Marcos 7:1-37

7  Natan et saray Fariseo tan arum ed saray eskriba a nanlapud Jerusalem so nanuulop a linma ed sikato.  Tan sanen anengneng da ya arum ed saray disipulo to et mamangan a marutak so kalimaan* da, salanti, agnaurasan—  ta saray Fariseo tan amin a Judio et agmangan no agda ni naurasan iray lima ra anggad siko, ya estrikto ran tutumboken so tradisyon na saray totoo nensaman,  tan sano manlapu ra ed tindaan et ag-ira mangan no agda ni alinisan so inkasikara diad panwalsik; tan dakel niray inawat dan tradisyon ya estrikto ran tutumboken, say pangipalgep na saray kopa tan saray pitsil tan saray pananginan a gansa;—  kanian sikatoy tinepetan na sarayan Fariseo tan eskriba: “Akin et agtutumboken na saray disipulom so tradisyon na totoo nensaman, ta mamangan iran marutak so kalimaan da?”  Inkuan to ed sikara: “Matukotukoy so impropesiya nen Isaias nipaakar ed sikayoran mansimpisimpitan, unong a nisulat, ‘Sarayan totoo et igagalang da ak ed saray bibil da, balet arawrawi ed siak so kapusoan da.  Anggapoy kakanaan na pandadayew da ed siak, ta saray doktrinan ibabangat da et saray ganggan na totoo.’  Ibabaliwala yo so ganggan na Dios, ta estrikto yon tutumboken so tradisyon na totoo.”  Niarum ni, inkuan to ed sikara: “Masilib yon ipupulisay so ganggan na Dios ta pian napansiansia yoy tradisyon yo. 10  Alimbawa, inkuan nen Moises, ‘Igalang mo so amam tan inam,’ tan, ‘Say mansalita na mauges ed ama odino ina to et nepeg ya ompatey.’ 11  Balet ibabaga yo, ‘No ikuan na sakey a too ed ama to odino ina to: “Antokaman a walad siak a napinabangan mo et korban, (salanti, sakey a regalon nidedika la ed Dios,)”’— 12  sikatoy agyo la aabuloyan a manggaway antokaman a bengatla parad ama to odino ina to, 13  kanian gagawaen yon andi-kakanaan so salita na Dios lapud tradisyon ya impatawir yo. Tan dakel niray gagawaen yo a mipadpara ed saya.” 14  Kanian, sanen pinaasingger to lamet iray totoo, inkuan to ed sikara: “Dengel yo ak, amin yo, tan talosan yo so kabaliksan na saya. 15  Anggapoy bengatlan onloloob ed sakey a too a makadutak ed sikato, noagta say mandutak ed sakey a too et saray bengatlan ompapaway ed sikato.” 16*  —— 17  Natan sanen sikatoy akaloob la ed sakey ya abung ya arawi ed totoo, sikatoy tinepetan na saray disipulo to nipaakar ed ilustrasyon. 18  Kanian inkuan to ed sikara: “Anggapo met so pakatebek yo a singa sikara? Agyo ta amta ya anggapoy bengatlan onloloob ed sakey a too a makadutak ed sikato, 19  lapud onloloob itan ed saray pait to, aliwan diad puso to, insan ompapaway tan ompepelag ed kasilyas?” Kanian inyabawag ton malinis so amin a naakan. 20  Niarum ni, inkuan to: “Say mandutak ed sakey a too et samay ompapaway ed sikato, 21  ta manlapud loob, dia ed puso na totoo, et ompapaway iray makapasakit a kanonotan a mangitonton ed pilalawanan,* panagtakew, panagpatey, 22  pikakalugoran,* panag-agum, mauge-uges iran gawa, panagpalikdo, anggapoy-baing a kagagawa,* maibeg a mata, panag-ayew,* panagpaatagey, ag-inkamakatunongan. 23  Amin irayan mauges a bengatla et manlalapud loob tan manudutak ed sakey a too.” 24  Tan manlapu diman et sikatoy linma ed saray lugar na Tiro tan Sidon. Tan sikatoy linmoob ed sakey ya abung tan agto labay a naamtaan itan na siopaman. Ingen agto napaliisan so pakaimano ed sikato; 25  balet tampol a nadngelan na sakey a bii so nipaakar ed sikato kanian linma tan dinmakmomo diad salian to, ta say melag nin anak ton bii et sinelepan na marutak ya espiritu. 26  Sayan bii et sakey a Griego, a taga Sirofenicia, tan aminpigan akikasi ed sikato a papawayen to so demonyo ed anak to. 27  Balet inkuan to ed bii: “Paulyan a napesel nin unona so ananak, ta agmanepeg ya alaen so tinapay na ugugaw insan ibuntok itan ed saray angkekelag nin aso.”* 28  Balet sikatoy inmebat ed sikato: “On, katawan, ingen ta saray angkekelag nin aso a walad silong na lamisaan et mamangan ed saray mekmek na angkekelag nin ugugaw.” 29  Diad saman et inkuan to ed sikato: “Lapud sayan imbagam, la ka la. Say demonyo et pinmaway la ed anak mo.” 30  Kanian sikatoy sinmempet ed abung to tan asabian ton akarukol so melag ya ugaw tan pinmaway la so demonyo. 31  Natan sanen ompapawil la a nanlapud saray lugar na Tiro, sikatoy dinmalan ed Sidon tan diad saray lugar na Decapolis* tan akasabi ed dayat na Galilea. 32  Dia et inyakar da ed sikato so sakey a lakin telek tan naiirapan a mansalita, tan akikasi ra ya itapew toy lima to ed sikato. 33  Et sikatoy inyarawi to ed totoo, tan sanen bukbukor da la et inyan to iray gamet to ed saray layag na laki tan kayari ton linmutda, diniwit toy dila na laki. 34  Tan sikatoy tinmangay ed tawen tan inmengas na aralem tan inkuan to ed sikato: “Ephʹpha·tha,” a mankabaliksay, “Nalukasan ka.” 35  Et alukasan so pakadngel to, tan nakal so mamabalor ed dila to, tan sikatoy akapansalita lan malinew. 36  Diad saman et binilin to ra ya agda itan ibabaga ed anggan siopa; balet no lalon bibilinen to ra, mas lalon iyaabawag da itan. 37  On, nikelkelawan iran maong tan inkuan da: “Ginawa ton maabig so amin a bengatla. Pagmamaliwen to ni ingen a makadngel iray telek tan makasalita iray emel.”

Paimanod leksab

Mar 7:2 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 15:2.
Mar 7:16 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 17:21.
Mar 7:21 * Say tutukoyen na sayan salita et amin a klase na agmanepeg a seksual a relasyon. Nengnengen so Apendise 4.
Mar 7:22 * Say kabaliksan na saya et “seksual a pirerelasyon na sakey a too ed agto asawa.”
Mar 7:22 * Nengnengen so paimano ed leksab na Gal 5:19.
Mar 7:22 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 12:31.
Mar 7:27 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 15:26.
Mar 7:31 * Odino, “say samploran syudad.”