Marcos 13:1-37

13  Sanen sikatoy ompapaway la ed templo, oniay imbaga ed sikato na sakey ed saray disipulo to: “Managbangat, nengneng mo! agayla irayan klase na bato tan paalagey!”  Balet, inkuan nen Jesus ed sikato: “Nanenengneng mo irayan marakdakep a paalagey? Anggapoy anggan sakey a baton natilak dia ya akatapew ed sakey a bato ta nageba iratan ya amin.”  Tan legan ya akayurong diad Palandey na saray Olibo a sankabantag toy templo, sikatoy tinepetan nen Pedro tan Santiago tan Juan tan Andres sanen siksikara labat:  “Ibagam ed sikami, Kapigan nagawa irayan bengatla, tan anto naani so tanda no kapigan so kasampotan na sarayan amin a bengatla?”  Kanian inkuan nen Jesus ed sikara: “Manalwar kayo ya anggapoy siopaman a mangibalang ed sikayo.  Ta dakel naani so onsabi a mangusar ed ngaran ko, a kuan da, ‘Siak iman,’ tan dakel so ibalang da.  Niarum ni, sano makarengel kayo na saray guerra tan balbalita nipaakar ed saray guerra, agkayo onkekebbiew; ta nepeg a nagawa iraya, balet aliwa nin saya so anggaan.  “Ta manlalaban naani iray bansa ontan met ed saray panarian, walaray yegyeg ed nanduruman pasen, walaray eras. Saraya so gapoan na kairapan.*  “Balet, manalwar kayo ta iyawat kayo na saray totoo diad korte, tan pekpekpeken da kayo diad saray sinagoga tan iyarap da kayo ed saray gobernador tan arari nisengeg ed siak, pian makapantasi kayo ed sikara. 10  Ontan met, dia ed amin a nasyones et kaukolan a nipulong nin unona so maong a balita. 11  Balet sano awiten da kayo pian iyawat ed korte, agyo pampapagaan so ibaga yo; ingen antokaman so niiter ed sikayo ed satan ya oras et saya so ibaga yo, ta aliwan sikayo so mansasalita, noag say masanton espiritu. 12  Niarum ni, say agi so mangiyawat ed agi to pian ompatey, tan iyawat na sakey ya ama so anak to, tan saray anak et onsumpa ed saray ateng tan ipapatey da ra; 13  tan magmaliw kayon puntirya na panagbusol na amin a totoo nisengeg ed ngaran ko. Balet samay akapansungdo anggad anggaan et sikatoy nilaban. 14  “Anggaman ontan, sano nanengneng yo so makapadimlan bengatla a pansengegan na kaderal, a manalalagey la ed pasen ya agto kanepegan (usaren komon na manbabasa so pakatebek), saramay walad Judea et ombatik la ed kapalandeyan. 15  Samay walad toktok na abung et agla komon onleleksab, tan agla onloloob pian mangipaway na antokaman ed abung to; 16  tan samay walad uma et agto la komon pawilen iray bengatlan walad benegan pian alaen to so ilalatop ton kawes. 17  Pakaskasi la iramay malukon tan manpapasuso diad saratan ya agew! 18  Mantultuloy yon ipikasi ya ag-itan komon nagawa ed panaon ya ambetel, 19  ta saratan ya agew et magmaliw a saray agew na kairapan ya agni agawa manlapud gapo na mundo a pinalsa na Dios anggad satan a panaon, tan agla nagawa lamet. 20  Diad tua, no agpinatikeyan nen Jehova iratan ya agew, anggapo so laman a nisalba. Balet nisengeg ed saramay pinili to et pinatikeyan to iratan ya agew. 21  “Insan no wala met so mangibaga ed sikayo, ‘Nia! Wadia so Kristo,’ ‘Nia! Sikatoy wadman,’ agyo itan papanisiaan. 22  Ta onsabi iray palson Kristo tan palson propeta tan manggawa ra na saray tanda tan pakpakelaw ta pian no nayari et nibalang da iray pinili. 23  Manalwar kayo sirin; impasakbay ko la ed sikayo so amin a bengatla. 24  “Balet diad saratan ya agew, kayari na satan a kairapan, ombilunget so agew, tan ag-onliwawa so bulan, 25  tan napelag manlapud tawen iray bitewen, tan nayegyeg iray pakayari na katawenan. 26  Insan nanengneng da so Anak na too ya onsasabi a walad saray lurem tekep na baleg a pakapanyari tan gloria. 27  Insan ibaki to iray anghel to pian tiponen da iray pinili to manlapud apatiran dagem, manlapud sampot na dalin angga ed sampot na tawen. 28  “Natan et aral yo manlapud kiew ya igos so ilustrasyon: No onsisimit tan manbubulong lay balon sanga na satan, amta yo ya asingger lay tiagew. 29  Ontan met, sano nanenengneng yo a nagagawa la irayan bengatla, amtaen yo a sikatoy wala la ed arap na saray puerta. 30  Tua kuan ko ed sikayo a nagawa irayan amin a bengatla antis a naandi iyan kailalakan. 31  Say tawen tan dalin et naandi, balet saray salitak et agnaandi. 32  “Nipaakar ed satan ya agew odino oras et anggapoy siopaman a makaamta, anggan saray anghel ed tawen nisay Anak, noag say Ama. 33  Mantultuloy kayon manlikas, mansiansia kayon aliing, ta agyo amta no kapigan so aturon panaon. 34  Singa itan sakey a too a linma ed arum a bansa, a tinaynan toy abung to tan inter to so pakauley ed ariripen to, ya inikdan to na kimey so kada sakey, tan binilin to so managbantay ed puerta a mantultuloy a manbantay. 35  Sirin, mantultuloy kayon manbantay, ta agyo amta no kapigan so isabi na akan-abung, no kasin diad masakbay nin labi odino diad pegley-labi odino diad panagkukukaok na lalong odino diad kabkabuasan; 36  ta pian no biglan onsabi et agto kayo nasabian a nanaugip. 37  Balet say ibabagak ed sikayo et ibabagak ed amin, Mantultuloy kayon manbantay.”

Paimanod leksab

Mar 13:8 * Odino, “saray ot-ot na kairapan.”