Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 BABG A 5

Yãmb ne y roagdbã zems-n-taare

Yãmb ne y roagdbã zems-n-taare

“Bɩ y paas . . . neerlem ne sik-m-menga, la sũ-bʋgsem ne sũ-mare.”—Kolos rãmba 3:12.

Y sẽn kẽ kãadmã tɛka, yãmb me lugla y zaka. Yaa sɩd tɩ y ket n nonga y roagdbã la y waoogd-ba. La lebga y pagã bɩ y sɩdã la y nong n yɩɩda. Tõe n yɩɩ toog ne y roagdb kẽer tɩ b sak rẽ. La Biiblã saglsã tõe n sõng-y lame tɩ y bãng y sẽn tõe n maan to-to, n tõog tɩ y kãadmã pãng paasdẽ, la y tõog me tɩ zems-n-taar kell n zĩnd yãmb ne y roagdbã sʋka.

 1 TALL-Y TAGSG SẼN ZEMSE

BIIBLÃ SẼN YETE: “Waoog f ba la f ma.” (Efɛɛz rãmba 6:2) Baa yãmb mengã yʋʋm sẽn yaa to-to, y tog n ket n nanda y roagdbã la y waoogd-ba. La tẽeg-y tɩ y to wã me segd n ket n nanda a roagdbã la a waoogd-ba. “Nonglem ka maand sũ-kiir ye.” Woto yĩnga, bɩ y ra tol n tags tɩ y to wã sẽn ket n nong a roagdbã tõe n waa ne yɛl y kãadmã pʋgẽ ye.—1 Korẽnt dãmba 13:4; Galat dãmba 5:26.

Y SẼN TÕE N MAANE:

  • Gũus-y ne goam a woto buudu: “Fo zakã rãmb paoogda maam wakat fãa.” “Mam n maan bũmb tɩ yɩ f ma noog ye.”

  • Ning-y y meng y to wã zĩigẽ.

 2 SÃ N YAA TƖLAE, BƖ Y TOGS-B SƖDA

BIIBLÃ SẼN YETE: “Rao na n basa a ba ne a ma n zĩnd ne a paga; la bãmb na n yɩɩ yĩng a yembre.” (Sɩngre 2:24) Baa y sã n kẽe kãadem, y roagdbã tõe n ket n tagsdame tɩ b tog n gesame tɩ y vɩɩmã yɩ sõma. Rẽ mi n kɩtame tɩ b kẽesd b toog yãmb kãadmã pʋgẽ tɩ loog nugu.

Yaa yãmb y yiibã n tog n yẽs ne taaba, n bãng y roagdbã sẽn tõe n kẽes b toog yɛl nins pʋgẽ wã, la y maag y yĩng n togs-b rẽ ne waoogre. Y tõe n togs-b-la sɩda, n pa paoog-b ye. (Yelbũna 15:1) Y sã n tall sik-m-menga, sũ-bʋgsem la sũ-mare, na n sõngame tɩ zems-n-taar kell n zĩnd yãmb ne y roagdbã sʋka, tɩ y kell n “sak taab ne nonglem.”—Efɛɛz rãmba 4:2.

Y SẼN TÕE N MAANE:

  • Y sã n tagsdẽ tɩ y roagdbã kẽesda b toog y kãadmã pʋgẽ tɩ loog nugu, bɩ y bao wakat n sõs rẽ zugu.

  • Yẽs-y ne taaba, n bãng y sẽn na n maan bũmb ning yel-kãngã wɛɛngẽ.