Onlad karga

Onlad saray karga

Alisa

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Turkey

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Turkey

SARAY Kristiano nen inmunan siglo et nansagpot ya maong pian nipulong so “maong a balita na Panarian” ed dakel a totoo. (Mat. 24:14) Wala ni ingen iray linmad arum a bansa. Singa bilang, si apostol Pablo et linmad lugar a tatawagen natan ya Turkey tan dakel a lugar ditan so nila ton pinulongan bilang misionero. * Kalabas na 2,000 ya taon, nen 2014, diad Turkey lamet so akapokusan na espisyal ya kampanya a panagpulong. Akin ya inorganisa itan ya kampanya? Siopa ray akibiang?

“ANTOY NAGAGAWA?”

Walay masulok ya 2,800 a manangipalapag diad Turkey, balet say populasyon na bansa et 79 milyon. Labay ton ibaga, say ratio na manangipalapag ed populasyon na Turkey et ngalngali 1 ed kada 28,000. Kanian daiset ni labat ed saray manaayam ditan so apulongan na saray Tasi. Say gagala na espisyal a kampanya et pian sabien so dakel a totoo anggad posible diad antikey a panaon. Manga 550 ya agagin mansasalitay Turkish ya nanlapud arum a bansa so nambiahe paonlad Turkey tan nampulong ira kaibay agagi ditan legan na kampanya. Antoy agawaan da?

Dakdakel so apulongan. Oniay insulat na sakey a kongregasyon diad Istanbul: “Nen anengneng kami na saray totoo, intepet da: ‘Walay espisyal a kombension yo dia? Anggan iner et walay Tasi!’” Onia met so insulat na kongregasyon ed syudad na Izmir: “Walay lakin mantratrabaho ed paradaan na taxi so inmasingger ed sakey ya elder diman tan intepet to, ‘Antoy nagagawa? Pasyaan la amoy kimey yo?’” On, sankaimano so kampanya.

Steffen

Na-enjoy a maong na saray agagin nanlapud arum a bansa so panagpulong. Imbaga nen Steffen a taga Denmark: “Inagew-agew ya walay napupulongan kon agto nin balot arengel so nipaakar ed si Jehova. Aliknak ya talagan nipapakabat ko so ngaran nen Jehova.” Insulat nen Jean-David a taga France: “Diad loob na pigaran oras et sakey ya street labat so napupulongan mi. Balibali man! Maslak ed saray totoo et agda kabat iray Tasi nen Jehova. Diad amin lawarin puerta et walay nakakatongtong mi, manpapabantay kami na video, tan makakapangitilak kami na literatura ed unabung.”

Jean-David (pegley)

 Saramay 550 ya agagin akibiang et akapangiyopresi na manga 60,000 ya literatura diad loob labat na duay simba! Lapud kampanya et dakdakel so apulongan.

Mas sinmeseg iray agagi. Balibali epekto na espisyal ya kampanya ed saray agagid Turkey. Dakel so namplanon manlingkor ya full-time. Diad tua, naaruman na 24 porsiento so bilang na regular payunir diad loob na 12 bulan kayari na kampanya.

Şirin

Saramay akibiang ya nanlapud arum a bansa et imbaga da no antoy epekto na kampanya ed ministeryo ra anggano akapawil la rad bansa ra. Oniay insulat nen Şirin, sister ya taga Germany: “Saray agagi ed Turkey et mainomay day man-informal witnessing. Ambaing koy man-informal. Balet lapud samay espisyal ya kampanya, saray balibalin alimbawa na agagi diman, tan dakel ya pikakasi, asarag kon gawaen so datin agko nagawaan. Akapanpulong ak ni ingen tan akapangiter na tracts diad subway! Natan et agak la masyadon mabaing.”

Johannes

“Wala ray naaralan ko ya sarag kon iyaplika ed ministeryok,” so imbaga nen Johannes ya taga Germany. “Labalabay na agagi ed Turkey ya ipulong so katuaan ed dakel ya totoo anggad posible. Manpupulong ira kada no walay pankanawnawa. Ginawak met itan kapawil kod Germany. Mas dakel la natan so napupulongan ko.”

Zeynep

“Baleg so epekto na kampanya ed ministeryok. Akatulong iya pian magmaliw ak ya mas makpel tan mas mantiwala ed si Jehova,” so imbaga nen Zeynep ya taga France.

Mas inmapit ed sakey tan sakey iray agagi. Agnalingwanan so panangaro tan pankakasakey na agagi ya nanlapud nanduruman bansa. Oniay imbaga nen Jean-David, ya abitla niman: “‘Atawayan’ mi so inkamaparawes na agagi.” Inyarum to ni: “Inawat da kami bilang kakaaro tan kapamilya ra. Pinatuloy da kamid abung da. Amtak ya interon mundo so impanaagi tayo; aminpigak la itan ya abasa ed saray literatura tayo. Balet natan et naeksperiensyak itan a mismo. Mas proud ak la natan ya sakey ak ed saray totoo nen Jehova, tan misalamat ak ed sikato lapud sayan balibalin pribilehyo.”

