Onlad karga

Onlad saray karga

Misalamat ed si Jehova tan Nabendisyonan Ka

Misalamat ed si Jehova tan Nabendisyonan Ka

“Misalamat kayod si Jehova, ta sikatoy maomaong.”SAL. 106:1NW.

1. Akin ya manepeg labat ya misalamat tayod si Jehova?

SI Jehova so lapuan na “amin a maong a regalo tan amin ya ayadyarin langkap,” kanian manepeg labat ya misalamat tayod sikato. (Sant. 1:17) Bilang maaron Pastol tayo, iiter ton amin so pankaukolan tayod pisikal tan espiritual. (Sal. 23:1-3) Sikato so “salimbengan tayo tan biskeg tayo,” lalo lad panaon na gonigon! (Sal. 46:1) Lapud satan, parehoy nalilikna tayo ed samay salmistan angisulat: “Misalamat kayod si Jehova, ta sikatoy maomaong; say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.”Sal. 106:1NW.

Say teksto tayo ed taon 2015: “Misalamat kayod si Jehova, ta sikatoy maomaong.”Salmo 106:1, NW.

2, 3. (a) Akin ya mapeligro so pangibaliwalad saray bendisyon tayo? (b) Anto ran tepet so ebatan tayod sayan artikulo?

2 Akin ya importantin aralen so nipaakar ed pisasalamat? Singa nipropesiya, saray totoo diad sarayan kaunoran ya agew et agda amtay misalamat. (2 Tim. 3:2) Ibabaliwala da iray bendisyon ya naaawat da. Minilyon so naimpluensiaan na materyalistikon ugali kanian ag-ira kontento ed no antoy walad sikara. Posiblin  naalisan tayo met na ontan ya ugali. Singa saray Israelita nensaman, ompan nibaliwala tayo met so mablin relasyon tayod si Jehova tan saray bendisyon ya iiter tod sikatayo.Sal. 106:7, 11-13.

3 Nonoten pa met so posiblin nagawa no makakaeksperiensya tayo ray subok. Diad saratan a panaon, mainomay ya onkapuy so liknaan tayo kanian agtayo la naimano iray bendisyon tayo. (Sal. 116:3) Anto sirin so gawaen tayo pian nawalaan itayoy maapresyan puso tan napansiansia itan? Tan antoy makatulong pian mansiansia tayon positibo anggano wala ray dadalanen tayon graben subok? Atan so aralen tayo.

‘AMAYAMAY SO GINAWAM, O JEHOVA’

4. Antoy nepeg tayon gawaen pian mansiansian maapresya so puso tayo?

4 No labay tayoy nawalaan na maapresyan puso tan napansiansia tayo itan, nepeg tayon bidbiren tan dalepdepen iray bendisyon nen Jehova tan nonoten a maong so matoor a panangaro ya ipapanengneng to. Nen ontan so ginawa na salmista, nandinayewan to ray amayamay a makapakelaw ya ginawa nen Jehova.Basaen so Salmo 40:5; 107:43.

5. Antoy naaralan tayod si apostol Pablo nipaakar ed panangapresya?

5 Dakel so naaralan tayod si apostol Pablo nipaakar ed panangapresya. Mabetbet ton pisasalamatan so Dios diad pikakasi to kanian mapatnag ya dinalepdep to ray bendisyon ya naawat to. Binidbir nen Pablo ya sikatoy “manag-ayew tan managpasegsegang tan agmangikabkabilangan a too.” Kanian misalsalamat ta anggano dakel so kasalanan tod apalabas, sikatoy kinasian na Dios tan Kristo tan tinuro da parad sakey a ministeryo. (Basaen so 1 Timoteo 1:12-14.) Inapresya met a maong nen Pablo iray kapara ton Kristiano tan naynay ton pisasalamatan si Jehova lapud maabig iran kualidad da tan matoor ya panlilingkor da. (Fil. 1:3-5, 7; 1 Tes. 1:2, 3) Tan no wala ray dadalanen ton subok, tampol ya misasalamat ed si Jehova lapud suporta na agagi tod espiritual. (Gawa 28:15; 2 Cor. 7:5-7) Kampegan pinaseseg nen Pablo iray Kristiano: “Ipanengneng yon misalsalamat kayo . . . , tan bilinen so sakey tan sakey diad panamegley na saray salmo, saray panangidayew ed Dios, [tan] mararakep iran espiritual a kanta.”Col. 3:15-17.

