Onlad karga

Onlad saray karga

Abuloyan si Jehova ya Pabiskegen tan Protektaan Toy Panamaley Yo

Abuloyan si Jehova ya Pabiskegen tan Protektaan Toy Panamaley Yo

‘No aliwan si Jehova so mangiyagel ed syudad, andi kakanaan so pampuyat na bantay.’SAL. 127:1b.

1, 2. (a) Akin ya abalang na 24,000 ya Israelita so mabmabli ran bendisyon? (b) Akin ya satan ya agawa nensaman et importante ed sikatayo natan?

ANTIS ya makaloob so bansan Israel ed Insipan a Dalin, libo-libon lalaki so ‘nanggaway pilalawanan ed saray anak nen Moab.’ Lapud satan, 24,000 so pinatey nen Jehova. Isip yo pa—asingsingger da lan naawat so tawir ya abaybayag da lan aalagaren! Makapaermen balet ta abalang day mabmabli ran bendisyon lapud nampadaeg irad tukso.Num. 25:1-5, 9.

2 Satan ya makapaermen ya agawa et nirekord “bilang pasakbay ed sikatayo ya asabian na anggaan na saray sistema na mundo.” (1 Cor. 10:6-11) Natan ya manbibilay tayo lad sampot a kabiangan na “kaunoran iran agew,” asingsingger tayo lad matunong a balon mundo. (2 Tim. 3:1; 2 Ped. 3:13) Makapaermen balet ta wala ray lingkor nen Jehova ya agnanalwar kanian akagawa ray imoral. Aanien da la ray ampait ya resulta na ginawa ra, tan no ag-ira magbabawi, nabalang da met so bilay ya andi-angga ed Paraiso.

3. Akin et kaukolan na sanasawa so panangigiya tan proteksion nen Jehova? (Nengnengen so litratod sayan pahina.)

3 Sayan mundo et napnoy imoralidad, kanian kaukolan na  sanasawa so panangigiya tan proteksion nen Jehova pian aliwan andi-kakanaan so pansasagpot dan iyagel odino protektaan so panamaley da. (Basaen so Salmo 127:1.) Aralen tayo no panon ya napaelet na sanasawa so ulopan da diad pamprotekta ed puso ra, iyapit ed Dios, pangisulong na balon personalidad, pamasiansiad maabig ya komunikasyon, tan pangiter ed kanepegan na balang sakey.

PROTEKTAAN MOY PUSOM

4. Anto ray rason no akin ya wala ray Kristianon atukson manggaway imoral?

4 Panon ya posiblin natukso so sakey a Kristiano ya manggaway imoral? Kaslakan ya onggagapo itan ed mata. Imbaga nen Jesus: “Siopaman a naynay ya onlilinggis ed sakey a bii tekep na pampilpilalek ed sikato et akikalugoran la ed sikato dia ed puso to.” (Mat. 5:27, 28; 2 Ped. 2:14) Dakel ya Kristianon akagaway kasalanan et pinakapuy day moral ya depensa ra ta manbabantay iray pornograpiya, tan manbabasa iray literatura odino onnenengneng irad saray walad Internet ya liingen toy seksual a pilalek. Say arum et manbabantay na saray pelikula, palabas ed teatro, odino programad TV ya napnoy imoral iran eksena. Wala met so arum ya oonla ni ingen ed saray nightclub o cabaret tan ed saray lugar ya walay sensual ya masahe.

5. Akin ya nepeg tayon protektaan so puso tayo?

5 Wala ray atukso lapud nananap iray atension na arum, aliwan diad asawa ra. Manbibilay itayod mundo ya anggapoy kontrol na totoo ed sarili da tan panliketan day amin a klase na imoralidad. Lapud satan et nayarin main-inomay ya ontubod mapalikdon puso tayo so romantikon liknaan ed agtayo asawa. (Basaen so Jeremias 17:9, 10.) Imbaga nen Jesus: “Say puso so panlalapuan na saray mauges a panagkatunongan, panagpatey, pikakalugoran, pilalawanan.”Mat. 15:19.