Claire (pegley)

 Oniay imbaga nen Claire ya taga France: “Balanglan Denmark, France, Germany, odino Turkey so nanlapuan mi, saksakey kamin pamilya. Singa binural na Dios so amin ya ketegan na saray bansa panamegley na baleg ya eraser.”

Stéphanie (pegley)

Onia met so imbaga nen Stéphanie ya taga France: “Naaralan mid espisyal ya kampanya ya aliwan say kultura odino lenguahe so rason no akin ya mankakasakey kami, noagta say panangaro mi ed si Jehova.”

MANBAYAG IRAN GUNGGONA

Dakel ed saray akibiang ya nanlapud arum a bansa so namplanon onalis ed Turkey pian ontulong ed baleg nin kimey ditan. Wala la ray pigaran inmalis. Sarayan manlilingkor ed lugar ya mas baleg so pankaukolan et naapresyan maong.

Singa bilang, diad sakey ya lugar et walay melag ya grupo a 25 so manangipalapag. Diad dakel a taon et saksakey so elder da. Imadyin moy liket na saray manangipalapag ditan nen walay anemiran namboluntaryon ontulong manlapud Germany tan the Netherlands nen 2015!

PANLINGKOR ED LUGAR YA MAS BALEG SO PANKAUKOLAN

Antoy nibaga na saramay medyo abayag lan ontutulong ed Turkey nipaakar ed bilay da diman? Tua ya no maminsan et mairap balet makapaliket so ontulong ed lugar ya mas baleg so pankaukolan. Oniay imbaga na pigara ed sikara:

Federico

“Lapud daiset labat so materyal ya kayarian mi, anggapoy makaamper ed siak tan mas makapampokus ak ed saray mas importantin bengatla,” so imbaga nen Federico, sakey ya walay asawan brother ya masulok a 40 so taon to ya nanlapud Spain. Kasin irekomenda to iyan klase na panaglingkor? “On, siempre!” so kuan to. “No onalis kad arum ya bansa pian tulongan so arum ya nakabat day Jehova, singa ipapalimam so bilay mo ed si Jehova. Talagan mas nalikliknam so panangasikaso nen Jehova.”

Rudy

“Malikeliket kami lapud ontutulong kami ed lugar ya mas baleg so pankaukolan tan nipupulong mi so katuaan ed dakdakel ya totoo ya agnin balot akadngel ed satan,” so imbaga nen Rudy, sakey ya  walay asawan brother ya ngalngali 60 so taon to ya nanlapud the Netherlands. “No nanenengneng kon maliket iray totoo lapud aawaten day katuaan, malikeliket ak met.”

Sascha

Imbaga nen Sascha, sakey ya walay asawan brother ya masulok ya 40 so taon to ya nanlapud Germany: “Kada no manpulong ak, wala ray nakakabat kon first time dan narengel so katuaan. Malikeliket ak lapud naiikdan iray pankanawnawan nakabat si Jehova.”

Atsuko

Oniay imbaga nen Atsuko, sakey ya walay asawan sister ya manga 35 so taon to ya nanlapud Japan: “Dati, labalabay ko lan onsabi so Armagedon. Balet nen inmalis ak ed Turkey, misasalamat ak ed si Jehova ta maan-anos nin siansia. No diman ko mas nanenengneng so panangigiya nen Jehova, diman ko met mas labalabay so onapit ed sikato.”

Oniay imbaga nen Alisa, sakey ya sister ya masulok ya 30 so taon to ya nanlapud Russia: “Say panlingkor ed si Jehova diad onian klase na ministeryo et tinmulong ed siak pian natawayan koy amin ya kamaongan to.” (Sal. 34:8) Inyarum to ni: “Si Jehova et aliwa labat ya Amak noagta maapit met ya Kaarok, ya mas akabat ko diad nanduruman situasyon. Say bilay ko et napno na liket, balibalin eksperiensya, tan dakel a bendisyon!”

“NENGNENG YO IRAY KAUMAAN”

Lapud espisyal ya kampanya a panagpulong diad Turkey, mas dakel a totoo so apulongan na maong a balita. Balet, dakel nin siansiay teritorya ya agni apulongan. Kada agew, saray inmalis ed Turkey pian ontulong et wala ray nakakabat dan totoo ya agda nin balot nadngel so nipaakar ed si Jehova. Kasin labay moy manlingkor ed ontan ya teritorya? No on, oniay ipapaseseg mi: “Nengneng yo iray kaumaan, ya amputi la ra parad panag-ani.” (Juan 4:35) Sarag mo kasi ontulong diad lugar ya saray kaumaan et “amputi la ra parad panag-ani”? No on, gapoan mo lay manggaway paraan pian nagawaan mo itan. Aya so segurado: No aruman mo ni so pibiang mo ed panagpulong na maong a balita “diad sankaarawian a pasen na dalin,” makaawat ka na dakel ya bendisyon ya agbalot naparaan!Gawa 1:8.

^ par. 2 Nengnengen so brosyur ya “See the Good Land,” p. 32-33.