PANDALEPDEP TAN PIKAKASI—MAKATULONG PIAN MANSIANSIAN MAAPRESYA

6. Anto ran espisipikon bendisyon so pisalsalamatan mod si Jehova?

6 Panon mon naalig so maong ya alimbawa nen Pablo? Nepeg mon dalepdepen iray ginawa nen Jehova parad sika. (Sal. 116:12) No bilang walay mantepet ed sika, ‘Anto ran bendisyon nen Jehova so pisalsalamatan mo?’ antoy iyebat mo? Kasin say mablin relasyon mod si Jehova? Odino say pakaperdonay kasalanan mo lapud dondon bagat nen Kristo? Kasin bitlaen mo ray kangaranan na agagin tinmulong ed sika pian nasarag mo ray subok? Agta misalsalamat ka met lapud asawam tan ananak mo? No ipanaon moy pandalepdep ed saratan ya bendisyon ya inter na maar-aron Amam ya si Jehova, say pusom et manleppuad apresasyon tan napakiwas kan misalamat ed sikato diad inagew-agew.Basaen so Salmo 92:1, 2.

7. (a) Akin ya nepeg tayon ipilad pikakasi tayo so pisasalamat? (b) Antoy maabig ya epekto ed sika no misalamat kad Jehova diad pikakasim?

7 No naynay ya walad nonot tan puso tayo iray bendisyon tayo, napakiwas itayon manpikasi ed si Jehova tan misalamat ed  sikato. (Sal. 95:2; 100:4, 5) Parad dakel ya totoo, manpikasi labat ira no walay kerewen dad Dios. Balet amta tayon naliliketan si Jehova no ibabalikas tayoy pisasalamat ed amin ya wala lad sikatayo. Nabasad Biblia so dakel ya lingkor na Dios ya impapuson akisalamat ed si Jehova diad pikakasi ra, singa si Hana tan Hezekias. (1 Sam. 2:1-10; Isa. 38:9-20) Kanian alig mo so inkamaapresya da. On, diad pikakasim et pisalamatan moy Jehova lapud saray bendisyon tod sika. (1 Tes. 5:17, 18) Maabig so epekto na satan. Oninaway liknaan mo, mas onaralem so panangarom ed si Jehova, tan mas onapit kad sikato.Sant. 4:8.

Anto ran bendisyon nen Jehova so pisalsalamatan mo? (Nengnengen so parapo 6, 7)

8. Antoy rason ya nayarin naandi so panangapresya tayod amin ya ginawa nen Jehova parad sikatayo?

8 No ag-itayo maalwar, mainomay ya naandi so panangapresya tayod saray regalo nen Jehova. Akin? Lapud ag-itayo perpekto tan atawir tayoy ugali na inmunan atateng tayo. Inikdan ira nen Jehova na balibalin ayaman diad paraiso. Wadtan lan amin so kaukolan da, tan walay ilalo dan manbilay ya andi-angga. (Gen. 1:28) Balet agda inapresya iray bendisyon da. Nagmaliw iran makasarili tan mas ni so labay da. Bilang resulta, aminpinsan ya naandi so amin ya walad sikara. (Gen. 3:6, 7, 17-19) Manbibilay itayod mundo ya saray totoo et agda amtay misalamat, kanian nayarin naimpluensyaan da itayo. Ompan nibabaliwala tayo lay pikakaaro tayod si Jehova tan say pribilehyon magmaliw a kabiangan na internasyonal ya impanaagi tayo. Posiblin magmaliw lan manuna ed sikatayo iray bengatlan walad sayan mundo ya asingsingger lan naderal. (1 Juan 2:15-17) Pian ag-itayo napatitan, kaukolan tayon dalepdepen iray bendisyon tayo tan naynay ya misalamat ed si Jehova ta nagmaliw tayon sakey ed saray lingkor to.Basaen so Salmo 27:4.

