Marcos 9:1-50

9  Niarum ni, inkuan to ed sikara: “Tua kuan ko ed sikayo, Walaray manalalagey dia ya agdan balot natawayan so ipapatey anggad agda ni nanengneng so panarian na Dios a manuuley la.”  Et kayari na anemiran agew, intagar nen Jesus si Pedro tan Santiago tan Juan, tan inyakar to ra ed sakey ya atagey a palandey a siksikara labat. Tan anguman so itsura to ed arap da,  tan say latop ton kawes et nagmaliw a mansyayap, a mas amputi ni nen say nasarag a pamaputi na siopaman a managpesak diad dalin.  Ontan met, anengneng day Elias a kaiba toy Moises, a mitotongtong ed si Jesus.  Lapud saya et inkuan nen Pedro ed si Jesus: “Rabbi, maabig no dia tayo la, kanian abuloyan mo kamin mangipaalagey na taloran tolda, sakey parad sika tan sakey parad si Moises tan sakey parad si Elias.”  Diad tua et ag-amta nen Pedro so ibaga to lapud tinmakot iran maong.  Tan sinmabi so sakey a lurem, a tinmarong ed sikara, tan sakey a boses so nadngel manlapud lurem: “Saya so Ana’ko, say inad-arok. Dengel kayo ed sikato.”  Balet bigbigla a sanen ninmengneng ira ed kaliberliber et anggapo lay anengneng dan arum noag si Jesus labat.  Sanen onlalasur la ra ed palandey, binilibilin to ra ya agda ibabaga ed anggan siopa no antoy anengneng da, anggad kayari kioli na Anak na too manlapud inaatey. 10  Tan tinantandaan da iyan salita, balet nantotongtongan da no anto so kabaliksan na sayan kioli manlapud inaatey. 11  Tan sikatoy tinepetan da, a kuan da: “Akin ya ibabaga na saray eskriba a nepeg ya onsabin unona si Elias?” 12  Inkuan to ed sikara: “Onsabin unona si Elias tan ipawil to so amin a bengatla; balet akin et nisulat a say Anak na too so nepeg nin managmak na dakel ya irap tan ipasen ya anggapoy kakanaan? 13  Balet ibagak ed sikayo, diad tua et sinmabi lay Elias, tan ginawa ra ed sikato so amin a labalabay da, unong a nisulat nipaakar ed sikato.” 14  Natan, sanen inasinggeran day arum a disipulo, naimano ra so dakel a totoo ya akapaliber ed sikara tan saray eskriba a misusuppiatan ed sikara. 15  Balet kanengneng na amin a totoo ed sikato, abigla ra, tan batik ira ed sikato tan imbano ra. 16  Tan tinepetan to ra: “Antoy pisusuppiatan yo ed sikara?” 17  Tan inmebat ed sikato so sakey ed saray totoo: “Managbangat, inyakar ko ed sika so ana’kon laki lapud sikatoy sinelepan na sakey ya emel ya espiritu, 18  tan kapagno sikatoy atakien na espiritu, sikatoy ibalsak na satan diad dalin, tan manburaburay sangi to tan manngalatenget iray ngipen to tan onkapuy. Et imbagak ed saray disipulom a papawayen da itan, balet agda ayarian.” 19  Et inkuan nen Jesus ed sikara: “O sikayoran andiay-pananisian kailalakan, anggad kapigan ni so pilimog ko ed sikayo? Anggad kapigan ni so pananos ko ed sikayo? Iyakar yo dia ed siak.” 20  Kanian inyakar da ed sikato so ugaw. Balet sanen sikatoy anengneng na espiritu, tampol a pinankaykayerker na saya so ugaw, tan sanen atumba ed dalin et sikatoy nantulintulin, a manburaburay sangi to. 21  Tan tinepetan toy ama na ugaw: “Kapigan ni iya nagagawa ed sikato?” Inkuan to: “Manlapu la nen ugaw, 22  tan naynay a sikatoy itutumba to ed apoy tan ed danum pian pateyen to. Balet no nayarian mo a gawaen so antokaman, kasian mo kami tan tulongan mo kami.” 23  Et inkuan nen Jesus ed sikato: “Satan a balikas a, ‘No nayarian mo’! Agayla, amin a bengatla et nayari ed sakey no walay pananisia to.” 24  Et tampol ya inmeyag so ama na ugaw, a kuan to: “Walay pananisiak! Tulongan mo ak no iner so pankukulangan koy pananisia!” 25  Natan sanen naimano nen Jesus a kibatiktik iray totoo a paarap ed sikara, binano to so marutak ya espiritu, ya inkuan to: “Sikan emel tan telek ya espiritu, iganggan ko ed sika ya ompaway ka ed sikato tan agka lan balot onloloob ed sikato.” 