Marcos 14:1-72

14  Duaran agew labat et nagawa lay paskua tan piesta na saray agpinalebag a tinapay. Tan mannononot iray manunan saserdote tan saray eskriba no panon so pangerel da ed sikato diad masilib a paraan pian pateyen da,  ta naynay dan ibabaga: “Aleg no piesta; ompano manggulo iray totoo.”  Tan legan a sikatoy walad Betania diad abung nen Simon a datin akating, sanen sikatoy akarungo ed lamisaan, walay biin linmoob ya akaawit na botelyan alabastro a nankargay ambalingit a larak, a puron nardo,* tan mabmabli. Kayari ton binetag so sangab na botelyan alabastro, inkalbo to itan ed ulo nen Jesus.  Lapud saya et sinmanok iray arum a wadman, a kuan da: “Akin et pinirdi iyan ambalingit a larak?  Ta nayari komon iyan ilako ed masulok a talonlasus a denario* tan iter ed saray mairap-bilay!” Et sinmanok iran maong ed bii.  Balet inkuan nen Jesus: “Paulyan yo labat. Akin et gogonigonen yo? Sikatoy nanggawa na maabig ed siak.  Ta saray mairap-bilay et nakakaiba yon naynay, tan kapiganman a labay yo et sarag yoy manggawa na maong ed sikara, balet siak et agyo nakaiban naynay.  Ginawa toy anggaay nayarian to. Pinuyokan to lay ambalingit a larak so laman ko pian iparaan to ak ed ponpon ko.  Tua kuan ko ed sikayo, Inerman ed mundo so kipulongan na maong a balita, nitongtong met so ginawa na sayan bii bilang pakanodnonotan ed sikato.” 10  Tan si Judas Iscariote, sakey ed saray labindua, so linma ed saray manunan saserdote pian sikatoy iyawat to ed sikara. 11  Sanen nadngel da itan, manliket ira tan insipan da ya ikdan day pilak a kuarta. Kanian sikatoy nananap na paraan pian mainomay ton iyawat si Jesus. 12  Natan, diad unonan agew na saray agpinalebag a tinapay, sanen niyapay da la so bagat parad paskua unong ed niyugali ra, inkuan na saray disipulo to: “Iner so labay mon laen mi a pangiparaanan na panganan moy paskua?” 13  Diad saman et imbaki to so duara ed saray disipulo to tan inkuan to ed sikara: “La kayo ed syudad, tan abeten kayo na sakey a laki a sankasakbat toy sambuyog a danum. Tumbok yo, 14  tan no iner so looban to et ibaga yo ed akan-abung, ‘Inkuan na Managbangat: “Iner so kuarto parad saray sangkaili a nayarin panganan koy paskua a kaibak iray disipulok?”’ 15  Tan ipanengneng to ed sikayo so baleg a kuarto ed tagey, a wala la ray kagawaan tan akaparaan la. Ditan so pamparaanan yo parad sikatayo.” 16  Kanian linma iray disipulo, tan kaloob da ed syudad et aromog da so imbaga to ed sikara, tan namparaan ira parad paskua. 17  Kasabi labi, sikatoy sinmabi a kaiba iramay labindua. 18  Tan legan ya akarungo ra ed lamisaan tan mamangan, inkuan nen Jesus: “Tua kuan ko ed sikayo, Sakey ed sikayo, a kaibak a mamangan, so mangiyawat ed siak.” 19  Naermenan ira tan sansasakey iran nantepet ed sikato: “Siak ‘man?” 20  Inkuan to ed sikara: “Sakey ed sikayoran labindua, a kaibak a mandedelnet diad parehon yaong. 21  Tua, say Anak na too et onla la, unong a nisulat nipaakar ed sikato, balet pakaskasi la itan a too a diad panamegley to et niyawat so Anak na too! Mas maabig ni no agla nianak itan a too.” 22  Legan iran mamangan, sikatoy angala na tinapay, impabendisyonan to, insan pinisag to itan tan inter to ed sikara, ya inkuan to: “Ala yo, saya so mankabaliksay laman ko.” 23  Tan sikatoy angala na sakey a kopa, insan akisalamat tan inter to itan ed sikara, tan  inminum iran amin ed satan. 