Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 BABG A 6

Biig rogem poore

Biig rogem poore

“Kom-dibli yaa pʋɩɩr Zu-soabã sẽn kõta.”—Yɩɩl Sõamyã 127:3.

Biig rogem yaa sũ-noogo, la mi n wata ne zu-loees kãadmã pʋgẽ. Wakat ninga, raoã ne pagã wat n mikame tɩ biigã zãab rɩkda b sẽkã fãa, la wat ne yaamse. Gõeemã sẽn pa le sekdã, n paas bũmb a taab tõe n waa ne mo-yõs pagã ne a sɩdã sʋka. Sẽn paase, yɩl n paam n ges biigã yell la b tõog tɩ zems-n-taar kell n zĩnd b sʋka, lebga tɩlae tɩ b yiibã boog tʋʋm kẽere. Y sã n wa be yel-kãngã pʋgẽ, wãn to la Biiblã sagls tõe n sõng-yã?

 1 BÃNG-Y TƖ BIIG ROGEM TOEEMDA BŨMB WƲSGO

BIIBLÃ SẼN YETE: “Nonglem maanda sũ-mare, la a pida ne neerlem. Nonglem . . . ka baood a meng sõngr bal ye, la a ka maand sũ-yikr ye, la a ka tagsd wẽng ye.” (1 Korẽnt dãmba 13:4, 5) Y sã n yaa pag n wa paam bi-pɛɛlga, lebgda biigã yell n pak yãmb n yɩɩda. Wakat kãnga, y sɩdã tõe n tagsdame tɩ y raaga yẽ n base. Woto yĩnga, ra n yĩm-y tɩ y tog n ket n wilgda y sɩdã t’a yell pak-y lame ye. Y sã n tall sũ-mare, n ket n maand-a neere, a bãngdame tɩ y pa bas-a ye. Na n kɩtame me t’a rat n sõng-y biigã zãab pʋgẽ.

“Rapa, bɩ y zĩnd ne yãmb pagbã n bãng tɩ bãmb ka pãng wa yãmb ye.” (1 Pɩɛɛr 3:7) Bãng-y tɩ y pagã na n geta biigã yell ne a pãngã fãa. Biigã zãab sẽn wa n paas tʋʋm a taabã, mi n yaa yaams la yɩɩr ne-a. Wakat ning menga, a tõe n yika a sũur ne-yã. La yãmb we n kell n bʋk y menga, bala “ned sẽn tõe a meng yɩɩda sẽn zab-a zabr n deeg tẽnga.” (Yelbũna 16:32) Yell fãa pʋgẽ, y sã n tall yam, y bãngda y sẽn tõe n maan n sõng-a.—Yelbũna 14:29.

Y SẼN TÕE N MAANE:

  • Y sã n yaa biig ba: Sõng-y y pagã bi-pɛɛlgã zãab pʋgẽ wakat fãa, baa yʋngo. Boog-y y tʋʋm kẽere, n tõog n paam sẽk y pagã ne a biigã yĩnga.

  • Y sã n yaa biig ma: Y sɩdã sã n dat n maan bũmb n sõng ne biigã zãab bɩ y sake. A sã n maan tɩ pa yɩ wa yãmb sẽn datã, bɩ y ra sãbg-a ye. Maag-y y yĩng n wilg-a y sẽn dat t’a maan to-to.

 2 MODG-Y TƖ Y ZEMS-N-TAARÃ PAASE

BIIBLÃ SẼN YETE: “Bãmb na n yɩɩ yĩng a yembre.” (Sɩngre 2:24) Baa biigã sẽn kẽ sʋkã, tẽeg-y tɩ yãmb ne y pagã bɩ y sɩdã ket n yaa “yĩng a yembre.” Maan-y y sẽn tõe fãa tɩ y zems-n-taarã kell n tall pãnga.

Pagba, maan-y tɩ y sɩdbã bãng tɩ y sũur nooma b sẽn sõngd-y-yã. Y no-goamã sã n wilgd rẽ, “wata ne laafɩ.” (Yelbũna 12:18) Y sã n yaa pʋg-sɩda, bɩ y nong n yet y pagã tɩ y nong-a lame, la tɩ y nand-a lame. Pẽgd-y-yã-a, a sẽn get zakã yell to-to wã yĩnga.—Yelbũna 31:10, 28.

“Bɩ ned kam fãa ra bao a meng sõngr bal ye. La bɩ ned kam fãa bao a taab sõngr me.” (1 Korẽnt dãmba 10:24) Wakat fãa bɩ y maand sẽn noom y to wã. Baood-y sẽk n sõsd ne taaba, n kelgd taab la y mi n pẽgd taaba. Pag ne rao lagengã wɛɛngẽ bɩ y tagsd y to wã yelle, la y ra tagsd y mengã raabã bal ye. Biiblã yetame: “Da zãgs-y taab ye, sã n ka y seda rẽ.” (1 Korẽnt dãmba 7:3-5, Sebr Sõngo) Dẽnd yaa sõma tɩ y pelg y pʋs n sõs rẽ zug neere. Y sã n maand sũ-mar la y yaa wʋmda, y zems-n-taarã pãng na n paasame.

Y SẼN TÕE N MAANE:

  • Wakat fãa bɩ y tẽegd n baood sẽk tɩ yãmb y yiibã sõsda.

  • Y tõe n toonda y to wã mesaaz rãmba, wall y mi n da bũmb n wa kõ-a. Yel-bõones a woto sõngdame t’a bãng tɩ y nong-a lame.

 3 BIIGÃ WUBRÃ

BIIBLÃ SẼN YETE: “Hal fo yãadem wakat tɩ ta masã, fo bãnga Gʋlsg Sõamyã sẽn tõe n vẽneg foom tɩ f paam fãagrã.” (2 Tɩmote 3:15) Yẽs-y ne taaba, n bãng y sẽn na n zãms y biigã bũmb ninsã. Baa biig sẽn ket a ma pʋgẽ tõe n bãnga bũmb wʋsgo. A zoe n mii yãmb koeesã n bake, n tõe n bãng y sũ-noog ne y sũ-sãanga. A peelmã wakat bɩ y mi n karemd sebr t’a kelgdẽ. Baa a sã n pa wʋmd y sẽn karemdã võore, sõngdame t’a bɩʋʋng zugẽ bɩ a nong karengo.

Ra tags-y tɩ y biigã sẽn paoodã yĩnga, yãmb sã n gomd Wẽnnaam yelle a pa mi ye. Pʋʋsd-y a Zeova t’a kelgdẽ. (Tõodo 11:19) Baa y sã n wa reemd ne-a bɩ y gomd Wẽnnaam sẽn maan bũmb ninsã yelle. (Yɩɩl Sõamyã 78:3, 4) Rẽ, biigã sã n wa bɩtẽ, a na n bãngame tɩ y nonga a Zeova. Woto yẽ me na n nong-a lame.

Y SẼN TÕE N MAANE:

  • Pʋʋs-y Wẽnnaam, n kos-a t’a kõ-y yam tɩ y bãng n wub y biigã.

  • Togs-y bũmb nins y sẽn dat tɩ pa a yamẽ wã n yɩlemdẽ, tɩ rẽ, a na n bãnga bũmb wʋsg pĩnd-pĩnda.