Imbes ya washing machine, manguusar kami na timba. Say panagluto et mabaybayag ya maong nen samay apasalan mi la,” kuan nen Adria. “Balet saraman ya mairap ya situasyon et nagmaliw labat ya balo iran eksperiensya.” Oniay kuan nen Brook: “Anggano wala ray kairapan ya dadalanen mi ran payunir, malikeliket so bilay mi. No paniibaen mi ray eksperiensya mi, singa ra balibalin bouquet na saray pakanodnonotan ya papablien mi.”

MAKAPALIKET YA MINISTERYO

Akin et irerekomenda yod arum iyan klase na panaglingkor parad Panarian? “Makapaliket so manpulong ed teritoryan labalabay na totoon naamtaan so katuaan tan labay day paiyaralan na Biblia ya inagew-agew,” kuan nen Stephanie. “Say panlingkor ed pasen ya mas baleg so pankaukolan et sakey ed saray alay abig ya desisyon ko!” Nen 2014, akiasawa si Stephanie ed si Aaron, tan natan et manlilingkor irad branch office ed Ghana.

“Balibalin eksperiensya,” kuan nen Christine, payunir a taga Germany ya masulok ya 30 años to. Nanlingkor si Christine ed Bolivia antis ya linmad Ghana. Inyarum to: “Lapud arawi ak ed pamilyak, naynay ak ya onkekerew na tulong ed si Jehova. Mas apaapit ak ed sikato. Aliknak met so nikadkaduman pankakasakey na saray lingkor nen Jehova. Nagmaliw ya mas makabaliksan so bilay ko lapud sayan panaglingkor.” Akiasawa si Christine ed si Gideon, tan saniba ran manlilingkor ed Ghana.

Christine tan Gideon

Ibagad sikatayo nen Filip tan Ida no antoy ginawa da pian natulongan ya onaligwas iray iyaaralan da. “Dati et 15 o masulok ni so iyaaralan mi Biblia, balet ginawa min anggad 10 labat pian mas nibangat mi ran maong.” Kasin agunggonaan iray iyaaralan da? Imbaga nen Filip: “Inyaralan koy kalangweran ya si Michael. Sarag toy manaral ya inagew-agew tan manpaparaan ya maong kanian asumpal mi ed sakey bulan so libron Ibabangat na Biblia. Kayari na satan, si Michael et nagmaliw ya agbautismadon manangipalapag. Diad inmunan agew na impanpulong to, imbaga tod siak, ‘Sarag ton ibaan yo ak ed saray iyaaralan koy Biblia?’ Abigla ak. Impaliwawa nen Michael ya talora lay nigapo ton iyaralan tan kaukolan toy tulong ed pangikondukta.” Talagan baleg so pankaukolan parad dakel ya managbangat na Biblia, ta anggan saray iyaaralan et manbabangat met la!

Ida tan Filip

Inistorya nen Amy no panon ton naamtaan ya tampol ya baleg so pankaukolan: “Nen kakkasabi mid Ghana, nampulong kamid melag ya baryo tan nananap kami na saray emel. Say aromog mi et aliwan saksakey, noagta waloran emel diad saman labat ya baryo!” Akiasaway Amy ed si Eric, tan manlilingkor ira bilang espisyal payunir. Wala rad kongregasyon na sign language pian ontulong ed arum ed masulok ya 300 ya emel a manangipalapag tan saray interesado ed satan a bansa. Diad impanlingkor nen George tan Adria diad Ghana, naeksperiensya dan mismo so bilay na saray misionero. Malikeliket ira nen naimbitaan iran manaral ed koma 126 ya klase ed Gilead School! Natan et manlilingkor ira bilang misionero ed Mozambique.

APAKIWAS LAPUD ARO

Makapaliket ya nanengneng so dakdakel ya nanlapud arum a bansa ya makulin mitutulongan ed saray agagi diad kimey a panag-ani. (Juan 4:35) Diad sakey taon, say average na manpapabautismo diad Ghana et 120 ya totoo kada simba. Singa saray 17 ya boluntaryo ya linmad Ghana, diad interon mundo et nilibo ni ran manangipalapag so papakiwasen na panangaro dad si Jehova pian “mabulbulos dan iyapay so inkasikara.” Manlilingkor irad saray lugar ya baleg so pankaukolan parad dakel ya manangipalapag na Panarian. Seguradon napapaliket na sarayan mabulbulos ya mankikimey so puso nen Jehova!​—Sal. 110:3; Pro. 27:11.

^ par. 9 Nengnengen iray artikulon “Sarag Mo Kasi Manlingkor ed Pasen a Babaleg so Pankaukolan?” tan “Makaonla Ka Met Kasi ed ‘Macedonia’?”—Say Panag-bantayan, Abril 15 tan Disyembre 15, 2009.