26  Et sikatoy pinmaway kayari ton inmeyag tan pinankayerker ya aminpiga so ugaw; tan say ugaw so nagmaliw a singa inatey, kanian dakdakel ed sikara so mangibabagan: “Inatey la!” 27  Balet binembenan nen Jesus so lima to tan impaalagey to, tan sikatoy inmalagey. 28  Kanian kaloob to ed sakey ya abung, sikatoy tinepetan na saray disipulo to sanen siksikara labat: “Akin et agmi napapaway itan?” 29  Tan inkuan to ed sikara: “Sayan klase na demonyo et agbalot napapaway noag diad panamegley na pikakasi.” 30  Manlapu diman et tinmaynan ira tan linma ra ed Galilea, balet agto labay a naamtaan itan na anggan siopa. 31  Ta ibabangat to ed saray disipulo to tan ibabaga to ed sikara: “Say Anak na too so iyawat ed lima na totoo, tan sikatoy pateyen da, balet, anggano ompatey, sikatoy onoli kayari na taloy agew.” 32  Balet, agda natatalosan so ibabaga to, tan antakot iran mantepet ed sikato. 33  Tan sinmabi ra ed Capernaum. Natan sanen sikatoy walad loob na abung, sikaray tinepetan to: “Anto so pansasangsangan yo diad dalan?” 34  Ag-ira akasel, ta nansasangsangan da diad dalan no siopa so manunaan ed sikara. 35  Kanian sikatoy yinmurong tan tinawag to so labindua tan inkuan to ed sikara: “Siopaman a labay toy magmaliw a manunaan, nepeg a sikatoy magmaliw a sankaunoran tan lingkor na amin.” 36  Tan tinawag toy sakey a melag ya ugaw tan pinaalagey to ed pegley da tan nilakap to tan inkuan to ed sikara: 37  “Siopaman a mangaawat ed sakey ed sarayan angkekelag ya ugugaw dia ed ngaran ko so mangaawat ed siak; tan siopamay mangaawat ed siak et aliwan siak labat so aawaten to, noag pati samay angibaki ed siak.” 38  Inkuan nen Juan ed sikato: “Managbangat, walay anengneng min laki a mamapapaway na saray demonyo diad panguusar toy ngaran mo balet ta binano mi, ta agto miuulop ed sikatayo.” 39  Balet inkuan nen Jesus: “Agyo babanoen, ta anggapoy manggawa na sakey a makapanyarin gawa unong ed ngaran ko a mainomay a makapanmudmora ed siak, 40  ta samay ag-onsusumpa ed sikatayo et walad dapag tayo. 41  Ta siopaman a mangiter ed sikayo na sakey a kopa na danum a nainum lapud kayarian kayo nen Kristo, tua kuan ko ed sikayo, agton balot nabalang so tumang to. 42  Balet siopaman a pansengegay iyarawi na sakey ed sarayan angkekelag a manisia ed siak, mas maong nin sabitan so beklew to na baton gilingan a singa samay itetelek na asno tan sikatoy ibuntok ed dayat. 43  “Et no bilang ta say limam so sengegan na pankakasalanan mo,* putot mo. Mas maong nin pukol ka a mangawat na bilay nen say duaray limam ya onla ed Gehenna,* diad apoy ya agbalot naerep. 44*  —— 45  Tan no say salim so sengegan na pankakasalanan mo, putot mo. Mas maong ni a sikay piley a mangawat na bilay nen say duaray salim a nibuntok ed Gehenna. 46*  —— 47  Tan no say matam so sengegan na pankakasalanan mo, ibantak mo. Mas maong ni a saksakey so matam ya onloob ed panarian na Dios nen say duaray matam a nibuntok ed Gehenna, 48  a diman et ag-ompatey iray bigis tan agnaerep so apoy. 49  “Ta balang sakey et nepeg a naasinan na apoy. 50  Say asin et maabig; balet no bilang ta ontabang la itan, panon yon napapawil so taway na satan? Nawalaan kayoy asin ed inkasikayo, tan pansiansia yo so kareenan ed balang sakey.”

Paimanod leksab

Mar 9:43 * Literal, “pakatiroran mo.”
Mar 9:43 * Say pasen ed paway na Jerusalem a pampopoolan na saray basura. Nengnengen so Apendise 9.
Mar 9:44 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 17:21.
Mar 9:46 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 17:21.