6, 7. (a) Antoy posiblin nagawa no ontubod puso tayo so mauges iran pilalek? (b) Panon tayon napaliisan so pankasalanan ed si Jehova?

6 No linmamut lad mapalikdon puso so mauges iran pilalek, say duaran too ya nagugustoan day sakey tan sakey et pantongtongan da la ray bengatlan nepeg da labat komon ya itongtong ed asawa da. Insan manggawa la ray baraan pian makapaniba ira. Lanang iran mannenengneng ya kunwari et nibanbana labat. No maap-apit lay liknaan dad sakey tan sakey, onkapuy lay depensa rad moral. Tan mairap da lan pultoten so relasyon da, anggano amta ran aliway gagawaen da.Uli. 7:21, 22.

7 Nalingwanan da la ray moral ya estandarte nen Jehova no say makapuy ya pilalek tan pantotongtong da et tumbokan la na bembenay lima, angoban, lakapan, tan arum nin balikas na panangaro, ya para labat komon ed asawa ra. ‘Asagyat tan atangguyor ira na dilin pilalek da.’ Tan diad kaunoran, lapud agda la apokpokan itan ya pilalek, akagawa iray seksual ya imoralidad. (Sant. 1:14, 15) Talagan makapaermen! Apaliisan komon itan no inabuloyan day Jehova ya paaralemen so respeto dad inkasagrado na panangasawa. Panon ya niwalad sakey a too so ontan ya respeto?

MANTULTULOY YA ONAPIT ED DIOS

8. Panon ya ontulong so pikakaaro ed si Jehova pian naprotektaan tayo ed imoralidad?

8 Basaen so Salmo 97:10. Ontulong so pikakaaro ed si Jehova pian naprotektaan tayo ed imoralidad. Legan tayon nanaaralan iray balibalin kualidad na Dios, pansagpotan tayon ‘aligen bilang inad-aron  ananak to, tan mantultuloy itayon mankurang ed aro.’ Bilang resulta, napabiskeg itayon ipulisay so “pilalawanan tan amin a klase na karutakan.” (Efe. 5:1-4) Amta na saray sanasawa ya “ukomen na Dios iray managlawan tan managkalugoran,” kanian nepeg dan gawaen so anggaay nayarian dan pagalangan so panangasawa pian ag-itan narutakan.Heb. 13:4.

9. (a) Panon ya alabanan nen Jose so tukson manggaway imoral? (b) Antoy naaralan tayod alimbawa nen Jose?

9 Wala ray lingkor na Dios ya inabuloyan dan onkapuy so depensa rad moral lapud miuulop irad saray katrabaho dan aliwan Tasi kayari trabaho. Anggan diad oras na trabaho et posiblin walay tukso. Ontan so agawad kalangweran ya si Jose. Legan ya walad trabaho, amta to ya walay panggustod sikato na asawa na amo to. Inagew-agew ton aakitey Jose, ya anggad aminsan et ‘siningkat toy kawes nen Jose a kuan to, Miakdol kad siak!’ Balet batik si Jose. Antoy akatulong ed si Jose pian mansiansian malet so espiritual a depensa to? Sikatoy determinadon protektaan so relasyon tod Dios kanian akapanmatoor. Lapud satan ya desisyon to, nakal ed trabaho tan nipriso, balet sikatoy benendisyonan nen Jehova. (Gen. 39:1-12; 41:38-43) Kanian diad lugar na trabaho odino anggan iner, nepeg ya paliisan na saray Kristiano iray makapatukson situasyon ya kaibay agda asawa.

ISULONG SO BALON PERSONALIDAD

10. Panon ya naprotektaan na balon personalidad so panamaley?

10 Say balon personalidad et “apalsa unong ed linawa na Dios tan mitunosan ed saray kakaukolanen na tuan inkatunong tan katooran,” kanian protektaan na satan so sanasawa ed seksual ya imoralidad. (Efe. 4:24) No isulong tayo so balon personalidad, ‘papateyen’ tayo ray kabiangan na laman tayo “nipaakar ed pilalawanan, karutakan, kagletan ed sekso, makapasakit a pilalek, tan inkaagum.” (Basaen so Colosas 3:5, 6.) Ipapatnag na salitan ‘pateyen’ ya determinado itayon onaksion pian labanan so imoral iran pilalek. Paliisan tayoy antokaman ya liingen toy seksual a pilalek ed agtayo asawa. (Job 31:1) No manbilay itayo unong ed linawa na Dios, naaralan tayon ‘busolen so mauges tan ompeket ed maong.’Roma 12:2, 9.

