Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 BABG A 3

Zu-loeesã welgre

Zu-loeesã welgre

“Bɩ y paam nonglem wʋsg yãmb sʋka, tɩ bõe, nonglem luta yel-wẽn wʋsgo.”—1 Pɩɛɛr 4:8.

Bãng-y tɩ y sẽn kẽ kãadmã, zu-loees pa tõe n pa zĩnd ye. Tõe tɩ yaa y tagsgã ne y yel-manesmã sẽn yaa toore, tɩ y wubrã me pa yembrã yĩnga. Wakat ninga, zu-loeesã yita kɛɛnga. Tõe n yɩɩ yel-lingdem me.

Ninã tõe n wa tagsdame t’a sẽn maand wa yell kae n são. La Biiblã sagenda tõnd tɩ d maan d sẽn tõe n welg zu-loeesã. (Matɩe 5:23, 24) Yaa y sã n sak n tũ Biiblã saglsã la y na n tõog n welg y zu-loeesã sõma.

 1 SÕS-Y YELLÃ ZUGU

BIIBLÃ SẼN YETE: “Goam wakat me beeme.” (Koɛɛg Soaba 3:1, 7) Bao-y sẽk n sõs yellã zugu. Pelg-y y pʋg n togs y to wã bũmb ning sẽn be yãmb sũurẽ wã, n wilg y tagsg yellã zugu. Wakat fãa bɩ y ‘togs sɩda.’ (Efɛɛz rãmba 4:25) Baa y sũurã sã n yik bɩ y modg n da kaoog zabr ye. Y sã n leokd ne bʋgsem, y na n tõog n sõsame tɩ pa baas zabr ye.—Yelbũna 15:4; 26:20.

Baa y to wã sẽn yetã pa noom-yã, bɩ y kell n gom ne bʋgsem, tɩ y goamã wilg tɩ y nong-a lame la y waoogd-a. (Kolos rãmba 4:6) Bao-y yellã welgr tao-tao, n da bas tɩ zãag zĩiga, la y ra muk n pa gomd ne taab ye.—Efɛɛz rãmba 4:26.

Y SẼN TÕE N MAANE:

  • Bao-y wakat sẽn zems n sõs yellã zugu.

  • Y to wã sã n wa gomd bɩ y kelg-a, la y modg n da kʋʋg a goamã ye. A sã n sa, y na yaool n gome.

 2 KELG-Y SÕMA N WƲM VÕORE

BIIBLÃ SẼN YETE: “Bɩ y nong taab wʋsg ne ba-biis nonglem. Bɩ y waoog taaba.” (Rom dãmba 12:10) Yãmb sẽn kelgd to-to wã n tõe n kɩt tɩ yellã manege. Y sã n sik y menga, y tõogd n kelga neere, n ning y meng y to wã zĩigẽ, n paam n bãng a sẽn yetã võore. (1 Pɩɛɛr 3:8; Zak 1:19) Da maan-y wa y kelgdame, n yaool n pa kelgdẽ ye. Sã n tõe bɩ y bas y sẽn da maandã, n kelg neere. Sã n pa tõe me, bɩ y kos-a t’a bas tɩ y sã n sa. Y sã n ning y yamẽ tɩ y to wã yaa y sõngda, pa y bɛ, y pa na n bas tɩ y “sũur yik tao-tao” ne-a ye.—Koɛɛg Soaba 7:9.

Y SẼN TÕE N MAANE:

  • Baa a sẽn yetã pa noom yãmba, kelg-y neer la y ra yɩ tao-tao n tags t’a ka bʋʋm ye.

  • Y sã n kelgd y to wã goamã bala pa sek ye. Gũus-y-yã a koe-zomã la y ges a manesmã.

3 MAAN-Y WA Y SẼN SARÃ

BIIBLÃ SẼN YETE: “Tʋʋma fãa tara yõodo. La gom-vɩɩd wata ne naong bala.” (Yelbũna 14:23) Y sã n sar tɩ y na n maana bũmb bala, pa sek ye. Y tog n maana wa y sẽn sarã. Tõe tɩ pa na n yɩ nana, la y sã n modge, y yãta a biisi. (Yelbũna 10:4) Y sã n sõngd taab bũmb fãa pʋgẽ, y na n paama y “tʋʋmdã yõod sõma.”—Koɛɛg Soaba 4:9.

Y SẼN TÕE N MAANE:

  • Wʋm-y taab n yãk ned fãa sẽn tog n maan bũmb ningã takɩ, n welg yellã.

  • Wakat-wakat bɩ y zĩnd n ges ned fãa sẽn modg to-to.