Marcos 3:1-35

3  Sikatoy linmoob lamet ed sinagoga, tan diman et walay sakey a lakin kinmebet so lima to.  Kanian sikatoy iimanoen dan maong no kasin paabigen to so laki legan na sabaton, ta pian naakusaan da.  Tan inkuan to ed lakin kinmebet so lima to: “Alagey ka tan gala diad pegley.”  Insan inkuan to ed sikara: “Manepeg kasi ed sabaton so panggawa na maabig odino panggawa na mauges, pangisalba odino pamatey na kamarerwa?” Balet ag-ira inmesel.  Kayari ton ninengneng iramay walad kaliberliber to, a sikatoy makakapasnok tan naermenan a maong ed inkaawet na puso ra, inkuan to ed laki: “Iyunat moy limam.” Tan inyunat toy lima to, tan inmabig.  Diad saman et pinmaway iray Fariseo tan nantitipon iran tampol a kaiba iray kapartido nen Herodes, ta pian pantongtongan da so pamatey da ed sikato.  Balet amaarap si Jesus ed dayat a kaiba iray disipulo to, tan tinmumbok so dakerakel a totoon nanlapud Galilea tan Judea.  Tan tinmumbok met ed sikato so dakerakel a totoon nanlapu ni ed Jerusalem tan ed Idumea tan ed nibaliw na Jordan tan ed kaliberliber na Tiro tan Sidon sanen nadngel da so dakdakel a gagawaen to.  Tan inkuan to ed saray disipulo to a mangiparaan ira na sakey a melag a baloto ya usaren ton naynay ta pian agmukoten na totoo. 10  Ta dakel so pinaabig to, kanian akiletletan iramay amin a walaan na graben sakit ta pian sikatoy nadiwit da. 11  Anggan saray marutak ya espiritu et ondadakmomo ed arapan to kapag no sikatoy nanengneng da tan iyeeyag da: “Sika so Anak na Dios.” 12  Balet sikaray aminpigan binilin to a sikatoy agdan balot ipapakabat. 13  Tan sikatoy tinmatdang ed palandey tan tinawag to iramay pinili to, tan dinmago ra ed sikato. 14  Tan sikatoy anugyop na sakey a grupo na labinduan lalaki, a tinawag to met ya “apostoles,” ta pian sikaray kaiba ton naynay tan nibaki ton manpulong 15  tan nawalaan na pakayarin mamapaway na saray demonyo. 16  Tan say grupo na labinduan lalaki a tinugyop to et sikara di Simon, a tinawag to met a Pedro, 17  tan si Santiago ya anak nen Zebedeo tan si Juan ya agi nen Santiago (saraya so tinawag to met a Boanerges, a mankabaliksan na Ananak na Karol), 18  tan si Andres tan si Felipe tan si Bartolome tan si Mateo tan si Tomas tan si Santiago ya anak nen Alfeo tan si Tadeo tan si Simon a Cananeo* 19  tan si Judas Iscariote, ya angiyawat ed sikato diad saginonor. Tan sikatoy linmoob ed sakey ya abung. 20  Et dinmadago lamet so totoo, kanian agda anggan naarap so mangan. 21  Balet sanen nadngel itan na kakanayon to, sikatoy nila ra pian alaen da, ta ibabaga ra: “Aderal lay ulo to.” 22  Ontan met, ibabaga na saray eskriba a linmasur manlapud Jerusalem: “Walad sikato si Beelzebub,* tan papapawayen to iray demonyo diad panamegley na manuley na saray demonyo.” 23  Kanian, kayari to ran pinaasingger, sikatoy nansalita ed sikara ed panamegley na saray ilustrasyon: “Panon a napapaway nen Satanas si Satanas? 24  No say sakey a panarian et naapag, agmakaalagey itan a panarian; 25  tan no say sakey a sankaabungan et naapag, agmakaalagey itan a sankaabungan. 26  Ontan met, no si Satanas et labanan toy inkasikaton dili tan naapag, sikatoy agmakaalagey, noagta mangangga. 27  Diad tua, anggapoy makaloob ed abung na mabiskeg a too tan makatakew ed saray nalibit a kagawaan na saya likud no baloren to ni, tan kayari na satan et natakewan to lay abung na saya. 28  Tua kuan ko ed sikayo, naperdona so ananak na totoo ed amin a kasalanan da tan panag-ayew a sinalita ra. 29  Balet, siopaman a mangayew ed masanton espiritu et aglan balot naperdona, noagta akagawa na andi-anggaan a kasalanan.” 30  Oniay inkuan to lapud ibabaga ran: “Sikatoy walaan na sakey a marutak ya espiritu.” 31  Natan et sinmabi so ina to tan saray agagi to, tan sikatoy impatawag da legan iran akaalagey ed paway. 32  Diad saman et akayurong ed paliber to iray totoo, kanian inkuan da ed sikato: “Nia! Aanapen ka nen inam tan saray agagim, wala ra ed paway.” 33  Balet inkuan to ed sikara: “Siopa so inak tan agagik?” 34  Tan sanen ninmengneng ed saramay akayurong ed paliber to, inkuan to: “Niraya, say inak tan agagik! 35  Siopaman a manggagawa ed linawa na Dios, sikato so agik a laki tan agik a bii tan inak.”

Paimanod leksab

Mar 3:18 * “Cananeo,” mankabaliksan na say maseseg a too.
Mar 3:22 * Sananey a ngaran nen Satanas.