NO WALA RAY SUBOK

9. Akin ya nepeg tayon dalepdepen iray bendisyon tayo no wala ray graben subok?

9 Ontulong so inkamaapresya pian nasarag tayo ray graben subok. Ompan onkapuy so liknaan tayo no biglan walay onsabin problema ya umanen toy bilay tayo, singa say agpanmatoor na asawa, graben sakit, ipatey na inad-aro, odino saray kalamidad. Diad ontan iran panaon, naligliwa tan napabiskeg tayo no dalepdepen tayo  ray bendisyon tayo. Imanoen pa irayan eksperiensya.

10. Panon ya agunggonaan si Irina lapud dadalepdepen to ray bendisyon to?

10 Si Irina * et regular payunir ed United States. Say asawa to ya nanlingkor bilang elder et agnanmatoor ed sikato tan tinaynan toy Irina tan saray ananak da. Antoy akatulong ed si Irina ya mantultuloy ya manlingkor ed si Jehova? Inkuan to: “Misalsalamat ak ed pangaasikaso nen Jehova ed siak. Inagew-agew kon bibilangen iray bendisyon ko, kanian mas naaapresyak so pribilehyo ya kabat tan inaro ak na maasikason Ama tayod tawen. Antak ya agto ak balot taynan.” Anggano dakel so probleman dinalan nen Irina, asarag to iratan lapud maliket a disposisyon to, tan napapaseseg toy arum.

11. Antoy akatulong ed si Kyung-sook pian naanosan toy graben sakit to?

11 Si Kyung-sook, a tagad Asia, et masulok ya 20 taon ya nampayunir kaibay asawa to. Anggano dakel lan problema so dinalan dan sanasawa, matalek iran maksil so laman da. Balet biglan a-diagnose ya wala manayay graben lung cancer to tan tinaningan na doktor ya talora anggad anem bulan labat lay pambilay to. Inkuan nen Kyung-sook: “Talagan grabe epektod siak na sayan sakit ko. Pakaliknak et anggapo lay ilalok, tan natatakot ak ya maong.” Antoy akatulong ed si Kyung-sook? Inkuan to: “Kada labi antis ak ya onugip, onla ak ed rooftop na abung mi tan maksil kon ipikasi so limaran bengatla ya pisalsalamatan ko ed satan ya agew. Kayari to et agak la tanton mapaga tan napapakiwas ak ya ibalikas so panangarok ed si Jehova.” Antoy epekto na nilabilabin pampipikasi nen Kyung-sook? Inkuan to: “Amoriak ya susuportaan itayo nen Jehova diad panaon ya wala ray subok tan mas dakerakel so bendisyon ed bilay tayo nen saray subok.”

Kaiba toy akaliktar ya agi ton si John (Nengnengen so parapo 13)

12. Panon ya aligliwa si Jason nen naandid bilay so asawa to?

12 Si Jason ya manlilingkor ed branch office diad Africa, et masulok lan 30 taon ya walad full-time. Inkuan to: “Pitoy taon lay apalabas, naandid bilay so asawak. Ansakisakit man ed siak. Onkakapuy so liknaan ko no nanonotan koy dinalan to legan ton lalabanay cancer.” Antoy akatulong ed si Jason? Inkuan to: “Aminsan, walay anonotan kon maliket ya eksperiensya mi nen asawak, kanian akisalamat ak ed si Jehova. Akainawa ak tan manlapu lad saman et naynay ak ya misasalamat ed si Jehova ed saray nanonotan kon maliket ya ginawgawa mi. Lapud satan et baleg so angumanan na panmoriak. Ansakisakit nin siansia ed siak so impatey nen asawak, balet mas positibo ak la natan lapud lanang kon pisasalamatan si Jehova ed maliket ya impaniba mi tan ed pribilehyon makapanlingkor kaiba so sakey a toon mangaaron maong ed sikato.”

