Marcos 5:1-43

5  Tan akasabi la ra ed biek na dayat diad dalin na saray Geraseno.  Et kaepas to ed baloto, inmabet a tampol ed sikato so sakey a toon walad pakayari na sakey a marutak ya espiritu a nanlapud kawalaan na saray pakanodnonotan a lubok.  Say panaayaman to et diad kawalaan na saray lubok; tan anggad satan a panaon et anggapon balot so makayarin mamalor ed sikato anggan diad panamegley na gulonggulong,  lapud aminpiga lan binalor na gulonggulong iray sali tan lima to, balet pinupultot to iratan tan aderalderal; tan sikatoy agnapatulok na anggan siopa.  Tan agew-labin oneeyag diad kawalaan na saray lubok tan diad kapalandeyan tan susugat-sugaten to na bato so laman to.  Balet sanen abantag toy Jesus, sikatoy binmatik tan dinmakmomo ed sikato,  tan oniay makmaksil ya inyeyag to: “Anto so pibabalik ed sika, Jesus, ya Anak na Sankatageyan a Dios? Pansambaen ta ka ed Dios ya agmo ak papairapen.”  Ta imbaga la nen Jesus: “Paway ka ed satan a too, sika a marutak ya espiritu.”  Tan sikatoy tinepetan to: “Antoy ngaran mo?” Et inkuan to: “Say ngaran ko et Lehyon,* ta dakdakel kami.” 10  Tan sikatoy aminpigan akikasi ed sikato ya agto papapawayen ed saman a pasen iray espiritu. 11  Natan et walay dakdakel a baboy a mansasabsab diad palandey. 12  Kanian akikasi ra ed sikato, a kuan da: “Abuloyan mo kami pan onloob ed saray baboy.” 13  Et inabuloyan to ra. Diad saman et pinmaway iray marutak ya espiritu tan linmoob ira ed saray baboy, tan saray baboy et kibatiktik ed kelas tan tinmataboy ira ed dayat, a ngalngali duanlibo ira, tan nalner irayan amin ed dayat. 14  Balet saray managkomponi ed saratan et batik tan imbalita ra itan diad syudad tan diad kaumaan; tan linma iray totoo pian nengnengen day agawa. 15  Kanian linma ra ed si Jesus, tan anengneng dan akayurong imay laki a datin sinelepan na lehyon na saray demonyo, ya akakawes la tan limpio lay nonot to; et tinmakot ira. 16  Tan insalaysay met ed sikara na saramay akanengneng ed satan no panon iyan agawa ed lakin sinelepan na demonyo tan no antoy agawa ed saray baboy. 17  Kanian akikasi ra ed sikato ya ontaynan la ed lugar da. 18  Natan sanen sikatoy onlulugan la ed baloto, samay laki a datin sinelepan na demonyo et akikasi a mila ed sikato. 19  Balet agto inabuloyan, noag ingen inkuan to ed sikato: “Sempet ka ed kakanayon mo, tan ibalitam ed sikara so amin a ginawa nen Jehova ed sika tan say panangasi ya impanengneng to ed sika.” 20  Et sikatoy linma tan inyabawag to diad Decapolis* so amin a ginawa nen Jesus ed sikato, tan nikelawan so amin a totoo. 21  Sanen akabaliw lamet si Jesus diad biek a baybay ed panamegley na baloto, dinmadago ed sikato so amayamay a totoo; tan sikatoy walad gilig na dayat. 22  Natan et sinmabi so sakey ed saray manangasikaso na sinagoga, a manngaran na Jairo, tan kanengneng to ed si Jesus, sikatoy dinmakmomo ed salian to 23  tan aminpigan akikasi, a kuan to: “Ompapatey lay ana’kon bii. Ipangasim pay mila tan itapew mo iray limam ed sikato ta pian onabig tan manbilay.” 24  Diad saman et sikatoy akila. Tan ontutumbok ed sikato so amayamay a totoo tan leletleten da. 25  Natan et walay sakey a bii a labinduay taon lan manpaparala, 26  tan nanirap lan maong ed dakel a nampatambalan to tan naupot lay amin a kaykayarian to, balet ta anggapoy agunggona to noagta lalon linmoor. 27  Sanen nadngelan to iray bengatlan nipaakar ed si Jesus, sikatoy akiletletan ed totoo pian makaasingger ed benegan nen Jesus tan nadiwit toy kawes to; 28  ta naynay ton ibabaga: “No nadiwit ko labat so kawes to, onabig ak la.” 29  Et tinmundan tampol so pampaparala to, tan alikna to a sikatoy inmabig la ed makapairap a sakit to. 30  Tampol ya alikas met nen Jesus a walay pakayarin pinmaway ed sikato, tan nilingaw to iray totoo tan inkuan to: “Siopay aniwit ed kawes ko?” 31  Et inkuan ed sikato na saray disipulo to: “Nanenengneng mon leletleten ka na saray totoo, insan ibagam, ‘Siopay aniwit ed siak?’” 32  Balet, sikatoy linmingaw pian nengnengen to imay bii a nanggawa ed saya. 33  Ingen ta say bii, a natatakot tan manggiwgiw lapud amta toy agawa ed sikato, so inmasingger tan dinmakmomo ed arap to tan impatua to ed sikato so amin. 34  Et inkuan nen Jesus ed sikato: “Ana’ko, say pananisiam so amaabig ed sika. La ka ed kareenan, tan onabig ka la ed makapairap a sakit mo.” 35  Legan a mansasalita ni, sinmabi so pigaran lalaki a nanlapud abung na manangasikaso na sinagoga tan inkuan da: “Inatey lay anak mo! Akin et abalaen mo ni so managbangat?” 36  Balet sanen nadngel nen Jesus so imbaga ra, inkuan to ed manangasikaso na sinagoga: “Agka natatakot, nawalaan ka labat na pananisia.” 37  Natan et anggapoy inabuloyan ton mila ed sikato nilikud ed si Pedro tan Santiago tan si Juan ya agi nen Santiago. 38  Kanian linma ra ed abung na manangasikaso na sinagoga, tan anengneng ton agulo iray totoo tan walaray mannanangis tan manug-ugaog, 39  tan kaloob to, inkuan to ed sikara: “Akin et agulo kayo tan mannanangis kayo? Ag-inatey so ugaw, noagta nanaugip labat.” 40  Lapud saya et sikatoy inelek-elekan da. Balet, sanen apapaway to la ran amin, intagar toy ama tan ina na samay ugaw tan saramay iba to, tan sikatoy linmoob ed kawalaan na ugaw. 41  Tan binembenan toy lima na ugaw, tan inkuan to: “Talʹi·tha cuʹmi,” a no ipatalos et mankabaliksay: “Marikit, alagey ka!” 42  Et tampol a binmangon so marikit tan nanakar, ta sikatoy mantaon na labindua. Tan diad saman a bekta et agda apokpokay liknaan da lapud agaylay panlikliket da. 43  Balet aminpiga to ran binilin ya agnaamtaan komon iya na anggan siopa, tan impaikdan toy naakan imay marikit.

Paimanod leksab

Mar 5:9 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 26:53.
Mar 5:20 * Odino, “say samploran syudad.”