Yãmb zakã rãmb vɩɩm tõe n yɩɩ noogo

Y sã n tũud Biiblã saglsã, y tõe n paamame tɩ y kãadmã yɩ sõma, tɩ y zakã rãmb vɩɩm yɩ noogo.

Sɩngr-goama

Y sã n tũ Biiblã saglsã sẽn be seb-kãngã pʋgẽ wã, y na n paama sũ-noog y kãadmã pʋgẽ. Sẽn paase, y zakã rãmb me vɩɩm na n yɩɩ noogo

BABG A 1

Teeg-y Wẽnnaam, tɩ y kãadmã yɩ sõma

Sogsg a yiib sẽn tõe n sõng-y tɩ y kãadmã yɩ sõma n paase.

BABG A 2

Ned baa a ye ra zãmb a to ye

Yaa ned sẽn kẽ kãadem sã n yo bal la d tõe n yeel t’a zãmba a to wã bɩ?

BABG A 3

Zu-loeesã welgre

Y sẽn maand to-to n welgd yɛlã n tõe n kɩt tɩ y kãadmã yɩ sõma bɩ pa yɩ sõma.

BABG A 4

Ligdã zãabo

Y sã n kɩs taab sɩd la y maand pʋ-peelem, wãn to la rẽ sõngda?

BABG A 5

Yãmb ne y roagdbã zems-n-taare

Y tõe n ket n waoogda y roagdbã, tɩ zems-n-taar me kell n zĩnd y kãadmã pʋgẽ.

BABG A 6

Biig rogem poore

Wãn to la biig rogem tõe n kɩt tɩ y zems-n-taarã paase?

BABG A 7

Kambã wubri

Kibl biig pa f sẽn na n kõt-a noy la f sɩbgd-a bal ye.

BABG A 8

Yel-beed wakate

Sak-y tɩ b sõng-yã.

BABG A 9

Naag-y taab n waoog a Zeova

Naag-y taab n waoog a Zeova