“Misalsalamat ak ta si Jehova so Dios ko.”—Sheryl

13. Antoy akatulong ed si Sheryl pian nalabanan toy ermen lapud naandi lawarin amin so kapamilya to?

13 Lapud maksil ya bagyon Yolanda ed Pilipinas nen 2013, naandi lawarin amin ed si Sheryl, ya diad saman et 13 años to ni labat. Inkuan to: “Aderal so abung mi, tan anggapo lawari akerad pamilyak.” Inatey so ama, ina, tan taloran agagi to lapud maksil ya storm surge. Antoy akatulong ed si Sheryl pian nasarag to iyan trahedya tan agnadaeg na ermen to? Sikatoy walaan na maapresyan puso tan dadalepdepen to ray bendisyon ya siansia nin walad sikato. “Anengneng koy amin a ginawa na saray agagi pian tulongan tan pasesegen so amin  ya mankaukolan. Amtak ya ipipikasi ak na saray agagi ed interon mundo.” Inkuan to ni: “Misalsalamat ak ta si Jehova so Dios ko. Lanang ton iiter iray pankaukolan tayo.” On, say pangapresyad saray bendisyon tayo so epektibon panlaban pian ag-itayo nadaeg na ermen. Ontulong so maapresyan puso pian naanosan tayoy anggan anton subok ya onsabi.Efe. 5:20; basaen so Filipos 4:6, 7.

‘MANLIKET AK ED SI JEHOVA’

14. Anton balibalin ilalo so aalagaren tayo? (Nengnengen so litrato ed gapo na artikulo.)

14 Manlapu la nensaman, maliket iray lingkor nen Jehova ed saray bendisyon da. Singa bilang, nen inliktar nen Jehova iray Israelita ed si Faraon tan say armada to diad Ambalangan Dayat, angansion ira na panangidayew tan pisasalamat lapud liket da. (Exo. 15:1-21) Natan, sakey ed saray mabmablin bendisyon tayo et say ilalo ya asingger lan naandi so amin ya lapuan na ermen tan paniirap. (Sal. 37:9-11; Isa. 25:8; 33:24) Imadyinen pay nalikna tayo no deralen la nen Jehova so amin ya kalaban to tan panayamen to itayo ed balon mundo ya walay kareenan tan inkatunong. Seguradon pisalsalamatan tayod satan si Jehova!Apo. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Antoy determinadom a gawaen ed interon taon na 2015?

15 Iilaloan tayo ya diad taon 2015 et makaawat tayoy dakdakel a bendisyon manlapud si Jehova. Siempre, walan wala ray subok. Balet antokaman so onsabi, amta tayo ya ag-itayon balot taynan nen Jehova. (Deu. 31:8; Sal. 9:9, 10) Itultuloy ton iter so amin ya kaukolan tayo pian matoor tayon makapanlingkor ed sikato. Komon ta determinado tayon aligen si propetan Habacuc, ya inkuan to: ‘Anggano say kiew a higos agmanrosas, anggano agmanbunga so ubas, say kimey na olibo et onkulang, saray uma agmamapaway na tagano, say pulok na karnero napegpeg ed panangipukokan, tan anggapoy pulok na ayep diad saray panangiwian. Anggaman ontan, manliket ak ed si Jehova, manliket ak ed Dios na kilalaban ko.’ (Hab. 3:17, 18) On, diad sayan taon, komon ta malikeliket tayon dalepdepen iray bendisyon tayo pian napakiwas itayon tumboken so bilin na teksto tayod taon 2015: “Misalamat kayod si Jehova, ta sikatoy maomaong.”Sal. 106:1NW.

^ par. 10 Sinalatan so arum ya ngaran ed sayan artikulo.