24  Tan inkuan to ed sikara: “Saya so mankabaliksay ‘dalak nipaakar ed sipanan,’ a nepeg ya iyibung nisengeg ed dakel a totoo. 25  Tua kuan ko ed sikayo, Agak lan balot oninum na alak anggad agew ya inumen ko lamet itan diad panarian na Dios.” 26  Diad kaunoran, kayari ran angansion na saray panangidayew, linma ra ed Palandey na saray Olibo. 27  Tan inkuan nen Jesus ed sikara: “Taynanan yo ak ya amin, ta walan nisulat, ‘Kabilen ko so pastol, tan saray karnero et nitaytayak.’ 28  Balet sano apaoli ak la, unona ak ed sikayo ya onla ed Galilea.” 29  Balet inkuan nen Pedro ed sikato: “Anggano taynan da kan amin, agta ka taynan.” 30  Diad saman et inkuan nen Jesus ed sikato: “Tua kuan ko ed sika, Diad sayan agew, on, diad sayan labi, antis ya onkukaok a mamidua so sakey a lalong, iburim ak a mamitlo.” 31  Balet aminpiga ton imbaga: “No kaukolan ya ompatey ak a kaibam, agta kan balot iburi.” Tan ontan met so imbaga na arum. 32  Kanian linma ra ed pasen a tatawagey Getsemani, tan inkuan to ed saray disipulo to: “Yurong kayo dia legan a manpipikasi ak.” 33  Tan intagar toy Pedro tan Santiago tan Juan, tan sikatoy apagaan tan agonigon a maong. 34  Inkuan to ed sikara: “Ngalngali la ompatey ed ermen so kamarerwak. Dia kayo ni tan mantultuloy kayon manbantay.” 35  Tan kaarawi toy daiset, sikatoy dinmakmomo tan nampikasi a no nayari et agla onsabi iyan oras ed sikato. 36  Tan inkuan to: “Abba,* Ama, amin a bengatla et posible ed sika; ekal mo ed siak iyan kopa. Ingen aliwan say labay ko, noag say labay mo.” 37  Tan nila to ra tan asabian to ran nanaugip, tan inkuan to ed si Pedro: “Simon, nanaugip ka? Agmo ta la nayarian so manbantay na anggan sakey oras labat? 38  Mantultuloy kayon manbantay tan manpikasi, ta pian agkayo napelag ed tukso. On, magunaet so espiritu, balet maletey so laman.” 39  Tan sikatoy inmarawi lamet tan nampikasi, ya onman lanlamang so kinerew to. 40  Tan nila to ra lamet tan asabian to ran nanaugip, ta mantemeg la ran maong, kanian agda amta no anto so iyebat da ed sikato. 41  Tan diad mikatlon pankanawnawa et nila to ra tan inkuan to ed sikara: “Anggad sayan oras et nanaugip tan manpapainawa kayo ni! Duga la itan! Asabi lay oras! Nia! Say Anak na too so iyawat la ed lima na saray managkasalanan. 42  Alagey kayo, ta onla tayo la. Nia! Nitan lay mangiyawat ed siak.” 43  Et tampol, legan a sikatoy mansasalita ni, sinmabi si Judas, a sakey ed saray labindua, a kaiba to iray totoo ya akaawit na saray espada tan pekpek a nanlapu ra ed saray manunan saserdote tan saray eskriba tan mamasiken. 44  Natan, samay mangiyawat ed sikato so angiter ed sikara na sakey a tandan apampaknaan da, a kuan to: “No siopa imay angoban ko, sikato iman. Erel yo tan bantayan yon maong sano awiten yo la.” 45  Tan linman tampol tan inasinggeran to, ya inkuan to: “Rabbi!” insan inangoban to. 46  Kanian sikatoy binembenan da tan inerel da. 47  Balet, inuyos na sakey ed saramay akaalagey so espada to tan sinigbat toy aripen na atagey a saserdote tan atapyas so layag to. 48  Balet inkuan nen Jesus ed sikara: “Kasin linma kayo dia pian erelen yo ak a singa sakey a matakew, a wala niray awit yon espada tan pekpek? 49  Inagew-agew ak a kaiba yo ed templo a manbabangat, ingen ta agyo ak inerel. Balet agawa iya ta pian nasumpal so Kasulatan.” 