SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Enero 2015

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Marso 2 anggad Abril  5, 2015.

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad New York

Akin ya tinaynan na sanasawa so balibalin abung da tan inmalis ed melag ya apartment?

Misalamat ed si Jehova tan Nabendisyonan Ka

Panon ya makatulong so maapresyan puso pian nasarag mo ray subok?

No Akin ya Nonodnonoten Tayo so Pangdem na Katawan

Panon mon amta no kasin say ilalon inter na Dios ed sika et diad tawen o diad dalin?

Mangipaalagey na Malet tan Maliket a Panangasawa

Gawaen so limaran paraan pian makapangipaalagey na malet tan maliket a panamaley.

Abuloyan si Jehova ya Pabiskegen tan Protektaan Toy Panamaley Yo

Anto ray nagawaan yo pian napaliisay pikakalugoran tan saray ampait ya resulta na satan?

Kasin Posible so Agmanganggan Panangaro?

Dakel so naaralan na saray walaan na asawa tan labay day mangasawa o miasawa ed panangaron adeskribe ed Kanta nen Solomon.