Marcos 12:1-44

12  Ontan met, sikatoy nansalita ed sikara diad panamegley na saray ilustrasyon: “Walay toon nantanem na kaubasan, inalar to itan, tan angotkot na panagpespesan na ubas tan angipaalagey na tori, insan impaasikaso to itan ed saray tomatanem, tan linma ed sananey a bansa.  Natan sanen asabi lay panaon, sikatoy angibaki na sakey ya aripen ed saray tomatanem pian mangala ed sikara na apag to.  Balet siningkat da iya, tan kinabil da insan pinataynan dan kalimalima.  Tan sikatoy angibaki lamet na sananey ya aripen, balet pinekpek da ed ulo tan pinabpabaingan da.  Tan sikatoy angibaki na sananey ni, tan pinatey da iya; tan angibaki na dakel ni, balet ta kinabil day arum ed saratan tan say arum et pinatey da.  Wala ni sakey ya imbaki to ed sikara, a saya la so unor, say inad-aro ton anak, tan inisip ton, ‘Respetoen da so ana’ko.’  Balet nantotongtongan na saramay tomatanem, ‘Saya imay tomatawir. Ti’la, ta pateyen tayo, ta pian nakayarian tayo so tawir.’  Kanian sikatoy siningkat da tan pinatey da, tan impaway da ed kaubasan.  Antoy gawaen na akankayarian na kaubasan? Sikatoy onla tan pateyen to iramay tomatanem, tan ipaasikaso to ed arum so kaubasan. 10  Agyo ta nin balot abasa iyan kasulatan, ‘Say bato ya impulisay na saray managpaalagey et nagmaliw a manunan bato ed suyok.* 11  Agawa iya lapud si Jehova, tan makapakelaw itan ed pakanengneng tayo’?” 12  Diad saman et atebek da a sikaray walad nonot to sanen sinalita toy ilustrasyon, kanian ninonot da no panon dan erelen. Balet tinmakot ira ed totoo, kanian sikatoy pinaulyanan da tan tinmaynan ira. 13  Insan imbaki ra ed sikato so pigaran Fariseo tan kapartido nen Herodes, pian erelen da ed panagsalita to. 14  Kasabi ra et inkuan da ed sikato: “Managbangat, amta mi a tuan amin so ibabagam tan anggapoy panangibiigbiig mo, ta agka onnenengneng ed itsura na totoo, tan ibabangat mo so dalan na Dios unong ed katuaan: Manepeg kasi so pambayar na buis ed Cesar odino andi? 15  Manbayar kami, odino andi?” Lapud alikas to so pansimpisimpitan da, inkuan to ed sikara: “Akin et susuboken yo ak? Ipawayan yo ak na sakey a denario* pian nengnengen ko.” 16  Et angipaway ira na sakey. Tan inkuan to ed sikara: “Siopa so akanlupa tan akanngaran ed saya?” Inkuan da ed sikato: “Si Cesar.” 17  Kanian inkuan nen Jesus: “Ibayar yo ed Cesar iray bengatlan kien nen Cesar, balet dia ed Dios iray bengatlan kien na Dios.” Et mandinayew ira ed sikato. 18  Natan et inmasingger ed sikato iray Saduceo,* a mangibabagan anggapoy kioli, tan nantepet ira ed sikato: 19  “Managbangat, insulat nen Moises ed sikatayo a no ompatey so sakey a laki tan nataynanan toy asawa to ya andian na anak, kaukolan ya alaen na agi to so abalon asawa to tan mananak ira parad sikato. 20  Walay pitoran sanaagin lalaki; tan say panguloan et angasawa, balet ta inatey ya andian na anak. 21  Tan inala na komadua so asawa to, balet inatey met  ya andian na anak, tan ontan met ed komatlo. 22  Et sikaran pito so ag-awalaan na anak. Diad kaunoran et inatey met so bii. 23  Diad kioli, siopa ed sikara so magmaliw ya asawa na sayan bii? Lapud sikaran pito et nagmaliw ya asawa to.” 24  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Aliwa kasin say makasengeg no akin a nalilingo kayo et agyo amta so Kasulatan odino say pakapanyari na Dios? 25  Ta sano onoli ra manlapud inaatey, agla ra mangasawa odino miasawa, noagta singa la ra anghel ed katawenan. 