11. Panon ya napabiskeg na balon personalidad so ulopan na sanasawa?

11 No isulong tayoy balon personalidad, aaligen tayo ray kualidad nen Jehova. (Col. 3:10) Talagan nabendisyonan so sanasawa no pabiskegen day moral ya depensa ra diad pangisulong dad “panangabagey, kaabigan, kapaabebaan na nonot, inkaulimek, tan andukey a panag-anos”! (Col. 3:12) Wala met so pankakasakey da no aabuloyan dan ‘manuley ed kapusoan da so deen na Kristo.’ (Col. 3:15) Lapud walay “aralem a panamabli [da] ed balang sakey,” sikara lay unonan ‘mangipanengneng na galang’ ed asawa ra.Roma 12:10.

12. Parad sika, anto ran kualidad so kaukolan pian magmaliw a maliket so panangasawa?

12 Nen tinepetan so sakey ya sanasawa no anto ran kualidad so akatulong pian maliket so ulopan da, oniay imbaga nen Sid, say asawan laki: “Say aro so manunan kualidad ya pampepelengan min naynay ya ipanengneng. Tan apaneknekan mi met ya importantin maong so inkaulimek.” Tan oniay inyarum na asawa ton si Sonja: “Kakkaukolan so kaabigan. Tan ipapanengneng mi met so inkamapaabeba, anggano  aliwan lanang ya mainomay so panggawad satan.”

PANSIANSIAEN SO MAABIG YA KOMUNIKASYON

13. Antoy sakey a kaukolan pian malet so ulopan na sanasawa, tan akin?

13 Say maong ya komunikasyon so sakey ed saray paraan pian mansiansian malet so ulopan na sanasawa. Makapaermen balet ta wala ray arum ya mas marespeto ni pitotongtong dad saray agda kabat odino ed alaga dan ayep nen say ed asawa ra! No diad panamaley et walay ‘panem-em na sakit na linawa, pasnok, sanok, paneeyagan, tan makapasakit a salita,’ kalkalnan onkapuy so espiritual a depensa na sanasawa. (Efe. 4:31) Naderal so ulopan da no makritiko tan sarkastiko so panagsalita ra. Kanian imbes ya ontan, nepeg dan pabiskegen so relasyon da diad maabig, maabagey, tan maaron pitotongtong.Efe. 4:32.

14. Antoy nepeg a paliisan na sanasawa?

14 Tua, ibabaga na Biblia ya walay “panaon ya agyesel.” (Ecl. 3:7) Balet agto labay ya ibagan ayos labat no agtayo katongtongen so asawa tayo—deralen na satan so maong ya komunikasyon. Imbaga na sakey ya asawan bii a tagad Germany: “Nasakitan so asawam no agmon balot katongtongen.” Balet inyarum to: “Anggano aliwan mainomay so pansiansian kalmado no walay agpantatalosan, aliwan maabig no ipaway moy sanok mo pian labat onlemew so liknaan mo. Ta ompan makapansalita o makagawa kay bengatlan pakasakitan na asawam, kanian lalon onloor laingen so problema.” Agnasolusyonan na sanasawa so problema no puro eyagan odino ag-ira mantongtong. Balet no solusyonan dan tampol so agpantatalosan pian agla itan pansengegan na kolkol, ombiskeg so ulopan da.

