Marcos 16:1-20

16  Kanian sanen asumpal lay sabaton, si Maria Magdalena, tan si Maria ya ina nen Santiago, tan si Salome so analiw na saray pabalingit ta pian onla ra diman tan sikatoy puyokan da.  Tan diad kabkabuasan na unonan agew na simba, sanen binmutay lay agew, linma ra ed pakanodnonotan a lubok.  Tan ibabaga ra ed sakey tan sakey: “Siopa kasi nayarin mangitulin ed baton akasara ed puerta na pakanodnonotan a lubok?”  Balet sanen tinmangwa ra, anengneng dan nitulin lay bato, anggano balbaleg itan.  Sanen linmoob ira ed pakanodnonotan a lubok, walay anengneng dan malangwer a laki ya akayurong ed bandad kawanan tan akakawes na andukey tan amputi, kanian ataktakot ira.  Inkuan to ed sikara: “Agkayo la natatakot. Amtak ya aanapen yo si Jesus a Nazareno, a nipasak. Anggapo la dia ta apaoli la. Nengneng yo iyay angiparukolan da ed sikato.  Balet la kayo, ibaga yo ed saray disipulo to tan ed si Pedro, ‘Sikatoy unona la ed Galilea; tan sikatoy nanengneng yo diman, unong ya imbaga to ed sikayo.’”  Kanian pinmaway ira tan tinmaynan la ra ed pakanodnonotan a lubok, lapud manggiwgiw tan mankelkelaw ira. Tan agda imbaga ed anggan siopa so antokaman a bengatla, lapud natatakot ira. ANTIKEY A KONKLUSYON Diad saray arum ya unor a manuskrito tan bersion et antikey labat so konklusyon kayari na Marcos 16:8, a singa sayay walad leksab: Balet insalaysay dan antikey ed si Pedro tan saramay wadman a kakaiba to so amin a bengatlan niganggan. Niarum ni, kayari na sarayan bengatla et impasabi nen Jesus a mismo diad panamegley da so masanto tan magnayon a mensahe nipaakar ed andi-anggaan a kilalaban, a manlapud bukig ya anggad sagur. ANDUKEY A KONKLUSYON Sayay andukey a konklusyon dia et inyarum na pigaran kadaanan a manuskrito (Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi, Codex Bezae) tan bersion (Latin Vulgate, Curetonian Syriac, Syriac Peshitta), balet ta anggapo iya ed Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Sinaitic Syriac codex, tan Armenian Version:  Kayari na inyoli to, diad kabkabuasan na unonan agew na simba, sikatoy nampanengneng ya unona ed si Maria Magdalena, ya amapawayan toy pitoran demonyo. 10  Sikatoy linma tan imbalita to itan ed saramay maneermen tan mannanangis ya akaiba nen Jesus. 11  Balet sanen nadngel da ya inmoli lay Jesus tan sikatoy anengneng ton mismo, ag-ira anisia. 12  Et kayari na sarayan bengatla, sikatoy nampanengneng ed duaran disipulo to a sananey so itsura to, legan iran manaakar a paarap ed uma, 13  tan sikaray pinmawil tan imbalita ra itan ed arum. Agda met iraya anisiaan. 14  Balet diad saginonor, sikatoy nampanengneng ed saray labinsakey legan ya akarungo ra ed lamisaan, tan binaat to ra lapud anggapoy pananisia ra tan anawet so puso ra, ta agda anisiaan iramay akanengneng ed sikaton inmoli la manlapud inaatey. 15  Tan inkuan to ed sikara: “La kayo ed interon mundo tan ipulong yo so maong a balita ed amin a pinalsa. 16  Samay manisia tan nabautismoan et nilaban, balet samay agmanisia et naukom. 17  Niarum ni, sarayan tanda et napatnagan ed saramay mananisia: Diad pangusar da ed ngaran ko et mamapaway iray demonyo, mansalita ra na nanduruman lenguahe, 18  tan diad panamegley na saray lima ra et alaen da iray uleg, tan no oninum ira na antokaman a makapatey, anggapon balot so nagawan mauges ed sikara. Itapew da iray lima ra ed saray mansasakit, tan saraya so onabig.” 19  Kanian sirin, kayarin akitongtong so Katawan a Jesus ed sikara, sikatoy inala ed tawen tan yinmurong ed nikawanan na Dios. 20  Et linma ra tan nampulong ira ed nanduruman pasen, bangta akikimey ed sikara so Katawan tan pinaneknekan to a tua so mensahe diad panamegley na saray tanda a gagawaen da.

Paimanod leksab