26  Balet nipaakar ed inaatey a napaoli, agyo ta abasa ed libro nen Moises, diad salaysay nipaakar ed kiew a masabit, ya inkuan na Dios ed sikato, ‘Siak so Dios nen Abraham tan Dios nen Isaac tan Dios nen Jacob’? 27  Sikato so Dios na saray mabilay, aliwan saray inaatey. Alingolingo kayo.” 28  Natan, walay sakey ya eskriba ya inmasingger tan nadngel to so pansusuppiatan da, tan naamtaan to a maabig so impangebat nen Jesus ed sikara, kanian tinepetan to: “Dinan a ganggan so manunaan ed amin?” 29  Inmebat si Jesus: “Say unona et ‘Dengel mo, O Israel, si Jehova a Dios tayo et saksakey a Jehova, 30  tan arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan ed interon kamarerwam tan ed interon nonot mo tan ed interon biskeg mo.’ 31  Say komadua et saya, ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’ Anggapo lay arum a ganggan a mas manunaan nen saraya.” 32  Inkuan na eskriba ed sikato: “Managbangat, maabig so impangikuan mo unong ed katuaan, ‘Sikato et Saksakey, tan anggapo lay arum nilikud ed Sikato’; 33  tan say pangaro ed sikato na sakey ed interon puso to tan interon pakatalos to tan interon biskeg to tan say pangaro na sakey ed kapara ton too a singa ed sikaton dili et mas importante nen say amin ya apay a popoolan tan saray bagat.” 34  Lapud saya, sanen atebek nen Jesus a sikatoy marundunong ya inmebat, inkuan to: “Agka arawi ed panarian na Dios.” Et anggapo lay nampakpel a mantepet ni ed sikato. 35  Balet, sano oneebat ed sikara si Jesus legan a manbabangat diad templo, oniay ibabaga to: “Akin ya ibabaga na saray eskriba a say Kristo et anak nen David? 36  Diad panamegley na masanton espiritu et inkuan a mismo nen David, ‘Inkuan nen Jehova ed Katawan ko: “Yurong ka ed nikawanan ko angga ed iyan ko ed salian mo iray kakabusol mo.”’ 37  Sikatoy tinawag nen David a ‘Katawan,’ balet panon a nibagan sikatoy anak to?” Et malikeliket ya onderengel ed sikato so dakel a totoo. 38  Tan legan a sikatoy manbabangat et inkuan to: “Manalwar kayo ed saray eskriba a labalabay day manakar-akar ya akakawes na andurukey tan labalabay day paibano diad saray tindaan 39  tan no walara ed sinagoga et labalabay day onyurong ed arapan tan no diad ponsia et diad sankamanunaan iran pasen. 40  Sikara imay mangaakmon ed kaabungan na balon bibii tan mankukunkunwari ira diad pampipikasi ra na andurukey. Saraya so mangawat na mas ambelat a panangukom.” 41  Tan sikatoy yinmurong a sankabantag to iray pananginan na donasyon tan iimanoen to iray totoo ed pangipepelag day kuarta diad saray pananginan na donasyon; tan dakel a mayayaman so mangipepelag na dakel a sinsilyo. 42  Natan et sinmabi so sakey a pobrin balo a bii tan angipelag na duaran angkekelag a sinsilyo.* 43  Kanian tinawag to iray disipulo to tan inkuan to ed sikara: “Tua kuan ko ed sikayo a mas dakel ni so impelag na sayan pobrin balo a bii nen say impelag na amin a mangipepelag na kuarta diad saray pananginan na donasyon; 44  ta say impelag dan amin et nanlapud saray sulok da, balet sikato, anggaman mankakkaukolan et impelag toy amin a walad sikato, amin lan pambilay to.”

Paimanod leksab

Mar 12:10 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 21:42.
Mar 12:15 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 18:24.
Mar 12:18 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 3:7.
Mar 12:42 * Literal, “quadrans,” sakey a sinsilyon melmelag so balor to.