50  Tan sikatoy tinaynan dan amin tan batik ira. 51  Balet, walay tumbotumbok ed sikaton malangwer a laki ya akasulong labat na pinon lienzo; tan sikatoy sinali ran erelen, 52  balet intilak toy kawes ton lienzo tan batik a lakseb. 53  Natan et inyakar day Jesus ed atagey a saserdote, tan nantitipon so amin a manunan saserdote tan mamasiken tan saray eskriba. 54  Balet si Pedro, a walad bandad arawi, so tinmumbok ed sikato anggad lolooban na abung na atagey a saserdote; tan sikatoy akiyurong ed saray lingkor ed abung tan nandangdang ed marmarlang ya apoy. 55  Kaleganan na satan et saray manunan saserdote tan say interon Sanhedrin so manaanap na testimonya sumpad si Jesus pian sikatoy napatey da, balet anggapoy naromog da. 56  On, dakel so mangiiter na palson testimonya sumpad sikato, balet ta agmantutunosan iray testimonya ra. 57  Ontan met, walaray inmaalagey tan mangiiter na palson testimonya sumpad sikato, a kuan da: 58  “Nadngel mi ya ibabaga ton, ‘Igebak iyan templo a ginawa na saray lima tan diad loob na taloy agew et mangipaalagey ak na sananey ya agginawa na saray lima.’” 59  Balet anggan saray testimonya ra et agmantutunosan. 60  Diad kaunoran et inmalagey ed pegley da so atagey a saserdote tan tinepetan toy Jesus, a kuan to: “Anggapoy iyebat mo? Antoy nibagam ed sarayan testimonya ra sumpad sika?” 61  Balet sikatoy ag-inmesel tan agbalot inmebat. Et sikatoy tinepetan lamet na atagey a saserdote ya inkuan to: “Kasin sika so Kristo ya Anak na Samay Masanto?” 62  Et inkuan nen Jesus: “On, siak; tan nanengneng yo so Anak na too ya akayurong diad kawanan na pakapanyari tan onsabi a walad saray lurem na tawen.” 63  Diad saya et pinilat na atagey a saserdote so lalatopan a kawes to tan inkuan to: “Akin et nakaukolan tayo ni so arum a testigo? 64  Nadngel yo so panag-ayew.* Antoy nikuan yo?” Amin da so angukom ed sikato a manepeg ya ompatey. 65  Tan sikatoy nilutlutdaan da tan sinakbongan day lupa to tan pinoponiti ra tan inkuan da ed sikato: “Manpropesiya ka natan!” Tan kayari ran tinatampal et sikatoy inala na saray lingkor ed korte. 66  Natan, legan a si Pedro so walad leksab diad lolooban, inmasingger so sakey ed saray bibiin lingkor na atagey a saserdote, 67  tan kanengneng to ed si Pedro a mandadangdang, ninengneng ton maong tan inkuan to: “Sika met, kaiba ka na sayan Jesus a Nazareno.” 68  Balet imburi to itan, a kuan to: “Agko kabat itan, tan agko natatalosay ibabagam,” tan sikatoy pinmaway diad asingger ed puerta. 69  Et sanen sikatoy anengneng diman na biin lingkor, inkuan to lamet ed saramay wadman ya akaalagey: “Sakey iya ed sikara.” 70  Imburi to lamet itan. Tan nagugunoyan lamet et saramay akaalagey diman so angibaga ed si Pedro: “Seguradon sakey ka ed sikara, ta diad tua et taga Galilea ka.” 71  Balet sikatoy nansamba: “Agko kabat itay toon ibabaga yo.” 72  Et tampol a kinmukaok so sakey a lalong ed komaduan pankanawnawa, tan anonotan nen Pedro imay imbaga nen Jesus ed sikato: “Antis ya onkukaok a mamidua so sakey a lalong, iburim ak a mamitlo.” Tan sikatoy naermenan a maong tan inmakis.

Paimanod leksab

Mar 14:3 * Sakey ya ambalingit a larak a papanisiaan a ginawa manlapud sakey ya ambalingit a tanaman a naromog ed Kapalandeyan na Himalaya.
Mar 14:5 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 18:24.
Mar 14:36 * Aramaikon salita a mankabaliksan na “say ama,” odino, “O Ama.”
Mar 14:64 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 12:31.