15. Panon ya napaelet na maabig ya komunikasyon so ulopan na sanasawa?

15 Onelet so ulopan yo no mangigana kayoy panaon pian ibalikas so nalilikna tan nononoten yo. Aliwan say ibabaga yo labat so importante noagta pati say paraan na pangibaga  yo. Kanian anggano tensyonado so situasyon, komon ta inap-apiger nin siansiay panagsalita yo, kaibad satan so tonaday boses tan saray salitan usaren yo. No ontan, mas dengelen ka na asawam. (Basaen so Colosas 4:6.) Napaelet na sanasawa so relasyon da panamegley na maabig ya komunikasyon no saray salitan usaren da et makapabiskeg tan makagunggona.Efe. 4:29.

Napaelet na sanasawa so relasyon da panamegley na maabig ya komunikasyon (Nengnengen so parapo 15)

ITER SO KANEPEGAN NA BALANG SAKEY

16, 17. Akin ya importantin malikas so sanasawa ed emosyonal tan seksual a pankaukolan na balang sakey?

16 Napaelet met na sanasawa so panamaley da no iyuna day pankaabigan na asawa ra, ya aliwan say sarili da labat so nonoten da. (Fil. 2:3, 4) Nepeg ya malikas so sanasawa ed emosyonal tan seksual a pankaukolan na balang sakey.Basaen so 1 Corinto 7:3, 4.

17 Makapaermen balet ta wala ray sanasawa ya isisiblet day pangibalikas na panangaro odino seksual ya relasyon. Tan iisipen na arum a lalaki ya singa ra aliwan laki no maar-aro irad asawa ra. Ibabaga na Biblia: “Sikayo ra met a lalaki, talosan tan pagalangan yoy kaasawaan yo.” (1 Ped. 3:7, Maung a Balita) Kaukolan ya natalosan na asawan laki ya aliwan say seksual a relasyon labat so kanepegan na asawa to. Mas naliketan so asawan bii ed balikas na panangaro no say asawan laki et maar-aron lanang, aliwa labat ya diad seksual a relasyon da. No ipanengneng dan dua so maaron konsiderasyon, mas napenek day emosyonal tan pisikal a pankaukolan na balang sakey.

18. Panon ya napaelet na asawan laki tan bii so relasyon da?

18 Tua, anggapoy nibaraan na asawan laki o bii pian agmanmatoor ed asawa to. Balet no ambetebetel so pidedeneng na asawa to, ompan mananap na panangaro ed arum. (Uli. 5:18; Ecl. 9:9) Kanian oniay ipapaseseg na Biblia ed saray sanasawa: ‘Agyo isisiblet so kanepegan na kada sakey, nilikud no walay nampaknaan yon dua ed loob na sakey ya aturon panaon.’ Akin? “Pian agkayo naynay a tuksoen nen Satanas ta agyo nakontrol so inkasikayo.” (1 Cor. 7:5) Ansakisakit so resulta no abuloyan na sanasawa ya samboten nen Satanas so panaon ya ‘agda nakontrol so sarili da’ tan tuksoen toy sakey ed sikara ya mikalugoran! Balet no anapen na balang sakey so pankaabigan na asawa to, “aliwan say pankaabigan ton dili,” tan iter toy kanepegan na asawa to bilang balikas na panangaro aliwan lapud obligasyon, ombiskeg so relasyon dan sanasawa.1 Cor. 10:24.

ITULTULOY YA PROTEKTAAN SO PANAMALEY YO

19. Antoy determinado tayon gawaen, tan akin?

19 Asingsingger tayo lad matunong ya balon mundo. Kanian makapaermen no natukso itayo lapud pilalek na laman ya singa agawad saramay 24,000 ya Israelita diad Patar na Moab. Kayarin deniskribe ed Salita na Dios itan ya makapabaing tan makapasinagem ya agawa, oniay nabasa tayon pasakbay: “Samay maniisip a sikatoy akaalagey et manalwar komon ya agnatumba.” (1 Cor. 10:12) Kanian importante sirin ya pabiskegen so panamaley tayo diad panmatoor tayod si Aman Jehova tan ed asawa tayo. (Mat. 19:5, 6) On, natan lay panaon ya ‘gawaey anggaay nayarian tayo pian naromog to itayon andiay mantsa tan andiay pakabalawan tan walad kareenan.’2 Ped. 3:13, 14.